Gioăng O-ring

Lợi ích của gioăng O- ring

Gioăng O-ring ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghiệp bởi những lợi ích mà gioăng O- ring đem lại. Để hiểu rõ hơn các thông tin về gioăng O- ring thì ngay sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn.

Gioăng O – ring là gì?

Gioăng O- ring là một dạng gioăng được làm dạng kín có hình tròn hay còn gọi là hình chữ O. Bởi vậy nên những chiếc gioăng O- ring thường có  đặc tính đối xứng hoàn hảo. Để chế tạo được gioăng O- ring người ta thường sử dụng những vật liệu đàn hồi chúng có tên gọi khác là gioăng chỉ.

Thông số kích thước gioăng oring

S Kích thước Kích thước (inch) Hệ mét (mm)
ID CSD ID CSD ID CSD
001 .029 0,40 1/32 1/32 0.74 1.02
002 .042 0,50 3/64 3/64 1,07 1,27
003 0,56 .060 1/16 1/16 1,42 1,52
004 .070 .070 5/64 1/16 1,78 1,78
005 .101 .070 3/32 1/16 2,57 1,78
006 .114 .070 1/8 1/16 2,90 1,78
007 .145 .070 5/32 1/16 3,68 1,78
008 .176 .070 3/16 1/16 4,47 1,78
009 .208 .070 7/32 1/16 5.28 1,78
010 .239 .070 1/4 1/16 6.07 1,78
011 .602 .070 5/16 1/16 7,65 1,78
012 .364 .070 3/8 1/16 9,25 1,78
013 .426 .070 16/7 1/16 10.82 1,78
014 ., 49 .070 1/2 1/16 12,42 1,78
015 .551 .070 16/9 1/16 14:00 1,78
016 .614 .070 5/8 1/16 15,60 1,78
017 .676 .070 16/11 1/16 17,17 1,78
018 .739 .070 3/4 1/16 18,77 1,78
019 .801 .070 13/16 1/16 20,35 1,78
020 .864 .070 7/8 1/16 21,95 1,78
021 .926 .070 15/16 1/16 23,52 1,78
022 .989 .070 1 1/16 25,12 1,78
023 1.051 .070 1-1 / 16 1/16 26,70 1,78
024 1.114 .070 1-1 / 8 1/16 28.30 1,78
025 1.176 .070 1-3 / 16 1/16 29,87 1,78
026 1.239 .070 1-1 / 4 1/16 31,47 1,78
027 1.301 .070 1-5 / 16 1/16 33,05 1,78
028 1.364 .070 1-3 / 8 1/16 34,65 1,78
029 1.361 .070 1-1 / 2 1/16 37,82 1,78
0,3 1.614 .070 1-5 / 8 1/16 41,00 1,78
031 1.739 .070 1-3 / 4 1/16 44,17 1,78
032 1.864 .070 1-7 / 8 1/16 47,35 1,78
033 1.989 .070 2 1/16 50,52 1,78
034 2,114 .070 2-1 / 8 1/16 53,70 1,78
035 2.239 .070 2-1 / 4 1/16 56,87 1,78
036 2,364 .070 2-3 / 8 1/16 60,05 1,78
037 2.361 .070 2-1 / 2 1/16 63,22 1,78
038 2.614 .070 2-5 / 8 1/16 66,40 1,78
039 2.739 .070 2-3 / 4 1/16 69,57 1,78
040 2,864 .070 2-7 / 8 1/16 72,75 1,78
041 2.989 .070 3 1/16 75,92 1,78
042 3.239 .070 3-1 / 4 1/16 82,27 1,78
043 3.361 .070 3-1 / 2 1/16 88,62 1,78
044 3.739 .070 3-3 / 4 1/16 94,97 1,78
045 3.989 .070 4 1/16 101,32 1,78
046 4.239 .070 4-1 / 4 1/16 107,67 1,78
047 4.361 .070 4-1 / 2 1/16 114,02 1,78
048 4.739 .070 4-3 / 4 1/16 120,37 1,78
049 4.989 .070 5 1/16 126,72 1,78
050 5.239 .070 5-1 / 4 1/16 133,07 1,78
102 .049 .103 1/16 3/32 1,24 2,62
103 .081 .103 3/32 3/32 2.06 2,62
104 .112 .103 1/8 3/32 2,84 2,62
105 .143 .103 5/32 3/32 3,63 2,62
106 .174 .103 3/16 3/32 4,42 2,62
107 .206 .103 7/32 3/32 5.23 2,62
108 .237 .103 1/4 3/32 6.02 2,62
109 .299 .103 5/16 3/32 7.59 2,62
110 .362 .103 3/8 3/32 9,19 2,62
111 .424 .103 16/7 3/32 10,77 2,62
112 .487 .103 1/2 3/32 12,37 2,62
113 .549 .103 16/9 3/32 13,94 2,62
114 .612 .103 5/8 3/32 15,54 2,62
115 .674 .103 16/11 3/32 17,12 2,62
116 .737 .103 3/4 3/32 18,72 2,62
117 .799 .103 13/16 3/32 20.30 2,62
118 .862 .103 7/8 3/32 21,89 2,62
119 .924 .103 15/16 3/32 23,47 2,62
120 .987 .103 1 3/32 25,07 2,62
121 1,049 .103 1-1 / 16 3/32 26,64 2,62
122 1.112 .103 1-1 / 8 3/32 28,24 2,62
123 1.174 .103 1-3 / 16 3/32 29,82 2,62
124 1.237 .103 1-1 / 4 3/32 31,42 2,62
125 1.299 .103 1-5 / 16 3/32 32,99 2,62
126 1.362 .103 1-3 / 8 3/32 34,59 2,62
127 1.424 .103 1-7 / 16 3/32 36,17 2,62
128 1.487 .103 1-1 / 2 3/32 37,77 2,62
129 1,549 .103 1-9 / 16 3/32 39,34 2,62
130 1.612 .103 1-5 / 8 3/32 40,94 2,62
131 1.674 .103 1-11 / 16 3/32 42,52 2,62
132 1.737 .103 1-3 / 4 3/32 44,12 2,62
133 1.799 .103 1-13 / 16 3/32 45,69 2,62
134 1.862 .103 1-7 / 8 3/32 47,29 2,62
135 1.925 .103 1-15 / 16 3/32 48,90 2,62
136 1.987 .103 2 3/32 50,47 2,62
137 2.050 .103 2-1 / 16 3/32 52,07 2,62
138 2.112 .103 2-1 / 8 3/32 53,64 2,62
139 2,175 .103 2-3 / 16 3/32 55,25 2,62
140 2.237 .103 2-1 / 4 3/32 56,82 2,62
141 2.300 .103 2-5 / 16 3/32 58,42 2,62
142 2,362 .103 2-3 / 8 3/32 59,99 2,62
143 2.425 .103 2-7 / 16 3/32 61,60 2,62
144 2,487 .103 2-1 / 2 3/32 63,17 2,62
145 2.550 .103 2-9 / 16 3/32 64,77 2,62
146 2.612 .103 2-5 / 8 3/32 66,34 2,62
147 2.675 .103 2-11 / 16 3/32 67,95 2,62
148 2.737 .103 2-3 / 4 3/32 69,52 2,62
149 2.800 .103 2-13 / 16 3/32 71,12 2,62
150 2,862 .103 2-7 / 8 3/32 72,69 2,62
151 2.987 .103 3 3/32 75,87 2,62
152 3.237 .103 3-1 / 4 3/32 82,22 2,62
153 3,487 .103 3-1 / 2 3/32 88,57 2,62
154 3.737 .103 3-3 / 4 3/32 94,92 2,62
155 3.987 .103 4 3/32 101,27 2,62
156 4.237 .103 4-1 / 4 3/32 107,62 2,62
157 4.487 .103 4-1 / 2 3/32 113,97 2,62
158 4.737 .103 4-3 / 4 3/32 120,32 2,62
159 4.987 .103 5 3/32 126,67 2,62
160 5.237 .103 5-1 / 4 3/32 133,02 2,62
161 5.487 .103 5-1 / 2 3/32 139,37 2,62
162 5.737 .103 5-3 / 4 3/32 145,72 2,62
163 5.987 .103 6 3/32 152,07 2,62
164 6.237 .103 6-1 / 4 3/32 158,42 2,62
165 6.487 .103 6-1 / 2 3/32 164,77 2,62
166 6,737 .103 6-3 / 4 3/32 171,12 2,62
167 6,987 .103 7 3/32 177,47 2,62
168 7.237 .103 7-1 / 4 3/32 183,82 2,62
169 7.487 .103 7-1 / 2 3/32 190,17 2,62
170 7,737 .103 7-3 / 4 3/32 196,52 2,62
171 7.987 .103 8 3/32 202,87 2,62
172 8.237 .103 8-1 / 4 3/32 209,22 2,62
173 8.487 .103 8-1 / 2 3/32 215,57 2,62
174 8,737 .103 8-3 / 4 3/32 221,92 2,62
175 8,987 .103 9 3/32 228,27 2,62
176 9,487 .103 9-1 / 4 3/32 234,62 2,62
177 9,487 .103 9-1 / 2 3/32 240,97 2,62
178 9.737 .103 9-3 / 4 3/32 247,32 2,62
179 9,987 .103 10 3/32 253,67 2,62
201 .171 .139 3/16 1/8 4,34 3,53
202 .234 .139 1/4 1/8 5,94 3,53
203 .296 .139 5/16 1/8 7,52 3,53
204 .359 .139 3/8 1/8 9,12 3,53
205 .421 .139 16/7 1/8 10,69 3,53
206 .484 .139 1/2 1/8 12,29 3,53
207 .546 .139 16/9 1/8 13,87 3,53
208 .6091 .139 5/8 1/8 15,47 3,53
209 .671 .139 16/11 1/8 17.04 3,53
210 .734 .139 3/4 1/8 18,64 3,53
211 .796 .139 13/16 1/8 20,22 3,53
212 0,859 .139 7/8 1/8 21,82 3,53
213 .921 .139 15/16 1/8 23,39 3,53
214 .984 .139 1 1/8 24,99 3,53
215 1.046 .139 1-1 / 16 1/8 26,57 3,53
216 1.109 .139 1-1 / 8 1/8 28,17 3,53
217 1.171 .139 1-3 / 16 1/8 29,74 3,53
218 1.234 .139 1-1 / 4 1/8 31,34 3,53
219 1.296 .139 1-5 / 16 1/8 32,92 3,53
220 1.359 .139 3/16 1-3 / 8 34,52 3,53
221 1.421 .139 1-7 / 16 1/8 36,09 3,53
222 1.484 .139 1-1 / 2 1/8 37,69 3,53
223 1.609 .139 1-5 / 8 1/8 40,87 3,53
224 1.734 .139 1-3 / 4 1/8 44,04 3,53
225 1.859 .139 1-7 / 8 1/8 47,22 3,53
226 1.984 .139 2 1/8 50,39 3,53
227 2.109 .139 2-1 / 8 1/8 53,57 3,53
228 2.234 .139 2-1 / 4 1/8 56,74 3,53
229 2,359 .139 2-3 / 8 1/8 59,92 3,53
230 2,484 .139 2-1 / 2 1/8 63,09 3,53
231 2,609 .139 2-5 / 8 1/8 66,27 3,53
232 2.734 .139 2-3 / 4 1/8 69,44 3,53
233 2,859 .139 2-7 / 8 1/8 72,62 3,53
234 2.984 .139 3 1/8 75,79 3,53
235 3.109 .139 3-1 / 8 1/8 78,97 3,53
236 3.234 .139 3-1 / 4 1/8 82,14 3,53
237 3.359 .139 3-3 / 8 1/8 85,32 3,53
238 3,484 .139 3-1 / 2 1/8 88,49 3,53
239 3,609 .139 3-5 / 8 1/8 91,67 3,53
240 3.734 .139 3-3 / 4 1/8 94,84 3,53
241 3,859 .139 3/8/8 1/8 98,02 3,53
242 3.984 .139 4 1/8 101,19 3,53
243 4.109 .139 4-1 / 8 1/8 104,37 3,53
244 4.234 .139 4-1 / 4 1/8 107,54 3,53
245 4.359 .139 4-3 / 8 1/8 110,72 3,53
246 4,484 .139 4-1 / 2 1/8 113,89 3,53
247 4.609 .139 4-5/8 1/8 117,07 3,53
248 4,734 .139 4-3 / 4 1/8 120,24 3,53
249 4,859 .139 4-7 / 8 1/8 123,42 3,53
250 4.984 .139 5 1/8 126,59 3,53
251 5.109 .139 5-1 / 8 1/8 129,77 3,53
252 5.234 .139 5-1 / 4 1/8 132,94 3,53
253 5.359 .139 5-3 / 8 1/8 136,12 3,53
254 5.484 .139 5-1 / 2 1/8 139,29 3,53
255 5.609 .139 5-3 / 8 1/8 142,47 3,53
256 5,734 .139 5-3 / 4 1/8 145,64 3,53
257 5,859 .139 5/8/8 1/8 148,82 3,53
258 5,984 .139 6 1/8 151,99 3,53
259 6.234 .139 6-1 / 4 1/8 158,34 3,53
260 6.484 .139 6-1 / 28 1/8 164,69 3,53
261 6,734 .139 6-3 / 4 1/8 171,04 3,53
262 6,984 .139 7 1/8 177,39 3,53
263 7.234 .139 7-1 / 4 1/8 183,74 3,53
264 7.484 .139 7-1 / 2 1/8 190,09 3,53
265 7,734 .139 7-3 / 4 1/8 196,44 3,53
266 7.984 .139 8 1/8 202,79 3,53
267 8.234 .139 8-1 / 4 1/8 209,14 3,53
268 8.484 .139 8-1 / 2 1/8 215,49 3,53
269 8,734 .139 8-3 / 4 1/8 221,84 3,53
270 8,984 .139 9 1/8 228,19 3,53
271 9.234 .139 9-1 / 4 1/8 234,54 3,53
272 9,484 .139 9-1 / 2 1/8 240,89 3,53
273 9,734 .139 9-3 / 4 1/8 247,24 3,53
274 9,984 .139 10 1/8 253,59 3,53
275 10,484 .139 10-1 / 2 1/8 266,29 3,53
276 10.984 .139 11 1/8 278,99 3,53
277 11.484 .139 11-1 / 2 1/8 291,69 3,53
278 11.984 .139 12 1/8 304,39 3,53
279 12.984 .139 13 1/8 329,79 3,53
280 13.984 .139 14 1/8 355,19 3,53
281 14.984 .139 15 1/8 380,59 3,53
282 15.955 .139 16 1/8 405,26 3,53
283 16.955 .139 17 1/8 430,66 3,53
284 17.955 .139 18 1/8 456,06 3,53
309 .412 .210 16/7 3/16 10,46 5,33
310 .485 .210 1/2 3/16 12,07 5,33
311 .537 .210 16/9 3/16 13,64 5,33
312 .600 .210 5/8 3/16 15,24 5,33
313 .662 .210 16/11 3/16 16,81 5,33
314 .725 .210 3/4 3/16 18,42 5,33
315 .787 .210 13/16 3/16 19,99 5,33
316 . 850 .210 7/8 3/16 21,59 5,33
317 .912 .210 15/16 3/16 23,16 5,33
318 .975 .210 1 3/16 24,77 5,33
319 1,037 .210 1-1 / 16 3/16 26,34 5,33
320 1.100 .210 1-1 / 8 3/16 27,94 5,33
321 1.162 .210 1-3 / 16 3/16 29,51 5,33
322 1.225 .210 1-1 / 4 3/16 31,12 5,33
323 1.287 .210 1-5 / 16 3/16 32,69 533
324 1.350 .210 1-3 / 8 3/16 34,29 5,3
325 1.485 .210 1-1 / 2 3/16 37,47 5,3
326 1.600 .210 1-5 / 8 3/16 40,64 5,33
327 1.725 .210 1-3 / 4 3/16 43,82 5,33
328 1.850 .210 1-7 / 8 3/16 46,99 5,33
329 1.975 .210 2 3/16 50,17 5,33
330 2,100 .210 2-1 / 8 3/16 53,34 5,33
331 2.225 .210 2-1 / 4 3/16 56,52 5,33
332 2.350 .210 2-3 / 8 3/16 59,69 5,33
333 2,485 .210 2-1 / 2 3/16 62,87 5,33
334 2.600 .210 2-5 / 8 3/16 66,04 5,33
335 2.725 .210 2-3 / 4 3/16 69,22 5,33
336 2.850 .210 2-7 / 8 3/16 72,39 5,33
337 2.975 .210 3 3/16 75,57 5,33
338 3.100 .210 3-1 / 8 3/16 78,74 5,33
339 3.225 .210 3-1 / 4 3/16 81,92 5,33
340 3.350 .210 3-3 / 8 3/16 85,09 5,33
341 3.485 .210 3-1 / 2 3/16 88,27 5,33
342 3.600 .210 3-5 / 8 3/16 91,44 5,33
343 3.725 .210 3-3 / 4 3/16 94,62 5,33
344 3,850 .210 3/8/8 3/16 97,79 5,33
345 3.975 .210 4 3/16 100,97 5,33
346 4.100 .210 4-1 / 8 3/16 104,14 5,33
347 4.225 .210 4-1 / 4 3/16 107,32 5,33
348 4.350 .210 4-3 / 8 3/16 110,49 5,33
349 4.485 .210 4-1 / 2 3/16 113,67 5,33
350 4.600 .210 4-5/8 3/16 116,84 5,33
351 4.725 .210 4-3 / 4 3/16 120,02 5,33
352 4.850 .210 4-7 / 8 3/16 123,19 5,33
353 4.975 .210 5 3/16 126,37 5,33
354 5.100 .210 5-1 / 8 3/16 129,54 5,33
355 5.225 .210 5-1 / 4 3/16 132,72 5,33
356 5.350 .210 5-3 / 8 3/16 135,89 5,33
357 5.475 .210 5-1 / 2 3/16 139,07 5,33
358 5.600 .210 5-5 / 8 3/16 142,24 5,33
359 5,725 .210 5-3 / 4 3/16 145,42 5,33
360 5,850 .210 5/8/8 3/16 148,59 5,33
361 5,975 .210 6 3/16 151,77 5,33
362 6.225 .210 6-1 / 4 3/16 158,12 5,33
363 6.475 .210 6-1 / 2 3/16 164,47 5,33
364 6,725 .210 6-3 / 4 3/16 170,82 5,33
365 6,975 .210 7 3/16 177,17 5,33
366 7.225 .210 7-1 / 4 3/16 183,52 5,33
367 7.475 .210 7-1 / 2 3/16 189,87 5,33
368 7,725 .210 7-3 / 4 3/16 196,22 5,33
369 7.975 .210 8 3/16 202,57 5,33
370 8.225 .210 8-1 / 4 3/16 208,92 5,33
371 8.475 .210 8-1 / 2 3/16 215,27 5,33
372 8,725 .210 8-3 / 4 3/16 221,62 5,33
373 8,975 .210 9 3/16 227,97 5,33
374 9.225 .210 9-1 / 4 3/16 234,32 5,33
375 9,475 .210 9-1 / 2 3/16 240,67 5,33
376 9.725 .210 9-3 / 4 3/16 247,02 5,33
377 9,975 .210 10 3/16 253,37 5,33
378 10,7575 .210 10-1 / 2 3/16 266,07 5,33
379 10.975 .210 11 3/16 278,77 5,33
380 11.475 .210 11-1 / 2 3/16 291,47 5,33
381 11.975 .210 12 3/16 304,17 5,33
382 12.975 .210 13 3/16 329,57 5,33
383 13.975 .210 14 3/16 354,97 5,33
384 14.975 .210 15 3/16 380,37 5,33
385 15.9555 .210 16 3/16 405,26 5,33
386 16.955 .210 17 3/16 430,66 5,33
387 17.955 .210 18 3/16 456,06 5,33
388 18.955 .210 19 3/16 481,41 5,33
389 19.955 .210 20 3/16 506,81 5,33
390 20.955 .210 21 3/16 532,21 5,33
391 21.955 .210 22 3/16 557,61 5,33
392 22.940 .210 23 3/16 582,68 5,33
393 23.9405 .210 24 3/16 608,08 5,33
394 24.940 .210 25 3/16 633,48 5,33
395 25.940 .210 26 3/16 658,88 5,33
425 4.485 .275 4-1 / 2 1/4 113,67 6,99
426 4.600 .275 4-5/8 1/4 116,84 6,99
427 4.725 .275 4-3 / 4 1/4 120,02 6,99
428 4.850 .275 4-7 / 8 1/4 123,19 6,99
429 4.975 .275 5 1/4 126,37 6,99
430 5.100 .275 5-1 / 8 1/4 129,54 6,99
431 5.225 .275 5-1 / 4 1/4 132,72 6,99
432 5.350 .275 5-3 / 8 1/4 135,89 6,99
433 5.475 .275 5-1 / 2 1/4 139,07 6,99
434 5,725 .275 5-5 / 8 1/4 142,24 6,99
435 5,725 .275 5-3 / 4 1/4 145,42 6,99
436 5,850 .275 5/8/8 1/4 148,59 6,99
437 5,975 .275 6 1/4 151,77 6,99
438 6.225 .275 6-1 / 4 1/4 158,12 6,99
439 6.475 .275 6-1 / 2 1/4 164,47 6,99
440 6,725 .275 6-3 / 4 1/4 170,82 6,99
441 6,975 .275 7 1/4 177,17 6,99
442 7.225 .275 7-1 / 4 1/4 183,52 6,99
443 7.475 .275 7-1 / 2 1/4 189,87 6,99
444 7,725 .275 7-3 / 4 1/4 196,22 6,99
445 7.9750 .275 8 1/4 202,57 6,99
446 8.475 .275 8-1 / 2 1/4 215,27 6,99
447 8,975 .275 9 1/4 227,97 6,99
448 9,475 .275 9-1 / 2 1/4 240,67 6,99
449 9,9750 .275 10 1/4 253,37 6,99
450 10,7575 .275 10-1 / 2 1/4 266,07 6,99
451 10.975 .275 11 1/4 278,77 6,99
452 11.475 .275 11-1 / 2 1/4 291,47 6,99
453 11.975 .275 12 1/4 304,17 6,99
454 12.475 .275 12-1 / 2 1/4 316,87 6,99
455 12.975 .275 13 1/4 329,57 6,99
456 13.475 .275 13-1 / 2 1/4 34,27,27 6,99
457 13.975 .275 14 1/4 354,97 6,99
458 14.475 .275 14-1 / 2 1/4 367,67 6,99
459 14.975 .275 15 1/4 380,37 6,99
460 15.475 .275 15-1 / 2 1/4 393.07 6,99
461 15.955 .275 16 1/4 405,26 6,99
462 16.455 .275 16-1 / 2 1/4 417,96 6,99
463 16.955 .275 17 1/4 430,66 6,99
464 17.455 .275 17-1 / 2 1/4 443,36 6,99
465 17.955 .275 18 1/4 456,06 6,99
466 18.455 .275 18-1 / 2 1/4 468,76 6,99
467 18.955 .275 19 1/4 481,46 6,99
468 19.455 .275 19-1 / 2 1/4 494,16 6,99
469 19.955 .275 20 1/4 506,86 6,99
470 20.955 .275 21 1/4 532,26 6,99
471 21.955 .275 22 1/4 557,66 6,99
472 22.940 .275 23 1/4 582,68 6,99
473 23.940 .275 24 1/4 608,08 6,99
474 24.940 .275 25 1/4 633,48 6,99
475 25.940 .275 26 1/4 658,88 6,99

Gioăng O- ring được tìm thấy ở mọi thứ. Từ máy móc các động cơ đến các thiết bị ống nước và đường ống dẫn khí đốt. Khi nhiều thành phần được kết hợp với nhau. Một gioăng O- ring được lắp đặt tại khu vực mà chúng gặp nhau.

Sau khi được thiết lập và lắp ráp chúng sẽ bị niêm phong và đảm bảo cho bề mặt không bị rò rỉ.

Chuyển giao công nghệ sản xuất gioăng O- ring

Để sản xuất được những chiếc Gioăng O-ring đảm bảo chất lượng. Các doanh nghiệp cần chú ý những đặc điểm mà một chiếc Gioăng O-ring cần có.

Đầu tiên là các Gioăng O-ring có vai trò  làm kín các chi tiết kỹ thuật khi phải làm việc liên tục trong điều kiện nhiệt độ cao… Môi trường nhiệt tuần hoàn cũng như chân không cao. Ngoài ra những chiếc Gioăng O-ring có khả năng phù hợp với những nhu cầu như chịu dầu, chịu nước. Chịu nhiệt hay kháng các hóa chất khác nhau,…. 

Chính vì được sản xuất trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nên những chiếc gioăng O- ring mang đến nhiều công dụng. Cũng như được ứng dụng khá nhiều trong đời sống con người.

Vai trò của gioăng O- ring

Gioăng O- ring có những đặc tính cơ bản như khả năng chịu dầu, chịu nước, chịu nhiệt hay kháng hóa chất và kháng lão hóa. Mặc dù cũng là những vật liệu làm kín. Tuy nhiên khi so sánh với những vật liệu khác gioăng O- ring vẫn mang đến những ưu điểm. Như có cách sử dụng đơn giản mà hiệu quả, giúp cho việc thiết kế được đơn giản, đảm bảo được sự tiện lợi.

Việc lắp đặt sản phẩm dễ dàng, ít gây rủi ro trong quá trình thực hiện. Sử dụng hợp chất cao sư đa dạng nên sản phẩm phù hợp với mọi loại chất lỏng. Sản phẩm đi kèm đầy đủ kích cỡ có sẵn. Từ đây giúp việc bảo trì sửa chữa diễn ra nhanh hơn.

Các ứng dụng phổ biến của gioăng O- ring chính là làm các chi tiết kỹ thuật trong các xi lanh thủy lực, mặt bích hay vòi nước. Do đó chúng được sản xuất rất đa dạng về kích thước và mẫu mã.

Ưu điểm vượt trội của gioăng O- ring

Trên thực tế theo nghiên cứu trước khi đưa ra thị trường các loại gioăng O- ring có thể chịu được áp suất khá tốt, có loại có thể lên đến 5000. Trong những trường hợp gặp áp suất lớn. Những chiếc gioăng O- ring vẫn giữ được tính toàn vẹn. Và đảm bảo được những tính năng vượt trội của chúng.

Mặc dù rất đa dạng về kích cỡ nhưng nhìn chung tất cả những chiếc gioăng O- ring đều có hình dạng khá giống nhau. Bởi do được kết cấu từ những vật liệu đàn hồi nên những chiếc gioăng O- ring được lắp trên những vật liệu hình trụ.

Địa chỉ mua gioăng O- ring

Nhiều địa chỉ bán Gioăng O-ring nên rất khó đảm bảo chất lượng đến tay người dùng. Vậy nên để đảm bảo mua được những gioăng O- ring uy tín. Các bạn cần đến những nơi, doanh nghiệp uy tín để được tư vấn nhiệt tình.

Nếu như bạn cũng đang tìm hiểu về địa chỉ mua gioăng O- ring thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu trong việc nghiên cứu sản xuất và phát triển gioăng O- ring.

Luôn mong muốn đem đến những sản phẩm tốt nhất cho các bạn. Khi liên hệ với chúng tôi để mua gioăng O- ring. Các bạn sẽ được tư vấn cũng như được hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên cửa hàng.

No Oring Size Code
1 Gioăng cao su tròn O-ring 1.15*1.00mm 11A001
2 Gioăng cao su tròn O-ring 1.50*1.00mm 11B015
3 Gioăng cao su tròn O-ring 1.80*1.00mm (SS-002) 11B018
4 Gioăng cao su tròn O-ring 2.00*1.00mm (SS-002.5) 11B021
5 Gioăng cao su tròn O-ring 2.50*1.00mm (SS-003) 11B027
6 Gioăng cao su tròn O-ring 3.00*1.00mm (SS-003.5) 11B030
7 Gioăng cao su tròn O-ring 3.50*1.00mm (SS-004) 11B031
8 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*1.00mm (SS-004.5) 11B033
9 Gioăng cao su tròn O-ring 4.50*1.00mm (SS-005) 11B034
10 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*1.00mm (SS-005.5) 11B036
11 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*1.00mm (SS-006) 11B037
12 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*1.00mm (SS-006.5) 11B039
13 Gioăng cao su tròn O-ring 6.50*1.00mm (SS-007) 11B038
14 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*1.00mm (SS-007.5) 11B041
15 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*1.00mm (SS-008) 11B043
16 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*1.00mm (SS-008.5) 11B042
17 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*1.00mm (SS-009) 11B045
18 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*1.00mm (SS-009.5) 11B048
19 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*1.00mm (SS-010) 11B047
20 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*1.00mm (SS-010.5) 11B050
21 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*1.00mm (SS-011) 11B052
22 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*1.00mm (SS-011.5) 11B053
23 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*1.00mm (SS-012) 11B046
24 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*1.00mm 11B054
25 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*1.00mm 11B044
26 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*1.00mm 11B057
27 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*1.00mm 11B035
28 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*1.00mm 11B055
29 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*1.00mm 11B074
30 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*1.00mm 11B061
31 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*1.00mm 11B076
32 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*1.00mm 11B060
33 Gioăng cao su tròn O-ring 16.50*1.00mm 11B077
34 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*1.00mm 11B056
35 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*1.00mm 11B091
36 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*1.00mm 11B062
37 Gioăng cao su tròn O-ring 18.50*1.00mm 11B092
38 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*1.00mm 11B063
39 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*1.00mm 11B106
40 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*1.00mm 11B067
41 Gioăng cao su tròn O-ring 20.50*1.00mm 11B107
42 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*1.00mm 11B065
43 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*1.00mm 11B109
44 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*1.00mm 11B064
45 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*1.00mm 11B112
46 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*1.00mm 11B071
47 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*1.00mm 11B113
48 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*1.00mm 11B068
49 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*1.00mm 11B118
50 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*1.00mm 11B070
51 Gioăng cao su tròn O-ring 0.74*1.02mm (AS001) 11A002
52 Gioăng cao su tròn O-ring 1.78*1.02mm 11A003
53 Gioăng cao su tròn O-ring 1.07*1.27mm (AS002) 11A004
54 Gioăng cao su tròn O-ring 4.70*1.42mm (AS901) 11A005
55 Gioăng cao su tròn O-ring 1.85*1.50mm 11B153
56 Gioăng cao su tròn O-ring 2.00*1.50mm 11B156
57 Gioăng cao su tròn O-ring 2.50*1.50mm (S-003) 11B158
58 Gioăng cao su tròn O-ring 2.80*1.50mm 11B160
59 Gioăng cao su tròn O-ring 3.00*1.50mm 11B162
60 Gioăng cao su tròn O-ring 3.50*1.50mm (S-004) 11B165
61 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*1.50mm 11B171
62 Gioăng cao su tròn O-ring 4.50*1.50mm (S-005) 11B174
63 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*1.50mm 11B177
64 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*1.50mm (S-006) 11B180
65 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*1.50mm 11B183
66 Gioăng cao su tròn O-ring 6.50*1.50mm (S-007) 11B186
67 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*1.50mm 11B188
68 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*1.50mm (S-008) 11B189
69 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*1.50mm 11B192
70 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*1.50mm (S-009) 11B195
71 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*1.50mm 11B198
72 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*1.50mm (S-010) 11B200
73 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*1.50mm 11B201
74 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*1.50mm 11B202
75 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*1.50mm 11B204
76 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*1.50mm (S-012) 11B207
77 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*1.50mm (S-012.5) 11B210
78 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*1.50mm 11B213
79 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*1.50mm 11B216
80 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*1.50mm (S-014) 11B217
81 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*1.50mm 11B219
82 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*1.50mm (S-015) 11B220
83 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*1.50mm 11B222
84 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*1.50mm (S-016) 11B223
85 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*1.50mm 11B225
86 Gioăng cao su tròn O-ring 16.50*1.50mm 11B228
87 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*1.50mm 11B231
88 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*1.50mm (S-018) 11B232
89 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*1.50mm 11B234
90 Gioăng cao su tròn O-ring 18.50*1.50mm 11B235
91 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*1.50mm 11B237
92 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*1.50mm (S-020) 11B240
93 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*1.50mm 11B243
94 Gioăng cao su tròn O-ring 20.50*1.50mm 11B244
95 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*1.50mm 11B246
96 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*1.50mm (S-022) 11B249
97 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*1.50mm 11B252
98 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*1.50mm 11B253
99 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*1.50mm 11B255
100 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*1.50mm 11B256
101 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*1.50mm 11B258
102 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*1.50mm 11B259
103 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*1.50mm 11B261
104 Gioăng cao su tròn O-ring 25.50*1.50mm 11B262
105 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*1.50mm 11B264
106 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*1.50mm 11B265
107 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*1.50mm 11B266
108 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*1.50mm 11B267
109 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*1.50mm 11B268
110 Gioăng cao su tròn O-ring 28.50*1.50mm 11B263
111 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*1.50mm 11B269
112 Gioăng cao su tròn O-ring 29.50*1.50mm 11B271
113 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*1.50mm 11B270
114 Gioăng cao su tròn O-ring 30.50*1.50mm 11B272
115 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*1.50mm 11B273
116 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*1.50mm 11B275
117 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*1.50mm 11B274
118 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*1.50mm 11B260
119 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*1.50mm 11B276
120 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*1.50mm 11B257
121 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*1.50mm 11B277
122 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*1.50mm 11B254
123 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*1.50mm 11B279
124 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*1.50mm 11B251
125 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*1.50mm 11B278
126 Gioăng cao su tròn O-ring 36.50*1.50mm 11B250
127 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*1.50mm 11B280
128 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*1.50mm 11B281
129 Gioăng cao su tròn O-ring 38.50*1.50mm 11B247
130 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*1.50mm 11B282
131 Gioăng cao su tròn O-ring 39.50*1.50mm 11B245
132 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*1.50mm 11B285
133 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*1.50mm 11B242
134 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*1.50mm 11B286
135 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*1.50mm 11B241
136 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*1.50mm 11B307
137 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*1.50mm 11B287
138 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*1.50mm 11B239
139 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*1.50mm 11B289
140 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*1.50mm 11B238
141 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*1.50mm 11B236
142 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*1.50mm 11B291
143 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*1.50mm 11B310
144 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*1.50mm 11B295
145 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*1.50mm 11B316
146 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*1.50mm 11B296
147 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*1.50mm 11B298
148 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*1.50mm 11B311
149 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*1.50mm 11B300
150 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*1.50mm 11B299
151 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*1.50mm 11B313
152 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*1.50mm 11B301
153 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*1.50mm 11B317
154 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*1.50mm 11B302
155 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*1.50mm 11B314
156 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*1.50mm 11B326
157 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*1.50mm 11B320
158 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*1.50mm 11B290
159 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*1.50mm 11B322
160 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*1.50mm 11B233
161 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*1.50mm 11B230
162 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*1.50mm 11B305
163 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*1.50mm 11B229
164 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*1.50mm 11B227
165 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*1.50mm 11B283
166 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*1.50mm 11B226
167 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*1.50mm 11B224
168 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*1.50mm 11B337
169 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*1.50mm 11B338
170 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*1.50mm 11B340
171 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*1.50mm 11B343
172 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*1.50mm 11B284
173 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*1.50mm 11B344
174 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*1.50mm 11B349
175 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*1.50mm 11B350
176 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*1.50mm 11B352
177 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*1.50mm 11B359
178 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*1.50mm 11B361
179 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*1.50mm 11B362
180 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*1.50mm 11B364
181 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*1.50mm 11B368
182 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*1.50mm 11B335
183 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*1.50mm 11B370
184 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*1.50mm 11B371
185 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*1.50mm 11B373
186 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*1.50mm 11B385
187 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*1.50mm 11B386
188 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*1.50mm 11B388
189 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*1.50mm 11B436
190 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*1.50mm 11B437
191 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*1.50mm 11B439
192 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*1.50mm 11B440
193 Gioăng cao su tròn O-ring 1.42*1.52mm (AS003) 11A006
194 Gioăng cao su tròn O-ring 2.20*1.60mm 11A007
195 Gioăng cao su tròn O-ring 2.75*1.60mm 11A008
196 Gioăng cao su tròn O-ring 3.10*1.60mm 11A009
197 Gioăng cao su tròn O-ring 4.10*1.60mm 11A010
198 Gioăng cao su tròn O-ring 4.70*1.60mm 11A011
199 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*1.60mm 11A012
200 Gioăng cao su tròn O-ring 5.10*1.60mm 11A013
201 Gioăng cao su tròn O-ring 6.10*1.60mm 11A014
202 Gioăng cao su tròn O-ring 7.10*1.60mm 11A015
203 Gioăng cao su tròn O-ring 8.10*1.60mm 11A016
204 Gioăng cao su tròn O-ring 9.10*1.60mm 11A017
205 Gioăng cao su tròn O-ring 10.10*1.60mm 11A018
206 Gioăng cao su tròn O-ring 11.10*1.60mm 11A019
207 Gioăng cao su tròn O-ring 12.10*1.60mm 11A020
208 Gioăng cao su tròn O-ring 13.10*1.60mm 11A021
209 Gioăng cao su tròn O-ring 14.10*1.60mm 11A022
210 Gioăng cao su tròn O-ring 15.10*1.60mm 11A023
211 Gioăng cao su tròn O-ring 16.10*1.60mm 11A024
212 Gioăng cao su tròn O-ring 17.10*1.60mm 11B955
213 Gioăng cao su tròn O-ring 18.10*1.60mm 11B956
214 Gioăng cao su tròn O-ring 19.10*1.60mm 11A025
215 Gioăng cao su tròn O-ring 20.10*1.60mm 11A026
216 Gioăng cao su tròn O-ring 22.10*1.60mm 11A028
217 Gioăng cao su tròn O-ring 25.10*1.60mm 11A029
218 Gioăng cao su tròn O-ring 27.10*1.60mm 11A030
219 Gioăng cao su tròn O-ring 29.10*1.60mm 11A031
220 Gioăng cao su tròn O-ring 32.10*1.60mm 11A032
221 Gioăng cao su tròn O-ring 35.10*1.60mm 11A033
222 Gioăng cao su tròn O-ring 37.10*1.60mm 11A034
223 Gioăng cao su tròn O-ring 6.07*1.63mm 11A035
224 Gioăng cao su tròn O-ring 7.65*1.63mm 11A036
225 Gioăng cao su tròn O-ring 1.78*1.78mm (AS004) 11A037
226 Gioăng cao su tròn O-ring 2.57*1.78mm (AS005) 11A038
227 Gioăng cao su tròn O-ring 2.90*1.78mm (AS006) 11A039
228 Gioăng cao su tròn O-ring 3.17*1.78mm 11B347
229 Gioăng cao su tròn O-ring 3.68*1.78mm (AS007) 11A040
230 Gioăng cao su tròn O-ring 4.47*1.78mm (AS008) 11A041
231 Gioăng cao su tròn O-ring 4.76*1.78mm 11B353
232 Gioăng cao su tròn O-ring 5.28*1.78mm (AS009) 11A042
233 Gioăng cao su tròn O-ring 6.07*1.78mm (AS010) 11A043
234 Gioăng cao su tròn O-ring 6.35*1.78mm 11A044
235 Gioăng cao su tròn O-ring 6.75*1.78mm 11A045
236 Gioăng cao su tròn O-ring 7.65*1.78mm (AS011) 11A046
237 Gioăng cao su tròn O-ring 7.94*1.78mm 11B356
238 Gioăng cao su tròn O-ring 8.73*1.78mm 11A047
239 Gioăng cao su tròn O-ring 9.25*1.78mm (AS012) 11A048
240 Gioăng cao su tròn O-ring 9.52*1.78mm 11A049
241 Gioăng cao su tròn O-ring 10.82*1.78mm (AS013) 11A050
242 Gioăng cao su tròn O-ring 11.11*1.78mm 11A051
243 Gioăng cao su tròn O-ring 12.42*1.78mm (AS014) 11A052
244 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*1.78mm (AS015) 11A053
245 Gioăng cao su tròn O-ring 15.60*1.78mm (AS016) 11A054
246 Gioăng cao su tròn O-ring 17.17*1.78mm (AS017) 11A055
247 Gioăng cao su tròn O-ring 18.77*1.78mm (AS018) 11A056
248 Gioăng cao su tròn O-ring 20.35*1.78mm (AS019) 11A057
249 Gioăng cao su tròn O-ring 21.95*1.78mm (AS020) 11A058
250 Gioăng cao su tròn O-ring 23.52*1.78mm (AS021) 11A059
251 Gioăng cao su tròn O-ring 25.12*1.78mm (AS022) 11A060
252 Gioăng cao su tròn O-ring 26.70*1.78mm (AS023) 11A061
253 Gioăng cao su tròn O-ring 28.30*1.78mm (AS024) 11A062
254 Gioăng cao su tròn O-ring 29.87*1.78mm (AS025) 11A063
255 Gioăng cao su tròn O-ring 31.47*1.78mm (AS026) 11A064
256 Gioăng cao su tròn O-ring 33.05*1.78mm (AS027) 11A065
257 Gioăng cao su tròn O-ring 34.65*1.78mm (AS028) 11A066
258 Gioăng cao su tròn O-ring 36.27*1.78mm 11B374
259 Gioăng cao su tròn O-ring 37.82*1.78mm (AS029) 11A067
260 Gioăng cao su tròn O-ring 39.45*1.78mm 11B379
261 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*1.78mm (AS030) 11A068
262 Gioăng cao su tròn O-ring 44.17*1.78mm (AS031) 11A069
263 Gioăng cao su tròn O-ring 47.35*1.78mm (AS032) 11A070
264 Gioăng cao su tròn O-ring 50.52*1.78mm (AS033) 11A071
265 Gioăng cao su tròn O-ring 53.70*1.78mm (AS034) 11A072
266 Gioăng cao su tròn O-ring 56.87*1.78mm (AS035) 11A073
267 Gioăng cao su tròn O-ring 60.04*1.78mm (AS036) 11A074
268 Gioăng cao su tròn O-ring 63.22*1.78mm (AS037) 11A075
269 Gioăng cao su tròn O-ring 66.40*1.78mm (AS038) 11A076
270 Gioăng cao su tròn O-ring 69.57*1.78mm (AS039) 11A077
271 Gioăng cao su tròn O-ring 72.75*1.78mm (AS040) 11A078
272 Gioăng cao su tròn O-ring 75.92*1.78mm (AS041) 11A079
273 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*1.78mm 11B395
274 Gioăng cao su tròn O-ring 82.27*1.78mm (AS042) 11A080
275 Gioăng cao su tròn O-ring 85.34*1.78mm 11B397
276 Gioăng cao su tròn O-ring 88.62*1.78mm (AS043) 11A081
277 Gioăng cao su tròn O-ring 91.70*1.78mm 11B398
278 Gioăng cao su tròn O-ring 94.97*1.78mm (AS044) 11A082
279 Gioăng cao su tròn O-ring 98.05*1.78mm 11B400
280 Gioăng cao su tròn O-ring 101.32*1.78mm (AS045) 11A083
281 Gioăng cao su tròn O-ring 104.40*1.78mm 11B401
282 Gioăng cao su tròn O-ring 107.67*1.78mm (AS046) 11A084
283 Gioăng cao su tròn O-ring 110.74*1.78mm 11B403
284 Gioăng cao su tròn O-ring 117.10*1.78mm 11B404
285 Gioăng cao su tròn O-ring 120.37*1.78mm (AS048) 11B086
286 Gioăng cao su tròn O-ring 123.44*1.78mm 11B406
287 Gioăng cao su tròn O-ring 126.72*1.78mm (AS049) 11A087
288 Gioăng cao su tròn O-ring 129.40*1.78mm 11B407
289 Gioăng cao su tròn O-ring 133.07*1.78mm (AS050) 11A088
290 Gioăng cao su tròn O-ring 135.76*1.78mm (AS550) 11B410
291 Gioăng cao su tròn O-ring 138.94*1.78mm 11B412
292 Gioăng cao su tròn O-ring 142.11*1.78mm 11B413
293 Gioăng cao su tròn O-ring 145.29*1.78mm 11B415
294 Gioăng cao su tròn O-ring 148.46*1.78mm 11B416
295 Gioăng cao su tròn O-ring 151.64*1.78mm 11B418
296 Gioăng cao su tròn O-ring 154.81*1.78mm 11B419
297 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*1.78mm 11B421
298 Gioăng cao su tròn O-ring 161.16*1.78mm 11B422
299 Gioăng cao su tròn O-ring 164.34*1.78mm 11B424
300 Gioăng cao su tròn O-ring 167.51*1.78mm 11B425
301 Gioăng cao su tròn O-ring 170.69*1.78mm 11B427
302 Gioăng cao su tròn O-ring 173.87*1.78mm 11B428
303 Gioăng cao su tròn O-ring 1.80*1.80mm 11B430
304 Gioăng cao su tròn O-ring 2.00*1.80mm 11B431
305 Gioăng cao su tròn O-ring 2.24*1.80mm 11B443
306 Gioăng cao su tròn O-ring 2.50*1.80mm 11B393
307 Gioăng cao su tròn O-ring 2.80*1.80mm 11B396
308 Gioăng cao su tròn O-ring 3.15*1.80mm 11B402
309 Gioăng cao su tròn O-ring 3.55*1.80mm 11B445
310 Gioăng cao su tròn O-ring 3.75*1.80mm 11B446
311 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*1.80mm 11B448
312 Gioăng cao su tròn O-ring 4.50*1.80mm 11B411
313 Gioăng cao su tròn O-ring 4.87*1.80mm 11B449
314 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*1.80mm 11B414
315 Gioăng cao su tròn O-ring 5.15*1.80mm 11B454
316 Gioăng cao su tròn O-ring 5.30*1.80mm 11B417
317 Gioăng cao su tròn O-ring 5.60*1.80mm 11B455
318 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*1.80mm 11B420
319 Gioăng cao su tròn O-ring 6.30*1.80mm 11B469
320 Gioăng cao su tròn O-ring 6.70*1.80mm 11B423
321 Gioăng cao su tròn O-ring 6.90*1.80mm 11B470
322 Gioăng cao su tròn O-ring 7.10*1.80mm 11B473
323 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*1.80mm 11B429
324 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*1.80mm 11B475
325 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*1.80mm 11B476
326 Gioăng cao su tròn O-ring 8.76*1.80mm 11B478
327 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*1.80mm 11B479
328 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*1.80mm 11B435
329 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*1.80mm 11B481
330 Gioăng cao su tròn O-ring 10.60*1.80mm 11B438
331 Gioăng cao su tròn O-ring 11.20*1.80mm 11B482
332 Gioăng cao su tròn O-ring 11.80*1.80mm 11B484
333 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*1.80mm 11B441
334 Gioăng cao su tròn O-ring 13.20*1.80mm 11B485
335 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*1.80mm 11B444
336 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*1.80mm 11B488
337 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*1.80mm 11B491
338 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*1.80mm 11B494
339 Gioăng cao su tròn O-ring 8.92*1.83mm (BS904) 11A089
340 Gioăng cao su tròn O-ring 10.52*1.83mm (BS905) 11A090
341 Gioăng cao su tròn O-ring 2.40*1.90mm 11A091
342 Gioăng cao su tròn O-ring 2.60*1.90mm 11A092
343 Gioăng cao su tròn O-ring 2.80*1.90mm (P-003) 11BA00
344 Gioăng cao su tròn O-ring 3.40*1.90mm 11A093
345 Gioăng cao su tròn O-ring 3.80*1.90mm (P-004) 11BA03
346 Gioăng cao su tròn O-ring 4.20*1.90mm 11A094
347 Gioăng cao su tròn O-ring 4.80*1.90mm (P-005) 11BA04
348 Gioăng cao su tròn O-ring 4.90*1.90mm 11A095
349 Gioăng cao su tròn O-ring 5.70*1.90mm 11A096
350 Gioăng cao su tròn O-ring 5.80*1.90mm (P-006) 11B958
351 Gioăng cao su tròn O-ring 6.40*1.90mm 11A097
352 Gioăng cao su tròn O-ring 6.80*1.90mm (P-007) 11B959
353 Gioăng cao su tròn O-ring 7.20*1.90mm 11A098
354 Gioăng cao su tròn O-ring 7.80*1.90mm (P-008) 11B961
355 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*1.90mm 11A099
356 Gioăng cao su tròn O-ring 8.80*1.90mm (P-009) 11B962
357 Gioăng cao su tròn O-ring 8.90*1.90mm 11A100
358 Gioăng cao su tròn O-ring 9.80*1.90mm (P-010) 11B964
359 Gioăng cao su tròn O-ring 11.89*1.98mm (BS906) 11A101
360 Gioăng cao su tròn O-ring 2.50*2.00mm 11B461
361 Gioăng cao su tròn O-ring 3.00*2.00mm 11B462
362 Gioăng cao su tròn O-ring 3.50*2.00mm 11B466
363 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*2.00mm 11B465
364 Gioăng cao su tròn O-ring 4.50*2.00mm 11B467
365 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*2.00mm 11B471
366 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*2.00mm 11B472
367 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*2.00mm 11B474
368 Gioăng cao su tròn O-ring 6.50*2.00mm 11B477
369 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*2.00mm 11B480
370 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*2.00mm 11B483
371 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*2.00mm 11B486
372 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*2.00mm 11B487
373 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*2.00mm 11B489
374 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*2.00mm 11B490
375 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*2.00mm 11B492
376 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*2.00mm 11B493
377 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*2.00mm 11B495
378 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*2.00mm 11B496
379 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*2.00mm 11B498
380 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*2.00mm 11B501
381 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*2.00mm 11B504
382 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*2.00mm 11B505
383 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*2.00mm 11B510
384 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*2.00mm 11B514
385 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*2.00mm 11B516
386 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*2.00mm 11B517
387 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*2.00mm 11B519
388 Gioăng cao su tròn O-ring 16.50*2.00mm 11B520
389 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*2.00mm 11B522
390 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*2.00mm 11B523
391 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*2.00mm 11B525
392 Gioăng cao su tròn O-ring 18.50*2.00mm 11B527
393 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*2.00mm 11B528
394 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*2.00mm 11B529
395 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*2.00mm 11B531
396 Gioăng cao su tròn O-ring 20.50*2.00mm 11B532
397 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*2.00mm 11B534
398 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*2.00mm 11B535
399 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*2.00mm 11B537
400 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*2.00mm 11B538
401 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*2.00mm 11B540
402 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*2.00mm (S-024) 11B541
403 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*2.00mm 11B543
404 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*2.00mm (S-025) 11B544
405 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*2.00mm 11B546
406 Gioăng cao su tròn O-ring 25.50*2.00mm (S-026) 11B547
407 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*2.00mm 11B549
408 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*2.00mm 11B550
409 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*2.00mm 11B552
410 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*2.00mm (S-028) 11B553
411 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*2.00mm 11B555
412 Gioăng cao su tròn O-ring 28.50*2.00mm (S-029) 11B556
413 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*2.00mm 11B557
414 Gioăng cao su tròn O-ring 29.50*2.00mm (S-030) 11B559
415 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*2.00mm 11B561
416 Gioăng cao su tròn O-ring 30.50*2.00mm 11B562
417 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*2.00mm (S-031.5) 11B564
418 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*2.00mm (S-032) 11B565
419 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*2.00mm 11B567
420 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*2.00mm 11B568
421 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*2.00mm 11B573
422 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*2.00mm (S-034) 11B573
423 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*2.00mm 11B576
424 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*2.00mm (S-035) 11B577
425 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*2.00mm (S-035.5) 11B579
426 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*2.00mm (S-036) 11B580
427 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*2.00mm 11B582
428 Gioăng cao su tròn O-ring 36.50*2.00mm (S-037) 11B583
429 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*2.00mm 11B585
430 Gioăng cao su tròn O-ring 37.50*2.00mm (S-038) 11B586
431 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*2.00mm 11B588
432 Gioăng cao su tròn O-ring 38.50*2.00mm (S-039) 11B589
433 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*2.00mm 11B591
434 Gioăng cao su tròn O-ring 39.50*2.00mm (S-040) 11B592
435 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*2.00mm 11B594
436 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*2.00mm 11B597
437 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*2.00mm 11B600
438 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*2.00mm 11B603
439 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*2.00mm 11B605
440 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*2.00mm 11B609
441 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*2.00mm 11B612
442 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*2.00mm 11B615
443 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*2.00mm 11B616
444 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*2.00mm 11B617
445 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*2.00mm 11B618
446 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*2.00mm 11B619
447 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*2.00mm 11B620
448 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*2.00mm 11B621
449 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*2.00mm 11B624
450 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*2.00mm 11B627
451 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*2.00mm 11B630
452 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*2.00mm 11B633
453 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*2.00mm 11B636
454 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*2.00mm 11B637
455 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*2.00mm 11B639
456 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*2.00mm 11B641
457 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*2.00mm 11B642
458 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*2.00mm 11B645
459 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*2.00mm 11B646
460 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*2.00mm 11B648
461 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*2.00mm 11B649
462 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*2.00mm 11B650
463 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*2.00mm 11B651
464 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*2.00mm 11B652
465 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*2.00mm 11B654
466 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*2.00mm 11B653
467 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*2.00mm 11B655
468 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*2.00mm 11B656
469 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*2.00mm 11B657
470 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*2.00mm 11B659
471 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*2.00mm 11B660
472 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*2.00mm 11B661
473 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*2.00mm 11B663
474 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*2.00mm 11B664
475 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*2.00mm 11B666
476 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*2.00mm 11B667
477 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*2.00mm 11B668
478 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*2.00mm 11B670
479 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*2.00mm 11B669
480 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*2.00mm 11B672
481 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*2.00mm 11B675
482 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*2.00mm 11B676
483 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*2.00mm 11B678
484 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*2.00mm 11B679
485 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*2.00mm 11B681
486 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*2.00mm 11B682
487 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*2.00mm 11B683
488 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*2.00mm 11B684
489 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*2.00mm 11B687
490 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*2.00mm 11B688
491 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*2.00mm 11B690
492 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*2.00mm 11B689
493 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*2.00mm 11B691
494 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*2.00mm 11B692
495 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*2.00mm 11B693
496 Gioăng cao su tròn O-ring 13.46*2.08mm (BS907) 11A102
497 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*2.20mm 11A103
498 Gioăng cao su tròn O-ring 16.36*2.21mm (BS908) 11A104
499 Gioăng cao su tròn O-ring 3.30*2.40mm 11A105
500 Gioăng cao su tròn O-ring 3.60*2.40mm 11A106
501 Gioăng cao su tròn O-ring 4.30*2.40mm 11A107
502 Gioăng cao su tròn O-ring 4.60*2.40mm 11A108
503 Gioăng cao su tròn O-ring 5.30*2.40mm 11A109
504 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*2.40mm 11A110
505 Gioăng cao su tròn O-ring 5.60*2.40mm 11A111
506 Gioăng cao su tròn O-ring 6.30*2.40mm 11A112
507 Gioăng cao su tròn O-ring 6.60*2.40mm 11A113
508 Gioăng cao su tròn O-ring 7.30*2.40mm 11A114
509 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*2.40mm 11A115
510 Gioăng cao su tròn O-ring 7.60*2.40mm 11A116
511 Gioăng cao su tròn O-ring 8.30*2.40mm 11A117
512 Gioăng cao su tròn O-ring 8.60*2.40mm 11A118
513 Gioăng cao su tròn O-ring 9.30*2.40mm 11A119
514 Gioăng cao su tròn O-ring 9.60*2.40mm 11A120
515 Gioăng cao su tròn O-ring 9.80*2.40mm (P-010A) 11BA06
516 Gioăng cao su tròn O-ring 10.30*2.40mm 11A121
517 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*2.40mm 11A122
518 Gioăng cao su tròn O-ring 10.60*2.40mm 11A123
519 Gioăng cao su tròn O-ring 10.80*2.40mm (P-011) 11BA09
520 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*2.40mm 11BA10
521 Gioăng cao su tròn O-ring 11.30*2.40mm 11A124
522 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*2.40mm 11A125
523 Gioăng cao su tròn O-ring 11.60*2.40mm 11A126
524 Gioăng cao su tròn O-ring 11.80*2.40mm (P-012) 11BB23
525 Gioăng cao su tròn O-ring 12.30*2.40mm (P-012.5) 11A127
526 Gioăng cao su tròn O-ring 12.60*2.40mm 11A128
527 Gioăng cao su tròn O-ring 13.30*2.40mm 11A129
528 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*2.40mm 11A130
529 Gioăng cao su tròn O-ring 13.60*2.40mm 11A131
530 Gioăng cao su tròn O-ring 13.80*2.40mm (P-014) 11B965
531 Gioăng cao su tròn O-ring 14.30*2.40mm 11A132
532 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*2.40mm 11A133
533 Gioăng cao su tròn O-ring 14.60*2.40mm 11A134
534 Gioăng cao su tròn O-ring 14.80*2.40mm (P-015) 11B967
535 Gioăng cao su tròn O-ring 15.30*2.40mm 11A135
536 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*2.40mm 11A136
537 Gioăng cao su tròn O-ring 15.60*2.40mm 11A137
538 Gioăng cao su tròn O-ring 15.80*2.40mm (P-016) 11B968
539 Gioăng cao su tròn O-ring 16.30*2.40mm 11A138
540 Gioăng cao su tròn O-ring 16.60*2.40mm 11A139
541 Gioăng cao su tròn O-ring 17.30*2.40mm 11A140
542 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*2.40mm 11A141
543 Gioăng cao su tròn O-ring 17.60*2.40mm 11A142
544 Gioăng cao su tròn O-ring 17.80*2.40mm (P-018) 11B970
545 Gioăng cao su tròn O-ring 18.60*2.40mm 11A143
546 Gioăng cao su tròn O-ring 19.60*2.40mm 11A144
547 Gioăng cao su tròn O-ring 19.80*2.40mm (P-020) 11B974
548 Gioăng cao su tròn O-ring 20.30*2.40mm 11B976
549 Gioăng cao su tròn O-ring 20.50*2.40mm 11A145
550 Gioăng cao su tròn O-ring 20.80*2.40mm (P-021) 11B979
551 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*2.40mm 11A146
552 Gioăng cao su tròn O-ring 21.60*2.40mm 11A147
553 Gioăng cao su tròn O-ring 21.80*2.40mm (P-022) 11B982
554 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*2.40mm 11A148
555 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*2.40mm 11A149
556 Gioăng cao su tròn O-ring 24.60*2.40mm 11A150
557 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*2.40mm 11A151
558 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*2.40mm 11A152
559 Gioăng cao su tròn O-ring 27.60*2.40mm 11A153
560 Gioăng cao su tròn O-ring 29.60*2.40mm 11A154
561 Gioăng cao su tròn O-ring 31.60*2.40mm 11A155
562 Gioăng cao su tròn O-ring 34.60*2.40mm 11A156
563 Gioăng cao su tròn O-ring 37.60*2.40mm 11A157
564 Gioăng cao su tròn O-ring 39.60*2.40mm 11A158
565 Gioăng cao su tròn O-ring 41.60*2.40mm 11A159
566 Gioăng cao su tròn O-ring 44.60*2.40mm 11A160
567 Gioăng cao su tròn O-ring 47.60*2.40mm 11A161
568 Gioăng cao su tròn O-ring 49.60*2.40mm 11A162
569 Gioăng cao su tròn O-ring 51.60*2.40mm 11A163
570 Gioăng cao su tròn O-ring 54.60*2.40mm 11A164
571 Gioăng cao su tròn O-ring 57.60*2.40mm 11A165
572 Gioăng cao su tròn O-ring 59.60*2.40mm 11A166
573 Gioăng cao su tròn O-ring 61.60*2.40mm 11A167
574 Gioăng cao su tròn O-ring 64.60*2.40mm 11A168
575 Gioăng cao su tròn O-ring 67.60*2.40mm 11A169
576 Gioăng cao su tròn O-ring 69.60*2.40mm 11A170
577 Gioăng cao su tròn O-ring 17.93*2.46mm (BS909) 11A171
578 Gioăng cao su tròn O-ring 19.18*2.46mm (BS910) 11A172
579 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*2.50mm 11B812
580 Gioăng cao su tròn O-ring 4.60*2.50mm 11B803
581 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*2.50mm 11B804
582 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*2.50mm 11B815
583 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*2.50mm 11B806
584 Gioăng cao su tròn O-ring 6.50*2.50mm 11B817
585 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*2.50mm 11B807
586 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*2.50mm 11B809
587 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*2.50mm 11A173
588 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*2.50mm 11B818
589 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*2.50mm 11B813
590 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*2.50mm 11B814
591 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*2.50mm 11B816
592 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*2.50mm 11B820
593 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*2.50mm 11B819
594 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*2.50mm 11B822
595 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*2.50mm 11B828
596 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*2.50mm 11B831
597 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*2.50mm 11B834
598 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*2.50mm 11B836
599 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*2.50mm 11A174
600 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*2.50mm 11B841
601 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*2.50mm 11A175
602 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*2.50mm 11B844
603 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*2.50mm 11A176
604 Gioăng cao su tròn O-ring 16.50*2.50mm 11B847
605 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*2.50mm 11B849
606 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*2.50mm 11B851
607 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*2.50mm 11B855
608 Gioăng cao su tròn O-ring 18.50*2.50mm 11B858
609 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*2.50mm 11B861
610 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*2.50mm 11B862
611 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*2.50mm 11A177
612 Gioăng cao su tròn O-ring 20.50*2.50mm 11B865
613 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*2.50mm 11B867
614 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*2.50mm 11B868
615 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*2.50mm 11B870
616 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*2.50mm 11B871
617 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*2.50mm 11B873
618 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*2.50mm 11B874
619 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*2.50mm 11B876
620 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*2.50mm 11B877
621 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*2.50mm 11B879
622 Gioăng cao su tròn O-ring 25.50*2.50mm 11B885
623 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*2.50mm 11B891
624 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*2.50mm 11B892
625 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*2.50mm 11B894
626 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*2.50mm 11B895
627 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*2.50mm 11B897
628 Gioăng cao su tròn O-ring 28.50*2.50mm 11B898
629 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*2.50mm 11B900
630 Gioăng cao su tròn O-ring 29.50*2.50mm 11B901
631 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*2.50mm 11B903
632 Gioăng cao su tròn O-ring 30.50*2.50mm 11B904
633 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*2.50mm 11B906
634 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*2.50mm 11B907
635 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*2.50mm 11B909
636 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*2.50mm 11B910
637 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*2.50mm 11B912
638 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*2.50mm 11B913
639 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*2.50mm 11B915
640 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*2.50mm 11B916
641 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*2.50mm 11B918
642 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*2.50mm 11B919
643 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*2.50mm 11B921
644 Gioăng cao su tròn O-ring 36.50*2.50mm 11B920
645 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*2.50mm 11B922
646 Gioăng cao su tròn O-ring 37.50*2.50mm 11B923
647 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*2.50mm 11B924
648 Gioăng cao su tròn O-ring 38.50*2.50mm 11B925
649 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*2.50mm 11B927
650 Gioăng cao su tròn O-ring 39.50*2.50mm 11B928
651 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*2.50mm 11B930
652 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*2.50mm 11B933
653 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*2.50mm 11B936
654 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*2.50mm 11B939
655 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*2.50mm 11B942
656 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*2.50mm 11B945
657 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*2.50mm 11B948
658 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*2.50mm 11B951
659 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*2.50mm 11B954
660 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*2.50mm 11B957
661 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*2.50mm 11B960
662 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*2.50mm 11B963
663 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*2.50mm 11B966
664 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*2.50mm 11B969
665 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*2.50mm 11B972
666 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*2.50mm 11B975
667 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*2.50mm 11B978
668 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*2.50mm 11B981
669 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*2.50mm 11B983
670 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*2.50mm 11B984
671 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*2.50mm 11B987
672 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*2.50mm 11B989
673 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*2.50mm 11B990
674 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*2.50mm 11B993
675 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*2.50mm 11B995
676 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*2.50mm 11B996
677 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*2.50mm 11B997
678 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*2.50mm 11B999
679 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*2.50mm 11BA01
680 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*2.50mm 11BA02
681 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*2.50mm 11BA05
682 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*2.50mm 11BA07
683 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*2.50mm 11BA08
684 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*2.50mm 11BA11
685 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*2.50mm 11BA12
686 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*2.50mm 11BA14
687 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*2.50mm 11BA17
688 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*2.50mm 11BA20
689 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*2.50mm 11BA23
690 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*2.50mm 11BA25
691 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*2.50mm 11BA26
692 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*2.50mm 11BA27
693 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*2.50mm 11BA28
694 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*2.50mm 11BA30
695 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*2.50mm 11BA29
696 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*2.50mm 11BA31
697 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*2.50mm 11BA33
698 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*2.50mm 11BA34
699 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*2.50mm 11BA36
700 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*2.50mm 11BA37
701 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*2.50mm 11BA38
702 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*2.50mm 11BA40
703 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*2.50mm 11BA42
704 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*2.50mm 11BA43
705 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*2.50mm 11BA44
706 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*2.50mm 11BA47
707 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*2.50mm 11BA48
708 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*2.50mm 11BA49
709 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*2.50mm 11BA51
710 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*2.50mm 11BA50
711 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*2.50mm 11BA53
712 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*2.50mm 11BA54
713 Gioăng cao su tròn O-ring 102.00*2.50mm 11BA55
714 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*2.50mm 11BA57
715 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*2.50mm 11BA52
716 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*2.50mm 11BA46
717 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*2.50mm 11BA58
718 Gioăng cao su tròn O-ring 107.00*2.50mm 11BA59
719 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*2.50mm 11BA45
720 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*2.50mm 11BA39
721 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*2.50mm 11BA60
722 Gioăng cao su tròn O-ring 111.00*2.50mm 11BA24
723 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*2.50mm 11BA22
724 Gioăng cao su tròn O-ring 113.00*2.50mm 11BA21
725 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*2.50mm 11BA61
726 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*2.50mm 11BA62
727 Gioăng cao su tròn O-ring 116.00*2.50mm 11BA63
728 Gioăng cao su tròn O-ring 117.00*2.50mm 11BA64
729 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*2.50mm 11BA19
730 Gioăng cao su tròn O-ring 119.00*2.50mm 11BA18
731 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*2.50mm 11BA65
732 Gioăng cao su tròn O-ring 121.00*2.50mm 11BA16
733 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*2.50mm 11BA66
734 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*2.50mm 11BA67
735 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*2.50mm 11BA69
736 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*2.50mm 11BA68
737 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*2.50mm 11BA71
738 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*2.50mm 11BA70
739 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*2.50mm 11BA72
740 Gioăng cao su tròn O-ring 129.00*2.50mm 11BA73
741 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*2.50mm 11BA74
742 Gioăng cao su tròn O-ring 131.00*2.50mm 11BA75
743 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*2.50mm 11BA77
744 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*2.50mm 11BA79
745 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*2.50mm 11BA80
746 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*2.50mm 11BA81
747 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*2.50mm 11BA90
748 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*2.50mm 11BA91
749 Gioăng cao su tròn O-ring 139.00*2.50mm 11BA93
750 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*2.50mm 11BA82
751 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*2.50mm 11BA83
752 Gioăng cao su tròn O-ring 143.00*2.50mm 11BA94
753 Gioăng cao su tròn O-ring 144.00*2.50mm 11BA85
754 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*2.50mm 11BA86
755 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*2.50mm 11BA96
756 Gioăng cao su tròn O-ring 147.00*2.50mm 11BA97
757 Gioăng cao su tròn O-ring 148.00*2.50mm 11BA99
758 Gioăng cao su tròn O-ring 149.00*2.50mm 11BA87
759 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*2.50mm 11BA88
760 Gioăng cao su tròn O-ring 29.10*2.55mm 11A178
761 Gioăng cao su tròn O-ring 1.24*2.62mm (AS102) 11A179
762 Gioăng cao su tròn O-ring 2.06*2.62mm (AS103) 11A180
763 Gioăng cao su tròn O-ring 2.84*2.62mm (AS104) 11A181
764 Gioăng cao su tròn O-ring 3.63*2.62mm (AS105) 11A182
765 Gioăng cao su tròn O-ring 4.42*2.62mm (AS106) 11A183
766 Gioăng cao su tròn O-ring 5.23*2.62mm (AS107) 11A184
767 Gioăng cao su tròn O-ring 6.02*2.62mm (AS108) 11A185
768 Gioăng cao su tròn O-ring 7.59*2.62mm (AS109) 11A186
769 Gioăng cao su tròn O-ring 9.13*2.62mm 11A187
770 Gioăng cao su tròn O-ring 9.19*2.62mm (AS110) 11A188
771 Gioăng cao su tròn O-ring 9.90*2.62mm 11A189
772 Gioăng cao su tròn O-ring 10.77*2.62mm (AS111) 11A190
773 Gioăng cao su tròn O-ring 11.91*2.62mm 11A191
774 Gioăng cao su tròn O-ring 12.37*2.62mm (AS112) 11A192
775 Gioăng cao su tròn O-ring 12.70*2.62mm 11BB36
776 Gioăng cao su tròn O-ring 13.10*2.62mm 11A193
777 Gioăng cao su tròn O-ring 13.94*2.62mm (AS113) 11A194
778 Gioăng cao su tròn O-ring 15.08*2.62mm 11A195
779 Gioăng cao su tròn O-ring 15.54*2.62mm (AS114) 11A196
780 Gioăng cao su tròn O-ring 15.88*2.62mm 11A197
781 Gioăng cao su tròn O-ring 17.12*2.62mm (AS115) 11A198
782 Gioăng cao su tròn O-ring 17.46*2.62mm 11BB44
783 Gioăng cao su tròn O-ring 17.86*2.62mm 11A199
784 Gioăng cao su tròn O-ring 18.72*2.62mm (AS116) 11A200
785 Gioăng cao su tròn O-ring 20.30*2.62mm (AS117) 11A201
786 Gioăng cao su tròn O-ring 20.64*2.62mm 11A202
787 Gioăng cao su tròn O-ring 21.89*2.62mm (AS118) 11A203
788 Gioăng cao su tròn O-ring 22.23*2.62mm 11A204
789 Gioăng cao su tròn O-ring 23.47*2.62mm (AS119) 11A205
790 Gioăng cao su tròn O-ring 23.81*2.62mm 11A206
791 Gioăng cao su tròn O-ring 25.07*2.62mm (AS120) 11A207
792 Gioăng cao su tròn O-ring 26.64*2.62mm (AS121) 11A208
793 Gioăng cao su tròn O-ring 28.24*2.62mm (AS122) 11A209
794 Gioăng cao su tròn O-ring 29.82*2.62mm (AS123) 11A210
795 Gioăng cao su tròn O-ring 31.42*2.62mm (AS124) 11A211
796 Gioăng cao su tròn O-ring 32.99*2.62mm (AS125) 11A212
797 Gioăng cao su tròn O-ring 34.59*2.62mm (AS126) 11A213
798 Gioăng cao su tròn O-ring 36.17*2.62mm (AS127) 11A214
799 Gioăng cao su tròn O-ring 37.77*2.62mm (AS128) 11A215
800 Gioăng cao su tròn O-ring 39.34*2.62mm (AS129) 11A216
801 Gioăng cao su tròn O-ring 40.94*2.62mm (AS130) 11A217
802 Gioăng cao su tròn O-ring 42.52*2.62mm (AS131) 11A218
803 Gioăng cao su tròn O-ring 44.12*2.62mm (AS132) 11A219
804 Gioăng cao su tròn O-ring 45.69*2.62mm (AS133) 11A220
805 Gioăng cao su tròn O-ring 47.29*2.62mm (AS134) 11A221
806 Gioăng cao su tròn O-ring 48.90*2.62mm (AS135) 11A222
807 Gioăng cao su tròn O-ring 50.47*2.62mm (AS136) 11A223
808 Gioăng cao su tròn O-ring 52.07*2.62mm (AS137) 11A224
809 Gioăng cao su tròn O-ring 53.64*2.62mm (AS138) 11A225
810 Gioăng cao su tròn O-ring 55.25*2.62mm (AS139) 11A226
811 Gioăng cao su tròn O-ring 56.82*2.62mm (AS140) 11A227
812 Gioăng cao su tròn O-ring 58.42*2.62mm (AS141) 11A228
813 Gioăng cao su tròn O-ring 59.99*2.62mm (AS142) 11A229
814 Gioăng cao su tròn O-ring 61.60*2.62mm (AS143) 11A230
815 Gioăng cao su tròn O-ring 63.17*2.62mm (AS144) 11A231
816 Gioăng cao su tròn O-ring 64.77*2.62mm (AS145) 11A232
817 Gioăng cao su tròn O-ring 66.34*2.62mm (AS146) 11A233
818 Gioăng cao su tròn O-ring 67.95*2.62mm (AS147) 11A234
819 Gioăng cao su tròn O-ring 69.52*2.62mm (AS148) 11A235
820 Gioăng cao su tròn O-ring 71.12*2.62mm (AS149) 11A236
821 Gioăng cao su tròn O-ring 72.69*2.62mm (AS150) 11A237
822 Gioăng cao su tròn O-ring 74.30*2.62mm 11BB89
823 Gioăng cao su tròn O-ring 75.87*2.62mm (AS151) 11A238
824 Gioăng cao su tròn O-ring 77.50*2.62mm 11BB90
825 Gioăng cao su tròn O-ring 80.60*2.62mm 11BB92
826 Gioăng cao su tròn O-ring 82.22*2.62mm (AS152) 11A239
827 Gioăng cao su tròn O-ring 83.80*2.62mm 11BB95
828 Gioăng cao su tròn O-ring 88.57*2.62mm (AS153) 11A240
829 Gioăng cao su tròn O-ring 94.92*2.62mm (AS154) 11A241
830 Gioăng cao su tròn O-ring 101.27*2.62mm (AS155) 11A242
831 Gioăng cao su tròn O-ring 107.62*2.62mm (AS156) 11A243
832 Gioăng cao su tròn O-ring 113.97*2.62mm (AS157) 11A244
833 Gioăng cao su tròn O-ring 120.32*2.62mm (AS158) 11A245
834 Gioăng cao su tròn O-ring 126.67*2.62mm (AS159) 11A246
835 Gioăng cao su tròn O-ring 133.02*2.62mm (AS160) 11A247
836 Gioăng cao su tròn O-ring 139.37*2.62mm (AS161) 11A248
837 Gioăng cao su tròn O-ring 145.72*2.62mm (AS162) 11A249
838 Gioăng cao su tròn O-ring 152.07*2.62mm (AS163) 11A250
839 Gioăng cao su tròn O-ring 158.42*2.62mm (AS164) 11A251
840 Gioăng cao su tròn O-ring 164.77*2.62mm (AS165) 11A252
841 Gioăng cao su tròn O-ring 171.12*2.62mm (AS166) 11A253
842 Gioăng cao su tròn O-ring 177.47*2.62mm (AS167) 11A254
843 Gioăng cao su tròn O-ring 183.82*2.62mm (AS168) 11A255
844 Gioăng cao su tròn O-ring 190.17*2.62mm (AS169) 11A256
845 Gioăng cao su tròn O-ring 196.52*2.62mm (AS170) 11A257
846 Gioăng cao su tròn O-ring 202.87*2.62mm (AS171) 11A258
847 Gioăng cao su tròn O-ring 209.22*2.62mm (AS172) 11A259
848 Gioăng cao su tròn O-ring 215.57*2.62mm (AS173) 11A260
849 Gioăng cao su tròn O-ring 221.92*2.62mm (AS174) 11A261
850 Gioăng cao su tròn O-ring 228.27*2.62mm (AS175) 11A262
851 Gioăng cao su tròn O-ring 234.62*2.62mm (AS176) 11A263
852 Gioăng cao su tròn O-ring 240.97*2.62mm (AS177) 11A264
853 Gioăng cao su tròn O-ring 247.32*2.62mm (AS178) 11A265
854 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*2.65mm 11BC15
855 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*2.65mm 11BC16
856 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*2.65mm 11BC17
857 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*2.65mm 11BC18
858 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*2.65mm 11BC24
859 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*2.65mm 11BC28
860 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*2.65mm 11BC29
861 Gioăng cao su tròn O-ring 21.20*2.65mm 11BC31
862 Gioăng cao su tròn O-ring 22.40*2.65mm 11BC32
863 Gioăng cao su tròn O-ring 23.60*2.65mm 11BC33
864 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*2.65mm 11BC36
865 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*2.65mm 11BC42
866 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*2.65mm 11BC45
867 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*2.65mm 11BC51
868 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*2.65mm 11BC57
869 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*2.65mm 11BC59
870 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*2.65mm 11BC64
871 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*2.65mm 11BC66
872 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*2.65mm 11BC67
873 Gioăng cao su tròn O-ring 36.50*2.65mm 11BC72
874 Gioăng cao su tròn O-ring 37.50*2.65mm 11BC75
875 Gioăng cao su tròn O-ring 38.70*2.65mm 11BC76
876 Gioăng cao su tròn O-ring 8.90*2.70mm 11A266
877 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*2.70mm 11A267
878 Gioăng cao su tròn O-ring 12.10*2.70mm 11A268
879 Gioăng cao su tròn O-ring 13.60*2.70mm 11A269
880 Gioăng cao su tròn O-ring 15.10*2.70mm 11A270
881 Gioăng cao su tròn O-ring 16.90*2.70mm 11A271
882 Gioăng cao su tròn O-ring 18.40*2.70mm 11A272
883 Gioăng cao su tròn O-ring 27.30*2.70mm 11A273
884 Gioăng cao su tròn O-ring 21.92*2.95mm (AS911) 11A274
885 Gioăng cao su tròn O-ring 23.47*2.95mm (AS912) 11A275
886 Gioăng cao su tròn O-ring 25.04*2.95mm (AS913) 11A276
887 Gioăng cao su tròn O-ring 26.59*2.95mm (AS914) 11A277
888 Gioăng cao su tròn O-ring 29.74*2.95mm (AS916) 11A278
889 Gioăng cao su tròn O-ring 34.42*2.95mm (AS918) 11A279
890 Gioăng cao su tròn O-ring 2.00*3.00mm 11BD60
891 Gioăng cao su tròn O-ring 3.00*3.00mm 11BD54
892 Gioăng cao su tròn O-ring 3.50*3.00mm 11BD55
893 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*3.00mm 11BD56
894 Gioăng cao su tròn O-ring 4.50*3.00mm 11BD57
895 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*3.00mm 11BD58
896 Gioăng cao su tròn O-ring 5.50*3.00mm 11BD59
897 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*3.00mm 11BD62
898 Gioăng cao su tròn O-ring 6.50*3.00mm 11BD63
899 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*3.00mm 11BD65
900 Gioăng cao su tròn O-ring 7.50*3.00mm 11BD66
901 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*3.00mm 11BD68
902 Gioăng cao su tròn O-ring 8.50*3.00mm 11BD70
903 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*3.00mm 11BD71
904 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*3.00mm 11BD74
905 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*3.00mm 11BD77
906 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*3.00mm 11BD78
907 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*3.00mm 11BD80
908 Gioăng cao su tròn O-ring 11.50*3.00mm 11BD83
909 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*3.00mm 11BD86
910 Gioăng cao su tròn O-ring 12.50*3.00mm 11BD87
911 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*3.00mm 11BD89
912 Gioăng cao su tròn O-ring 13.50*3.00mm 11BD90
913 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*3.00mm 11BD92
914 Gioăng cao su tròn O-ring 14.50*3.00mm 11BD93
915 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*3.00mm 11BD95
916 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*3.00mm 11BD96
917 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*3.00mm 11BD98
918 Gioăng cao su tròn O-ring 16.50*3.00mm 11BD99
919 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*3.00mm 11BE01
920 Gioăng cao su tròn O-ring 17.50*3.00mm 11BE02
921 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*3.00mm 11BE04
922 Gioăng cao su tròn O-ring 18.50*3.00mm 11BE06
923 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*3.00mm 11BE07
924 Gioăng cao su tròn O-ring 19.20*3.00mm 11A280
925 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*3.00mm 11A281
926 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*3.00mm 11BE13
927 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*3.00mm 11BE16
928 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*3.00mm 11A282
929 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*3.00mm 11BE19
930 Gioăng cao su tròn O-ring 22.20*3.00mm 11A283
931 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*3.00mm 11A284
932 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*3.00mm 11BE25
933 Gioăng cao su tròn O-ring 23.50*3.00mm 11BE26
934 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*3.00mm 11A285
935 Gioăng cao su tròn O-ring 24.20*3.00mm 11A286
936 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*3.00mm 11A287
937 Gioăng cao su tròn O-ring 24.60*3.00mm 11A288
938 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*3.00mm 11A289
939 Gioăng cao su tròn O-ring 25.50*3.00mm 11A290
940 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*3.00mm 11BE34
941 Gioăng cao su tròn O-ring 26.20*3.00mm 11A291
942 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*3.00mm 11A292
943 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*3.00mm 11BE43
944 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*3.00mm 11A293
945 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*3.00mm 11BE46
946 Gioăng cao su tròn O-ring 28.50*3.00mm 11BE49
947 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*3.00mm 11BE52
948 Gioăng cao su tròn O-ring 29.20*3.00mm 11A294
949 Gioăng cao su tròn O-ring 29.50*3.00mm 11A295
950 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*3.00mm 11A296
951 Gioăng cao su tròn O-ring 30.50*3.00mm 11A297
952 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*3.00mm 11BE61
953 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*3.00mm 11A298
954 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*3.00mm 11BE67
955 Gioăng cao su tròn O-ring 32.20*3.00mm 11A299
956 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*3.00mm 11A300
957 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*3.00mm 11BE70
958 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*3.00mm 11BE71
959 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*3.00mm 11BE73
960 Gioăng cao su tròn O-ring 34.20*3.00mm 11A301
961 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*3.00mm 11A302
962 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*3.00mm 11A303
963 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*3.00mm 11BE79
964 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*3.00mm 11A304
965 Gioăng cao su tròn O-ring 36.20*3.00mm 11A305
966 Gioăng cao su tròn O-ring 36.50*3.00mm 11A306
967 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*3.00mm 11BE88
968 Gioăng cao su tròn O-ring 37.47*3.00mm (BS920) 11A307
969 Gioăng cao su tròn O-ring 37.50*3.00mm 11A308
970 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*3.00mm 11BE91
971 Gioăng cao su tròn O-ring 38.50*3.00mm 11BE92
972 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*3.00mm 11BE94
973 Gioăng cao su tròn O-ring 39.20*3.00mm 11A309
974 Gioăng cao su tròn O-ring 39.50*3.00mm 11A310
975 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*3.00mm 11A311
976 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*3.00mm 11BF00
977 Gioăng cao su tròn O-ring 41.50*3.00mm 11A312
978 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*3.00mm 11BF03
979 Gioăng cao su tròn O-ring 42.20*3.00mm 11A313
980 Gioăng cao su tròn O-ring 42.50*3.00mm 11A314
981 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*3.00mm 11BF06
982 Gioăng cao su tròn O-ring 43.69*3.00mm (BS924) 11A315
983 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*3.00mm 11BF09
984 Gioăng cao su tròn O-ring 44.20*3.00mm 11A316
985 Gioăng cao su tròn O-ring 44.50*3.00mm 11A317
986 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*3.00mm 11BF12
987 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*3.00mm 11BF15
988 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*3.00mm 11BF18
989 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*3.00mm 11BF21
990 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*3.00mm 11BF24
991 Gioăng cao su tròn O-ring 49.50*3.00mm 11A318
992 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*3.00mm 11BF27
993 Gioăng cao su tròn O-ring 50.50*3.00mm 11A319
994 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*3.00mm 11BF33
995 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*3.00mm 11BF36
996 Gioăng cao su tròn O-ring 53.09*3.00mm (BS928) 11A320
997 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*3.00mm 11BF39
998 Gioăng cao su tròn O-ring 54.50*3.00mm 11A321
999 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*3.00mm 11BF42
1000 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*3.00mm 11BF44
1001 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*3.00mm 11BF48
1002 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*3.00mm 11BF51
1003 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*3.00mm 11BF54
1004 Gioăng cao su tròn O-ring 59.36*3.00mm (BS932) 11A322
1005 Gioăng cao su tròn O-ring 59.50*3.00mm 11A323
1006 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*3.00mm 11BF57
1007 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*3.00mm 11BF58
1008 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*3.00mm 11BF60
1009 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*3.00mm 11BF63
1010 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*3.00mm 11BF66
1011 Gioăng cao su tròn O-ring 64.50*3.00mm 11A324
1012 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*3.00mm 11BF69
1013 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*3.00mm 11BF72
1014 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*3.00mm 11BF75
1015 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*3.00mm 11BF78
1016 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*3.00mm 11BF81
1017 Gioăng cao su tròn O-ring 69.50*3.00mm 11A325
1018 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*3.00mm 11BF84
1019 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*3.00mm 11BF85
1020 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*3.00mm 11BF87
1021 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*3.00mm 11BF90
1022 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*3.00mm 11BF93
1023 Gioăng cao su tròn O-ring 74.50*3.00mm 11A326
1024 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*3.00mm 11BF96
1025 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*3.00mm 11BF99
1026 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*3.00mm 11BG00
1027 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*3.00mm 11BG02
1028 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*3.00mm 11BG05
1029 Gioăng cao su tròn O-ring 79.50*3.00mm 11A327
1030 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*3.00mm 11BG08
1031 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*3.00mm 11BG11
1032 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*3.00mm 11BG14
1033 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*3.00mm 11BG17
1034 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*3.00mm 11BG20
1035 Gioăng cao su tròn O-ring 84.50*3.00mm 11A328
1036 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*3.00mm 11BG23
1037 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*3.00mm 11BG26
1038 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*3.00mm 11BG29
1039 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*3.00mm 11BG32
1040 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*3.00mm 11BG35
1041 Gioăng cao su tròn O-ring 89.50*3.00mm 11A329
1042 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*3.00mm 11BG38
1043 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*3.00mm 11BG39
1044 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*3.00mm 11BG41
1045 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*3.00mm 11BG44
1046 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*3.00mm 11BG47
1047 Gioăng cao su tròn O-ring 94.50*3.00mm 11A330
1048 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*3.00mm 11BG50
1049 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*3.00mm 11BG53
1050 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*3.00mm 11BG54
1051 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*3.00mm 11BG56
1052 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*3.00mm 11BG59
1053 Gioăng cao su tròn O-ring 99.50*3.00mm 11A331
1054 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*3.00mm 11BG62
1055 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*3.00mm 11BG65
1056 Gioăng cao su tròn O-ring 102.00*3.00mm 11BG68
1057 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*3.00mm 11BG71
1058 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*3.00mm 11BG72
1059 Gioăng cao su tròn O-ring 104.50*3.00mm 11A332
1060 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*3.00mm 11BG77
1061 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*3.00mm 11BG80
1062 Gioăng cao su tròn O-ring 107.00*3.00mm 11BG83
1063 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*3.00mm 11BG86
1064 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*3.00mm 11BG89
1065 Gioăng cao su tròn O-ring 109.50*3.00mm 11A333
1066 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*3.00mm 11BG95
1067 Gioăng cao su tròn O-ring 111.00*3.00mm 11BG97
1068 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*3.00mm 11BG98
1069 Gioăng cao su tròn O-ring 113.00*3.00mm 11BG99
1070 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*3.00mm 11BH01
1071 Gioăng cao su tròn O-ring 114.50*3.00mm 11A334
1072 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*3.00mm 11BH04
1073 Gioăng cao su tròn O-ring 116.00*3.00mm 11BH05
1074 Gioăng cao su tròn O-ring 117.00*3.00mm 11BH06
1075 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*3.00mm 11BH07
1076 Gioăng cao su tròn O-ring 119.00*3.00mm 11BH10
1077 Gioăng cao su tròn O-ring 119.50*3.00mm 11A335
1078 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*3.00mm 11BH11
1079 Gioăng cao su tròn O-ring 121.00*3.00mm 11BH12
1080 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*3.00mm 11BH13
1081 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*3.00mm 11BH14
1082 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*3.00mm 11BH16
1083 Gioăng cao su tròn O-ring 124.50*3.00mm 11A336
1084 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*3.00mm 11BH17
1085 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*3.00mm 11BH19
1086 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*3.00mm 11BH20
1087 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*3.00mm 11BH22
1088 Gioăng cao su tròn O-ring 129.00*3.00mm 11BH23
1089 Gioăng cao su tròn O-ring 129.50*3.00mm 11A337
1090 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*3.00mm 11BH25
1091 Gioăng cao su tròn O-ring 131.00*3.00mm 11BH26
1092 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*3.00mm 11BH28
1093 Gioăng cao su tròn O-ring 133.00*3.00mm 11BH30
1094 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*3.00mm 11BH31
1095 Gioăng cao su tròn O-ring 134.50*3.00mm 11A338
1096 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*3.00mm 11BH32
1097 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*3.00mm 11BH33
1098 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*3.00mm 11BH34
1099 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*3.00mm 11BH37
1100 Gioăng cao su tròn O-ring 139.00*3.00mm 11BH38
1101 Gioăng cao su tròn O-ring 139.50*3.00mm 11A339
1102 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*3.00mm 11BH40
1103 Gioăng cao su tròn O-ring 141.00*3.00mm 11BH39
1104 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*3.00mm 11BH41
1105 Gioăng cao su tròn O-ring 143.00*3.00mm 11BH42
1106 Gioăng cao su tròn O-ring 144.50*3.00mm 11A340
1107 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*3.00mm 11BH44
1108 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*3.00mm 11BH46
1109 Gioăng cao su tròn O-ring 147.00*3.00mm 11BH45
1110 Gioăng cao su tròn O-ring 148.00*3.00mm 11BH47
1111 Gioăng cao su tròn O-ring 149.00*3.00mm 11BH49
1112 Gioăng cao su tròn O-ring 149.50*3.00mm 11A341
1113 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*3.00mm 11BH52
1114 Gioăng cao su tròn O-ring 151.00*3.00mm 11BH53
1115 Gioăng cao su tròn O-ring 152.00*3.00mm 11BH54
1116 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*3.00mm 11BH55
1117 Gioăng cao su tròn O-ring 154.00*3.00mm 11BH51
1118 Gioăng cao su tròn O-ring 154.50*3.00mm 11A342
1119 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*3.00mm 11BH58
1120 Gioăng cao su tròn O-ring 156.00*3.00mm 11BH59
1121 Gioăng cao su tròn O-ring 157.00*3.00mm 11BH57
1122 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*3.00mm 11BH56
1123 Gioăng cao su tròn O-ring 159.00*3.00mm 11BH60
1124 Gioăng cao su tròn O-ring 159.50*3.00mm 11A343
1125 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*3.00mm 11BH61
1126 Gioăng cao su tròn O-ring 161.00*3.00mm 11BH62
1127 Gioăng cao su tròn O-ring 162.00*3.00mm 11BH64
1128 Gioăng cao su tròn O-ring 163.00*3.00mm 11BH63
1129 Gioăng cao su tròn O-ring 164.00*3.00mm 11BH36
1130 Gioăng cao su tròn O-ring 164.50*3.00mm 11A344
1131 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*3.00mm 11BH35
1132 Gioăng cao su tròn O-ring 166.00*3.00mm 11BH71
1133 Gioăng cao su tròn O-ring 167.00*3.00mm 11BH66
1134 Gioăng cao su tròn O-ring 168.00*3.00mm 11BH65
1135 Gioăng cao su tròn O-ring 169.00*3.00mm 11BH75
1136 Gioăng cao su tròn O-ring 169.50*3.00mm 11A345
1137 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*3.00mm 11BH77
1138 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*3.00mm 11BH67
1139 Gioăng cao su tròn O-ring 173.00*3.00mm 11BH69
1140 Gioăng cao su tròn O-ring 174.00*3.00mm 11BH70
1141 Gioăng cao su tròn O-ring 174.50*3.00mm 11A346
1142 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*3.00mm 11BH78
1143 Gioăng cao su tròn O-ring 176.00*3.00mm 11BH72
1144 Gioăng cao su tròn O-ring 177.00*3.00mm 11BH73
1145 Gioăng cao su tròn O-ring 178.00*3.00mm 11BH74
1146 Gioăng cao su tròn O-ring 179.00*3.00mm 11BH76
1147 Gioăng cao su tròn O-ring 179.50*3.00mm 11A347
1148 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*3.00mm 11BH79
1149 Gioăng cao su tròn O-ring 181.00*3.00mm 11BH86
1150 Gioăng cao su tròn O-ring 182.00*3.00mm 11BH80
1151 Gioăng cao su tròn O-ring 183.00*3.00mm 11BH81
1152 Gioăng cao su tròn O-ring 184.00*3.00mm 11BH87
1153 Gioăng cao su tròn O-ring 184.50*3.00mm 11A348
1154 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*3.00mm 11BH82
1155 Gioăng cao su tròn O-ring 186.00*3.00mm 11BH83
1156 Gioăng cao su tròn O-ring 187.00*3.00mm 11BH84
1157 Gioăng cao su tròn O-ring 188.00*3.00mm 11BH85
1158 Gioăng cao su tròn O-ring 189.00*3.00mm 11BH89
1159 Gioăng cao su tròn O-ring 189.50*3.00mm 11A349
1160 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*3.00mm 11BH88
1161 Gioăng cao su tròn O-ring 191.00*3.00mm 11BH91
1162 Gioăng cao su tròn O-ring 192.00*3.00mm 11BH92
1163 Gioăng cao su tròn O-ring 193.00*3.00mm 11BH93
1164 Gioăng cao su tròn O-ring 194.00*3.00mm 11BH94
1165 Gioăng cao su tròn O-ring 194.50*3.00mm 11A350
1166 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*3.00mm 11BH95
1167 Gioăng cao su tròn O-ring 196.00*3.00mm 11BH96
1168 Gioăng cao su tròn O-ring 197.00*3.00mm 11BH97
1169 Gioăng cao su tròn O-ring 198.00*3.00mm 11BH98
1170 Gioăng cao su tròn O-ring 199.00*3.00mm 11BH90
1171 Gioăng cao su tròn O-ring 199.50*3.00mm 11A351
1172 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*3.00mm 11BI01
1173 Gioăng cao su tròn O-ring 202.00*3.00mm 11BI05
1174 Gioăng cao su tròn O-ring 203.00*3.00mm 11BH99
1175 Gioăng cao su tròn O-ring 204.00*3.00mm 11BI07
1176 Gioăng cao su tròn O-ring 204.50*3.00mm 11A352
1177 Gioăng cao su tròn O-ring 205.00*3.00mm 11BI10
1178 Gioăng cao su tròn O-ring 206.00*3.00mm 11BI11
1179 Gioăng cao su tròn O-ring 207.00*3.00mm 11BI13
1180 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*3.00mm 11BI14
1181 Gioăng cao su tròn O-ring 209.00*3.00mm 11BI17
1182 Gioăng cao su tròn O-ring 209.50*3.00mm 11A353
1183 Gioăng cao su tròn O-ring 210.00*3.00mm 11BI03
1184 Gioăng cao su tròn O-ring 211.00*3.00mm 11BI04
1185 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*3.00mm 11BI25
1186 Gioăng cao su tròn O-ring 213.00*3.00mm 11BI06
1187 Gioăng cao su tròn O-ring 214.00*3.00mm 11BI26
1188 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*3.00mm 11BI08
1189 Gioăng cao su tròn O-ring 216.00*3.00mm 11BI09
1190 Gioăng cao su tròn O-ring 218.00*3.00mm 11BI31
1191 Gioăng cao su tròn O-ring 219.00*3.00mm 11BI32
1192 Gioăng cao su tròn O-ring 219.50*3.00mm 11A354
1193 Gioăng cao su tròn O-ring 220.00*3.00mm 11BI12
1194 Gioăng cao su tròn O-ring 221.00*3.00mm 11BI34
1195 Gioăng cao su tròn O-ring 222.00*3.00mm 11BI35
1196 Gioăng cao su tròn O-ring 223.00*3.00mm 11BI37
1197 Gioăng cao su tròn O-ring 224.00*3.00mm 11BI50
1198 Gioăng cao su tròn O-ring 225.00*3.00mm 11BI15
1199 Gioăng cao su tròn O-ring 226.00*3.00mm 11BI16
1200 Gioăng cao su tròn O-ring 227.00*3.00mm 11BI52
1201 Gioăng cao su tròn O-ring 228.00*3.00mm 11BI18
1202 Gioăng cao su tròn O-ring 229.00*3.00mm 11BI53
1203 Gioăng cao su tròn O-ring 229.50*3.00mm 11A355
1204 Gioăng cao su tròn O-ring 230.00*3.00mm 11BI19
1205 Gioăng cao su tròn O-ring 231.00*3.00mm 11BI55
1206 Gioăng cao su tròn O-ring 232.00*3.00mm 11BI56
1207 Gioăng cao su tròn O-ring 233.00*3.00mm 11BI20
1208 Gioăng cao su tròn O-ring 234.00*3.00mm 11BI23
1209 Gioăng cao su tròn O-ring 235.00*3.00mm 11BI22
1210 Gioăng cao su tròn O-ring 236.00*3.00mm 11BI58
1211 Gioăng cao su tròn O-ring 237.00*3.00mm 11BI59
1212 Gioăng cao su tròn O-ring 238.00*3.00mm 11BI61
1213 Gioăng cao su tròn O-ring 239.50*3.00mm 11A356
1214 Gioăng cao su tròn O-ring 240.00*3.00mm 11BI21
1215 Gioăng cao su tròn O-ring 241.00*3.00mm 11BI64
1216 Gioăng cao su tròn O-ring 242.00*3.00mm 11BI65
1217 Gioăng cao su tròn O-ring 243.00*3.00mm 11BI67
1218 Gioăng cao su tròn O-ring 244.00*3.00mm 11BI68
1219 Gioăng cao su tròn O-ring 245.00*3.00mm 11BI24
1220 Gioăng cao su tròn O-ring 246.00*3.00mm 11BI27
1221 Gioăng cao su tròn O-ring 248.00*3.00mm 11BI28
1222 Gioăng cao su tròn O-ring 249.00*3.00mm 11BI71
1223 Gioăng cao su tròn O-ring 249.50*3.00mm 11A357
1224 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*3.00mm 11BI30
1225 Gioăng cao su tròn O-ring 24.40*3.10mm (G-025) 11BL75
1226 Gioăng cao su tròn O-ring 29.40*3.10mm (G-030) 11BL76
1227 Gioăng cao su tròn O-ring 34.40*3.10mm (G-035) 11BL78
1228 Gioăng cao su tròn O-ring 39.40*3.10mm (G-040) 11BL79
1229 Gioăng cao su tròn O-ring 44.40*3.10mm (G-045) 11BL69
1230 Gioăng cao su tròn O-ring 49.40*3.10mm (G-050) 11BL81
1231 Gioăng cao su tròn O-ring 54.40*3.10mm (G-055) 11BL66
1232 Gioăng cao su tròn O-ring 59.40*3.10mm (G-060) 11BL70
1233 Gioăng cao su tròn O-ring 64.40*3.10mm (G-065) 11BL67
1234 Gioăng cao su tròn O-ring 69.40*3.10mm (G-070) 11BG42
1235 Gioăng cao su tròn O-ring 74.40*3.10mm (G-075) 11BL82
1236 Gioăng cao su tròn O-ring 79.40*3.10mm (G-080) 11BG43
1237 Gioăng cao su tròn O-ring 84.40*3.10mm (G-085) 11BL84
1238 Gioăng cao su tròn O-ring 89.40*3.10mm (G-090) 11BL85
1239 Gioăng cao su tròn O-ring 94.40*3.10mm (G-095) 11BG45
1240 Gioăng cao su tròn O-ring 99.40*3.10mm (G-100) 11BL87
1241 Gioăng cao su tròn O-ring 104.40*3.10mm (G-105) 11BG46
1242 Gioăng cao su tròn O-ring 109.40*3.10mm (G-110) 11BL88
1243 Gioăng cao su tròn O-ring 114.40*3.10mm (G-115) 11BG48
1244 Gioăng cao su tròn O-ring 119.40*3.10mm (G-120) 11BL89
1245 Gioăng cao su tròn O-ring 124.40*3.10mm (G-125) 11BL90
1246 Gioăng cao su tròn O-ring 129.40*3.10mm (G-130) 11BL92
1247 Gioăng cao su tròn O-ring 134.40*3.10mm (G-135) 11BL93
1248 Gioăng cao su tròn O-ring 139.40*3.10mm (G-140) 11BL95
1249 Gioăng cao su tròn O-ring 144.40*3.10mm (G-145) 11BL96
1250 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*3.50mm 11BL17
1251 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*3.50mm 11BL20
1252 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*3.50mm 11BL25
1253 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*3.50mm 11BL26
1254 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*3.50mm 11BL29
1255 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*3.50mm 11BL32
1256 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*3.50mm 11BL33
1257 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*3.50mm 11BL35
1258 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*3.50mm 11BL38
1259 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*3.50mm 11BL44
1260 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*3.50mm 11BL47
1261 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*3.50mm 11BL53
1262 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*3.50mm 11BL56
1263 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*3.50mm 11BL59
1264 Gioăng cao su tròn O-ring 21.70*3.50mm (P-022A) 11BL99
1265 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*3.50mm 11BL68
1266 Gioăng cao su tròn O-ring 22.10*3.50mm (P-022.4) 11BM01
1267 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*3.50mm 11BL71
1268 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*3.50mm 11BL74
1269 Gioăng cao su tròn O-ring 24.70*3.50mm (P-025) 11BG85
1270 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*3.50mm 11BL77
1271 Gioăng cao su tròn O-ring 25.20*3.50mm (P-025.5) 11BG87
1272 Gioăng cao su tròn O-ring 25.70*3.50mm (P-026) 11BG88
1273 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*3.50mm 11BL80
1274 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*3.50mm 11BL83
1275 Gioăng cao su tròn O-ring 27.70*3.50mm (P-028) 11BG90
1276 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*3.50mm 11BL86
1277 Gioăng cao su tròn O-ring 28.70*3.50mm (P-029) 11BG91
1278 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*3.50mm 11BL94
1279 Gioăng cao su tròn O-ring 29.70*3.50mm (P-030) 11BG94
1280 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*3.50mm 11BL97
1281 Gioăng cao su tròn O-ring 30.70*3.50mm (P-031) 11BG96
1282 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*3.50mm 11BL98
1283 Gioăng cao su tròn O-ring 31.70*3.50mm (P-032) 11BH02
1284 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*3.50mm 11BM00
1285 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*3.50mm 11BM03
1286 Gioăng cao su tròn O-ring 33.70*3.50mm (P-034) 11BH03
1287 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*3.50mm 11BM04
1288 Gioăng cao su tròn O-ring 34.70*3.50mm (P-035) 11BM07
1289 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*3.50mm 11BM06
1290 Gioăng cao su tròn O-ring 35.20*3.50mm (P-035.5) 11BM08
1291 Gioăng cao su tròn O-ring 35.70*3.50mm (P-036) 11BM10
1292 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*3.50mm 11BM09
1293 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*3.50mm 11BM15
1294 Gioăng cao su tròn O-ring 37.70*3.50mm (P-038) 11BM11
1295 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*3.50mm 11BM21
1296 Gioăng cao su tròn O-ring 38.70*3.50mm (P-039) 11BM13
1297 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*3.50mm 11BM22
1298 Gioăng cao su tròn O-ring 39.70*3.50mm (P-040) 11BM14
1299 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*3.50mm 11BM23
1300 Gioăng cao su tròn O-ring 40.70*3.50mm (P-041) 11BM16
1301 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*3.50mm 11BM25
1302 Gioăng cao su tròn O-ring 41.70*3.50mm (P-042) 11BM17
1303 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*3.50mm 11BM24
1304 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*3.50mm 11BM27
1305 Gioăng cao su tròn O-ring 43.70*3.50mm (P-044) 11BM19
1306 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*3.50mm 11BM30
1307 Gioăng cao su tròn O-ring 44.70*3.50mm (P-045) 11BM20
1308 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*3.50mm 11BM33
1309 Gioăng cao su tròn O-ring 45.70*3.50mm (P-046) 11BM26
1310 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*3.50mm 11BM36
1311 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*3.50mm 11BM39
1312 Gioăng cao su tròn O-ring 47.70*3.50mm (P-048) 11BM28
1313 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*3.50mm 11BM42
1314 Gioăng cao su tròn O-ring 48.70*3.50mm (P-049) 11BM29
1315 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*3.50mm 11BM45
1316 Gioăng cao su tròn O-ring 49.70*3.50mm (P-050) 11BM02
1317 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*3.50mm 11BM48
1318 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*3.50mm 11BM52
1319 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*3.50mm 11BM54
1320 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*3.50mm 11BM57
1321 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*3.50mm 11BM58
1322 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*3.50mm 11BM60
1323 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*3.50mm 11BM61
1324 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*3.50mm 11BM62
1325 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*3.50mm 11BM63
1326 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*3.50mm 11BM66
1327 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*3.50mm 11BM69
1328 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*3.50mm 11BM70
1329 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*3.50mm 11BM71
1330 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*3.50mm 11BM72
1331 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*3.50mm 11BM75
1332 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*3.50mm 11BM77
1333 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*3.50mm 11BM80
1334 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*3.50mm 11BM82
1335 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*3.50mm 11BM85
1336 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*3.50mm 11BM83
1337 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*3.50mm 11BM87
1338 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*3.50mm 11BM90
1339 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*3.50mm 11BM91
1340 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*3.50mm 11BM92
1341 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*3.50mm 11BM94
1342 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*3.50mm 11BM95
1343 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*3.50mm 11BM97
1344 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*3.50mm 11BM96
1345 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*3.50mm 11BM99
1346 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*3.50mm 11BN00
1347 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*3.50mm 11BN02
1348 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*3.50mm 11BN04
1349 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*3.50mm 11BN08
1350 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*3.50mm 11BN09
1351 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*3.50mm 11BN10
1352 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*3.50mm 11BN11
1353 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*3.50mm 11BN12
1354 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*3.50mm 11BN13
1355 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*3.50mm 11BN14
1356 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*3.50mm 11BN15
1357 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*3.50mm 11BN17
1358 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*3.50mm 11BN18
1359 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*3.50mm 11BN16
1360 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*3.50mm 11BN21
1361 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*3.50mm 11BN19
1362 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*3.50mm 11BN22
1363 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*3.50mm 11BN24
1364 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*3.50mm 11BN23
1365 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*3.50mm 11BN26
1366 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*3.50mm 11BN27
1367 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*3.50mm 11BN29
1368 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*3.50mm 11BN31
1369 Gioăng cao su tròn O-ring 102.00*3.50mm 11BN33
1370 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*3.50mm 11BN35
1371 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*3.50mm 11BN36
1372 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*3.50mm 11BN38
1373 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*3.50mm 11BN37
1374 Gioăng cao su tròn O-ring 107.00*3.50mm 11BN39
1375 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*3.50mm 11BN40
1376 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*3.50mm 11BN42
1377 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*3.50mm 11BN41
1378 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*3.50mm 11BN43
1379 Gioăng cao su tròn O-ring 113.00*3.50mm 11BN44
1380 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*3.50mm 11BN47
1381 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*3.50mm 11BN50
1382 Gioăng cao su tròn O-ring 116.00*3.50mm 11BN53
1383 Gioăng cao su tròn O-ring 117.00*3.50mm 11BN34
1384 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*3.50mm 11BN30
1385 Gioăng cao su tròn O-ring 119.00*3.50mm 11BN55
1386 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*3.50mm 11BN56
1387 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*3.50mm 11BN59
1388 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*3.50mm 11BN62
1389 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*3.50mm 11BN07
1390 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*3.50mm 11BN65
1391 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*3.50mm 11BN68
1392 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*3.50mm 11BN06
1393 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*3.50mm 11BN03
1394 Gioăng cao su tròn O-ring 129.00*3.50mm 11BN01
1395 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*3.50mm 11BM98
1396 Gioăng cao su tròn O-ring 131.00*3.50mm 11BN64
1397 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*3.50mm 11BNBR70
1398 Gioăng cao su tròn O-ring 133.00*3.50mm 11BN71
1399 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*3.50mm 11BM89
1400 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*3.50mm 11BN72
1401 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*3.50mm 11BM86
1402 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*3.50mm 11BM79
1403 Gioăng cao su tròn O-ring 139.00*3.50mm 11BM76
1404 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*3.50mm 11BM74
1405 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*3.50mm 11BM68
1406 Gioăng cao su tròn O-ring 143.00*3.50mm 11BM67
1407 Gioăng cao su tròn O-ring 144.00*3.50mm 11BN66
1408 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*3.50mm 11BM65
1409 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*3.50mm 11BM64
1410 Gioăng cao su tròn O-ring 147.00*3.50mm 11BM59
1411 Gioăng cao su tròn O-ring 149.00*3.50mm 11BM56
1412 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*3.50mm 11BN76
1413 Gioăng cao su tròn O-ring 151.00*3.50mm 11BM55
1414 Gioăng cao su tròn O-ring 152.00*3.50mm 11BN77
1415 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*3.50mm 11BN51
1416 Gioăng cao su tròn O-ring 154.00*3.50mm 11BN61
1417 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*3.50mm 11BN67
1418 Gioăng cao su tròn O-ring 156.00*3.50mm 11BN63
1419 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*3.50mm 11BM53
1420 Gioăng cao su tròn O-ring 159.00*3.50mm 11BN52
1421 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*3.50mm 11BN82
1422 Gioăng cao su tròn O-ring 161.00*3.50mm 11BN78
1423 Gioăng cao su tròn O-ring 162.00*3.50mm 11BN81
1424 Gioăng cao su tròn O-ring 163.00*3.50mm 11BN85
1425 Gioăng cao su tròn O-ring 164.00*3.50mm 11BN46
19OF45
1426 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*3.50mm 11BM50
1427 Gioăng cao su tròn O-ring 166.00*3.50mm 11BN73
1428 Gioăng cao su tròn O-ring 167.00*3.50mm 11BN60
1429 Gioăng cao su tròn O-ring 168.00*3.50mm 11BN84
1430 Gioăng cao su tròn O-ring 169.00*3.50mm 11BN87
1431 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*3.50mm 11BN86
1432 Gioăng cao su tròn O-ring 171.00*3.50mm 11BM49
1433 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*3.50mm 11BN58
1434 Gioăng cao su tròn O-ring 173.00*3.50mm 11BN91
1435 Gioăng cao su tròn O-ring 174.00*3.50mm 11BN88
1436 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*3.50mm 11BN75
1437 Gioăng cao su tròn O-ring 176.00*3.50mm 11BN90
1438 Gioăng cao su tròn O-ring 177.00*3.50mm 11BM47
1439 Gioăng cao su tròn O-ring 178.00*3.50mm 11BN92
1440 Gioăng cao su tròn O-ring 179.00*3.50mm 11BN93
1441 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*3.50mm 11BN69
1442 Gioăng cao su tròn O-ring 181.00*3.50mm 11BN54
1443 Gioăng cao su tròn O-ring 182.00*3.50mm 11BN94
1444 Gioăng cao su tròn O-ring 183.00*3.50mm 11BM46
1445 Gioăng cao su tròn O-ring 184.00*3.50mm 11BM44
1446 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*3.50mm 11BN57
1447 Gioăng cao su tròn O-ring 186.00*3.50mm 11BN98
1448 Gioăng cao su tròn O-ring 187.00*3.50mm 11BN97
1449 Gioăng cao su tròn O-ring 188.00*3.50mm 11BN96
1450 Gioăng cao su tròn O-ring 189.00*3.50mm 11BO47
1451 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*3.50mm 11BN99
1452 Gioăng cao su tròn O-ring 191.00*3.50mm 11BO56
1453 Gioăng cao su tròn O-ring 192.00*3.50mm 11BO57
1454 Gioăng cao su tròn O-ring 193.00*3.50mm 11BO50
1455 Gioăng cao su tròn O-ring 194.00*3.50mm 11BO00
1456 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*3.50mm 11BO01
1457 Gioăng cao su tròn O-ring 196.00*3.50mm 11B059
1458 Gioăng cao su tròn O-ring 198.00*3.50mm 11BO02
1459 Gioăng cao su tròn O-ring 199.00*3.50mm 11BO06
1460 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*3.50mm 11BO03
1461 Gioăng cao su tròn O-ring 201.00*3.50mm 11BO05
1462 Gioăng cao su tròn O-ring 202.00*3.50mm 11BO62
1463 Gioăng cao su tròn O-ring 203.00*3.50mm 11BO63
1464 Gioăng cao su tròn O-ring 205.00*3.50mm 11B012
1465 Gioăng cao su tròn O-ring 206.00*3.50mm 11BO65
1466 Gioăng cao su tròn O-ring 207.00*3.50mm 11BO53
1467 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*3.50mm 11BO66
1468 Gioăng cao su tròn O-ring 209.00*3.50mm 11BO68
1469 Gioăng cao su tròn O-ring 210.00*3.50mm 11BO33
1470 Gioăng cao su tròn O-ring 211.00*3.50mm 11BO07
1471 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*3.50mm 11BO69
1472 Gioăng cao su tròn O-ring 213.00*3.50mm 11BO08
1473 Gioăng cao su tròn O-ring 214.00*3.50mm 11BO09
1474 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*3.50mm 11BO71
1475 Gioăng cao su tròn O-ring 216.00*3.50mm 11BO72
1476 Gioăng cao su tròn O-ring 217.00*3.50mm 11BO10
1477 Gioăng cao su tròn O-ring 218.00*3.50mm 11BO11
1478 Gioăng cao su tròn O-ring 219.00*3.50mm 11BO74
1479 Gioăng cao su tròn O-ring 220.00*3.50mm 11BO36
1480 Gioăng cao su tròn O-ring 221.00*3.50mm 11BO75
1481 Gioăng cao su tròn O-ring 222.00*3.50mm 11BO77
1482 Gioăng cao su tròn O-ring 223.00*3.50mm 11BO78
1483 Gioăng cao su tròn O-ring 224.00*3.50mm 11BO80
1484 Gioăng cao su tròn O-ring 226.00*3.50mm 11BO81
1485 Gioăng cao su tròn O-ring 227.00*3.50mm 11BO83
1486 Gioăng cao su tròn O-ring 228.00*3.50mm 11BO84
1487 Gioăng cao su tròn O-ring 229.00*3.50mm 11BO86
1488 Gioăng cao su tròn O-ring 231.00*3.50mm 11BO87
1489 Gioăng cao su tròn O-ring 232.00*3.50mm 11BO93
1490 Gioăng cao su tròn O-ring 233.00*3.50mm 11BO95
1491 Gioăng cao su tròn O-ring 234.00*3.50mm 11BO96
1492 Gioăng cao su tròn O-ring 235.00*3.50mm 11BO98
1493 Gioăng cao su tròn O-ring 236.00*3.50mm 11BO99
1494 Gioăng cao su tròn O-ring 237.00*3.50mm 11BP01
1495 Gioăng cao su tròn O-ring 238.00*3.50mm 11BP02
1496 Gioăng cao su tròn O-ring 239.00*3.50mm 11BP04
1497 Gioăng cao su tròn O-ring 240.00*3.50mm 11BO35
1498 Gioăng cao su tròn O-ring 241.00*3.50mm 11BP05
1499 Gioăng cao su tròn O-ring 242.00*3.50mm 11BP07
1500 Gioăng cao su tròn O-ring 243.00*3.50mm 11BP08
1501 Gioăng cao su tròn O-ring 244.00*3.50mm 11BP10
1502 Gioăng cao su tròn O-ring 246.00*3.50mm 11BP11
1503 Gioăng cao su tròn O-ring 247.00*3.50mm 11BP13
1504 Gioăng cao su tròn O-ring 248.00*3.50mm 11BP14
1505 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*3.50mm 11BO16
1506 Gioăng cao su tròn O-ring 251.00*3.50mm 11BP17
1507 Gioăng cao su tròn O-ring 252.00*3.50mm 11BO44
1508 Gioăng cao su tròn O-ring 253.00*3.50mm 11BP19
1509 Gioăng cao su tròn O-ring 254.00*3.50mm 11BP22
1510 Gioăng cao su tròn O-ring 255.00*3.50mm 11BO26
1511 Gioăng cao su tròn O-ring 256.00*3.50mm 11BP23
1512 Gioăng cao su tròn O-ring 257.00*3.50mm 11BP25
1513 Gioăng cao su tròn O-ring 258.00*3.50mm 11BP26
1514 Gioăng cao su tròn O-ring 260.00*3.50mm 11BO39
1515 Gioăng cao su tròn O-ring 261.00*3.50mm 11BP29
1516 Gioăng cao su tròn O-ring 262.00*3.50mm 11BO45
1517 Gioăng cao su tròn O-ring 263.00*3.50mm 11BP31
1518 Gioăng cao su tròn O-ring 264.00*3.50mm 11BP32
1519 Gioăng cao su tròn O-ring 265.00*3.50mm 11BO38
1520 Gioăng cao su tròn O-ring 266.00*3.50mm 11BO19
1521 Gioăng cao su tròn O-ring 268.00*3.50mm 11BO32
1522 Gioăng cao su tròn O-ring 269.00*3.50mm 11BP35
1523 Gioăng cao su tròn O-ring 270.00*3.50mm 11BO27
1524 Gioăng cao su tròn O-ring 271.00*3.50mm 11BP38
1525 Gioăng cao su tròn O-ring 272.00*3.50mm 11BP40
1526 Gioăng cao su tròn O-ring 274.00*3.50mm 11BP43
1527 Gioăng cao su tròn O-ring 275.00*3.50mm 11BP44
1528 Gioăng cao su tròn O-ring 276.00*3.50mm 11BP47
1529 Gioăng cao su tròn O-ring 277.00*3.50mm 11BP49
1530 Gioăng cao su tròn O-ring 278.00*3.50mm 11BP50
1531 Gioăng cao su tròn O-ring 279.00*3.50mm 11BP52
1532 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*3.50mm 11BP53
1533 Gioăng cao su tròn O-ring 281.00*3.50mm 11BP55
1534 Gioăng cao su tròn O-ring 282.00*3.50mm 11BP56
1535 Gioăng cao su tròn O-ring 283.00*3.50mm 11BP58
1536 Gioăng cao su tròn O-ring 284.00*3.50mm 11BP59
1537 Gioăng cao su tròn O-ring 285.00*3.50mm 11BP61
1538 Gioăng cao su tròn O-ring 286.00*3.50mm 11BP62
1539 Gioăng cao su tròn O-ring 287.00*3.50mm 11BP64
1540 Gioăng cao su tròn O-ring 288.00*3.50mm 11BO17
1541 Gioăng cao su tròn O-ring 289.00*3.50mm 11BP65
1542 Gioăng cao su tròn O-ring 290.00*3.50mm 11BP67
1543 Gioăng cao su tròn O-ring 291.00*3.50mm 11BP68
1544 Gioăng cao su tròn O-ring 292.00*3.50mm 11BP70
1545 Gioăng cao su tròn O-ring 295.00*3.50mm 11BP73
1546 Gioăng cao su tròn O-ring 296.00*3.50mm 11BP74
1547 Gioăng cao su tròn O-ring 297.00*3.50mm 11BP76
1548 Gioăng cao su tròn O-ring 298.00*3.50mm 11BP77
1549 Gioăng cao su tròn O-ring 300.00*3.50mm 11BP80
1550 Gioăng cao su tròn O-ring 301.00*3.50mm 11BP82
1551 Gioăng cao su tròn O-ring 302.00*3.50mm 11BP83
1552 Gioăng cao su tròn O-ring 303.00*3.50mm 11BP85
1553 Gioăng cao su tròn O-ring 304.00*3.50mm 11BP86
1554 Gioăng cao su tròn O-ring 308.00*3.50mm 11BO23
1555 Gioăng cao su tròn O-ring 309.00*3.50mm 11BP92
1556 Gioăng cao su tròn O-ring 310.00*3.50mm 11BO29
1557 Gioăng cao su tròn O-ring 311.00*3.50mm 11BP94
1558 Gioăng cao su tròn O-ring 312.00*3.50mm 11BP95
1559 Gioăng cao su tròn O-ring 314.00*3.50mm 11BP98
1560 Gioăng cao su tròn O-ring 316.00*3.50mm 11BQ01
1561 Gioăng cao su tròn O-ring 317.00*3.50mm 11BQ18
1562 Gioăng cao su tròn O-ring 318.00*3.50mm 11BQ03
1563 Gioăng cao su tròn O-ring 319.00*3.50mm 11BQ04
1564 Gioăng cao su tròn O-ring 320.00*3.50mm 11BQ06
1565 Gioăng cao su tròn O-ring 322.00*3.50mm 11BQ09
1566 Gioăng cao su tròn O-ring 325.00*3.50mm 11BQ13
1567 Gioăng cao su tròn O-ring 327.00*3.50mm 11BQ16
1568 Gioăng cao su tròn O-ring 328.00*3.50mm 11BQ18
1569 Gioăng cao su tròn O-ring 330.00*3.50mm 11BQ21
1570 Gioăng cao su tròn O-ring 332.00*3.50mm 11BQ24
1571 Gioăng cao su tròn O-ring 334.00*3.50mm 11BQ27
1572 Gioăng cao su tròn O-ring 335.00*3.50mm 11BQ28
1573 Gioăng cao su tròn O-ring 336.00*3.50mm 11BQ30
1574 Gioăng cao su tròn O-ring 337.00*3.50mm 11BQ31
1575 Gioăng cao su tròn O-ring 338.00*3.50mm 11BQ33
1576 Gioăng cao su tròn O-ring 339.00*3.50mm 11BQ34
1577 Gioăng cao su tròn O-ring 340.00*3.50mm 11BQ36
1578 Gioăng cao su tròn O-ring 341.00*3.50mm 11BQ37
1579 Gioăng cao su tròn O-ring 342.00*3.50mm 11BQ39
1580 Gioăng cao su tròn O-ring 343.00*3.50mm 11BQ40
1581 Gioăng cao su tròn O-ring 345.00*3.50mm 11BQ43
1582 Gioăng cao su tròn O-ring 346.00*3.50mm 11BQ45
1583 Gioăng cao su tròn O-ring 347.00*3.50mm 11BQ46
1584 Gioăng cao su tròn O-ring 348.00*3.50mm 11BQ48
1585 Gioăng cao su tròn O-ring 349.00*3.50mm 11BQ49
1586 Gioăng cao su tròn O-ring 350.00*3.50mm 11BQ51
1587 Gioăng cao su tròn O-ring 353.00*3.50mm 11BQ55
1588 Gioăng cao su tròn O-ring 354.00*3.50mm 11BQ57
1589 Gioăng cao su tròn O-ring 355.00*3.50mm 11BQ58
1590 Gioăng cao su tròn O-ring 356.00*3.50mm 11BQ60
1591 Gioăng cao su tròn O-ring 358.00*3.50mm 11BQ63
1592 Gioăng cao su tròn O-ring 360.00*3.50mm 11BQ48
1593 Gioăng cao su tròn O-ring 362.00*3.50mm 11BQ66
1594 Gioăng cao su tròn O-ring 363.00*3.50mm 11BQ67
1595 Gioăng cao su tròn O-ring 365.00*3.50mm 11BQ70
1596 Gioăng cao su tròn O-ring 366.00*3.50mm 11BQ72
1597 Gioăng cao su tròn O-ring 367.00*3.50mm 11BQ73
1598 Gioăng cao su tròn O-ring 368.00*3.50mm 11BQ75
1599 Gioăng cao su tròn O-ring 371.00*3.50mm 11BQ79
1600 Gioăng cao su tròn O-ring 372.00*3.50mm 11BQ81
1601 Gioăng cao su tròn O-ring 373.00*3.50mm 11BQ82
1602 Gioăng cao su tròn O-ring 374.00*3.50mm 11BQ84
1603 Gioăng cao su tròn O-ring 375.00*3.50mm 11BQ85
1604 Gioăng cao su tròn O-ring 376.00*3.50mm 11BQ87
1605 Gioăng cao su tròn O-ring 379.00*3.50mm 11BQ91
1606 Gioăng cao su tròn O-ring 380.00*3.50mm 11BQ93
1607 Gioăng cao su tròn O-ring 381.00*3.50mm 11BQ94
1608 Gioăng cao su tròn O-ring 383.00*3.50mm 11BQ97
1609 Gioăng cao su tròn O-ring 384.00*3.50mm 11BQ99
1610 Gioăng cao su tròn O-ring 388.00*3.50mm 11BR05
1611 Gioăng cao su tròn O-ring 390.00*3.50mm 11BR08
1612 Gioăng cao su tròn O-ring 391.00*3.50mm 11BR09
1613 Gioăng cao su tròn O-ring 392.00*3.50mm 11BR11
1614 Gioăng cao su tròn O-ring 393.00*3.50mm 11BR12
1615 Gioăng cao su tròn O-ring 394.00*3.50mm 11BR14
1616 Gioăng cao su tròn O-ring 395.00*3.50mm 11BR15
1617 Gioăng cao su tròn O-ring 396.00*3.50mm 11BR17
1618 Gioăng cao su tròn O-ring 399.00*3.50mm 11BR21
1619 Gioăng cao su tròn O-ring 400.00*3.50mm 11BR23
1620 Gioăng cao su tròn O-ring 405.00*3.50mm 11BR30
1621 Gioăng cao su tròn O-ring 408.00*3.50mm 11BR35
1622 Gioăng cao su tròn O-ring 412.00*3.50mm 11BR56
1623 Gioăng cao su tròn O-ring 413.00*3.50mm 11BR57
1624 Gioăng cao su tròn O-ring 414.00*3.50mm 11BR59
1625 Gioăng cao su tròn O-ring 417.00*3.50mm 11BR65
1626 Gioăng cao su tròn O-ring 421.00*3.50mm 11BR72
1627 Gioăng cao su tròn O-ring 425.00*3.50mm 11BR78
1628 Gioăng cao su tròn O-ring 426.00*3.50mm 11BR80
1629 Gioăng cao su tròn O-ring 430.00*3.50mm 11BR86
1630 Gioăng cao su tròn O-ring 431.00*3.50mm 11BR87
1631 Gioăng cao su tròn O-ring 432.00*3.50mm 11BR89
1632 Gioăng cao su tròn O-ring 438.00*3.50mm 11BR98
1633 Gioăng cao su tròn O-ring 4.34*3.53mm (AS201) 11A358
1634 Gioăng cao su tròn O-ring 5.94*3.53mm (AS202) 11A359
1635 Gioăng cao su tròn O-ring 7.52*3.53mm (AS203) 11A360
1636 Gioăng cao su tròn O-ring 9.12*3.53mm (AS204) 11A361
1637 Gioăng cao su tròn O-ring 10.69*3.53mm (AS205) 11A362
1638 Gioăng cao su tròn O-ring 12.29*3.53mm (AS206) 11A363
1639 Gioăng cao su tròn O-ring 13.87*3.53mm (AS207) 11A364
1640 Gioăng cao su tròn O-ring 15.47*3.53mm (AS208) 11A365
1641 Gioăng cao su tròn O-ring 17.04*3.53mm (AS209) 11A366
1642 Gioăng cao su tròn O-ring 18.64*3.53mm (AS210) 11A367
1643 Gioăng cao su tròn O-ring 20.22*3.53mm (AS211) 11A368
1644 Gioăng cao su tròn O-ring 21.82*3.53mm (AS212) 11A369
1645 Gioăng cao su tròn O-ring 23.39*3.53mm (AS213) 11A370
1646 Gioăng cao su tròn O-ring 24.99*3.53mm (AS214) 11A371
1647 Gioăng cao su tròn O-ring 25.80*3.53mm (AS618) 11A372
1648 Gioăng cao su tròn O-ring 26.57*3.53mm (AS215) 11A373
1649 Gioăng cao su tròn O-ring 28.17*3.53mm (AS216) 11A374
1650 Gioăng cao su tròn O-ring 29.74*3.53mm (AS217) 11A375
1651 Gioăng cao su tròn O-ring 31.34*3.53mm (AS218) 11A376
1652 Gioăng cao su tròn O-ring 32.92*3.53mm (AS219) 11A377
1653 Gioăng cao su tròn O-ring 34.52*3.53mm (AS220) 11A378
1654 Gioăng cao su tròn O-ring 36.09*3.53mm (AS221) 11A379
1655 Gioăng cao su tròn O-ring 37.69*3.53mm (AS222) 11A380
1656 Gioăng cao su tròn O-ring 39.70*3.53mm (AS824) 11A381
1657 Gioăng cao su tròn O-ring 40.87*3.53mm (AS223) 11A382
1658 Gioăng cao su tròn O-ring 41.28*3.53mm (AS825) 11A383
1659 Gioăng cao su tròn O-ring 42.86*3.53mm (AS826) 11A384
1660 Gioăng cao su tròn O-ring 44.04*3.53mm (AS224) 11A385
1661 Gioăng cao su tròn O-ring 44.45*3.53mm (AS827) 11A386
1662 Gioăng cao su tròn O-ring 46.04*3.53mm (AS828) 11A387
1663 Gioăng cao su tròn O-ring 47.22*3.53mm (AS225) 11A388
1664 Gioăng cao su tròn O-ring 47.62*3.53mm (AS829) 11A389
1665 Gioăng cao su tròn O-ring 49.20*3.53mm (AS830) 11A390
1666 Gioăng cao su tròn O-ring 50.39*3.53mm (AS226) 11A391
1667 Gioăng cao su tròn O-ring 50.80*3.53mm (AS831) 11A392
1668 Gioăng cao su tròn O-ring 52.40*3.53mm (AS832) 11A393
1669 Gioăng cao su tròn O-ring 53.57*3.53mm (AS227) 11A394
1670 Gioăng cao su tròn O-ring 53.97*3.53mm (AS833) 11A395
1671 Gioăng cao su tròn O-ring 55.56*3.53mm (AS834) 11A396
1672 Gioăng cao su tròn O-ring 56.74*3.53mm (AS228) 11A397
1673 Gioăng cao su tròn O-ring 57.15*3.53mm (AS835) 11A398
1674 Gioăng cao su tròn O-ring 58.74*3.53mm (AS836) 11A399
1675 Gioăng cao su tròn O-ring 59.92*3.53mm (AS229) 11A400
1676 Gioăng cao su tròn O-ring 60.32*3.53mm (AS837) 11A401
1677 Gioăng cao su tròn O-ring 61.90*3.53mm (AS838) 11A402
1678 Gioăng cao su tròn O-ring 63.09*3.53mm (AS230) 11A403
1679 Gioăng cao su tròn O-ring 63.50*3.53mm (AS839) 11A404
1680 Gioăng cao su tròn O-ring 65.10*3.53mm 11A405
1681 Gioăng cao su tròn O-ring 66.27*3.53mm (AS231) 11A406
1682 Gioăng cao su tròn O-ring 66.67*3.53mm (AS841) 11A407
1683 Gioăng cao su tròn O-ring 68.26*3.53mm (AS842) 11A408
1684 Gioăng cao su tròn O-ring 69.44*3.53mm (AS232) 11A409
1685 Gioăng cao su tròn O-ring 69.85*3.53mm (AS843) 11A410
1686 Gioăng cao su tròn O-ring 71.44*3.53mm (AS844) 11A411
1687 Gioăng cao su tròn O-ring 72.62*3.53mm (AS233) 11A412
1688 Gioăng cao su tròn O-ring 73.02*3.53mm (AS845) 11A413
1689 Gioăng cao su tròn O-ring 74.60*3.53mm (AS846) 11A414
1690 Gioăng cao su tròn O-ring 75.79*3.53mm (AS234) 11A415
1691 Gioăng cao su tròn O-ring 78.97*3.53mm (AS235) 11A416
1692 Gioăng cao su tròn O-ring 82.14*3.53mm (AS236) 11A417
1693 Gioăng cao su tròn O-ring 85.32*3.53mm (AS237) 11A418
1694 Gioăng cao su tròn O-ring 88.49*3.53mm (AS238) 11A419
1695 Gioăng cao su tròn O-ring 91.67*3.53mm (AS239) 11A420
1696 Gioăng cao su tròn O-ring 94.84*3.53mm (AS240) 11A421
1697 Gioăng cao su tròn O-ring 98.02*3.53mm (AS241) 11A422
1698 Gioăng cao su tròn O-ring 101.19*3.53mm (AS242) 11A423
1699 Gioăng cao su tròn O-ring 104.37*3.53mm (AS243) 11A424
1700 Gioăng cao su tròn O-ring 107.54*3.53mm (AS244) 11A425
1701 Gioăng cao su tròn O-ring 110.72*3.53mm (AS245) 11A426
1702 Gioăng cao su tròn O-ring 113.89*3.53mm (AS246) 11A427
1703 Gioăng cao su tròn O-ring 117.07*3.53mm (AS247) 11A428
1704 Gioăng cao su tròn O-ring 120.24*3.53mm (AS248) 11A429
1705 Gioăng cao su tròn O-ring 123.42*3.53mm (AS249) 11A430
1706 Gioăng cao su tròn O-ring 126.59*3.53mm (AS250) 11A431
1707 Gioăng cao su tròn O-ring 129.77*3.53mm (AS251) 11A432
1708 Gioăng cao su tròn O-ring 132.94*3.53mm (AS252) 11A433
1709 Gioăng cao su tròn O-ring 132.95*3.53mm (AS252) 11A433
1710 Gioăng cao su tròn O-ring 136.12*3.53mm (AS253) 11A434
1711 Gioăng cao su tròn O-ring 139.29*3.53mm (AS254) 11A435
1712 Gioăng cao su tròn O-ring 142.47*3.53mm (AS255) 11A436
1713 Gioăng cao su tròn O-ring 145.64*3.53mm (AS256) 11A437
1714 Gioăng cao su tròn O-ring 148.82*3.53mm (AS257) 11A438
1715 Gioăng cao su tròn O-ring 151.99*3.53mm (AS258) 11A439
1716 Gioăng cao su tròn O-ring 158.34*3.53mm (AS259) 11A440
1717 Gioăng cao su tròn O-ring 164.69*3.53mm (AS260) 11A441
1718 Gioăng cao su tròn O-ring 171.04*3.53mm (AS261) 11A442
1719 Gioăng cao su tròn O-ring 177.39*3.53mm (AS262) 11A443
1720 Gioăng cao su tròn O-ring 183.74*3.53mm (AS263) 11A444
1721 Gioăng cao su tròn O-ring 190.09*3.53mm (AS264) 11A445
1722 Gioăng cao su tròn O-ring 196.44*3.53mm (AS265) 11A446
1723 Gioăng cao su tròn O-ring 202.79*3.53mm (AS266) 11A447
1724 Gioăng cao su tròn O-ring 209.14*3.53mm (AS267) 11A448
1725 Gioăng cao su tròn O-ring 215.49*3.53mm (AS268) 11A449
1726 Gioăng cao su tròn O-ring 221.84*3.53mm (AS269) 11A450
1727 Gioăng cao su tròn O-ring 228.19*3.53mm (AS270) 11A451
1728 Gioăng cao su tròn O-ring 234.54*3.53mm (AS271) 11A452
1729 Gioăng cao su tròn O-ring 240.89*3.53mm (AS272) 11A453
1730 Gioăng cao su tròn O-ring 247.24*3.53mm (AS273) 11A454
1731 Gioăng cao su tròn O-ring 253.59*3.53mm (AS274) 11A455
1732 Gioăng cao su tròn O-ring 266.29*3.53mm (AS275) 11A456
1733 Gioăng cao su tròn O-ring 278.99*3.53mm (AS276) 11A457
1734 Gioăng cao su tròn O-ring 291.69*3.53mm (AS277) 11A458
1735 Gioăng cao su tròn O-ring 304.39*3.53mm (AS278) 11A459
1736 Gioăng cao su tròn O-ring 329.79*3.53mm (AS279) 11A460
1737 Gioăng cao su tròn O-ring 355.19*3.53mm (AS280) 11A461
1738 Gioăng cao su tròn O-ring 380.59*3.53mm (AS281) 11A462
1739 Gioăng cao su tròn O-ring 405.26*3.53mm (AS282) 11A463
1740 Gioăng cao su tròn O-ring 430.66*3.53mm (AS283) 11A464
1741 Gioăng cao su tròn O-ring 456.06*3.53mm (AS284) 11A465
1742 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*3.55mm 11BP48
1743 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*3.55mm 11BP51
1744 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*3.55mm 11BP54
1745 Gioăng cao su tròn O-ring 21.20*3.55mm 11BI77
1746 Gioăng cao su tròn O-ring 22.40*3.55mm 11BI79
1747 Gioăng cao su tròn O-ring 23.60*3.55mm 11BP60
1748 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*3.55mm 11BP63
1749 Gioăng cao su tròn O-ring 25.80*3.55mm 11BI86
1750 Gioăng cao su tròn O-ring 26.50*3.55mm 11BP66
1751 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*3.55mm 11BP69
1752 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*3.55mm 11BP72
1753 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*3.55mm 11BP75
1754 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*3.55mm 11BI88
1755 Gioăng cao su tròn O-ring 33.50*3.55mm 11BP78
1756 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*3.55mm 11BP81
1757 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*3.55mm 11BI89
1758 Gioăng cao su tròn O-ring 37.50*3.55mm 11BP87
1759 Gioăng cao su tròn O-ring 38.70*3.55mm 11BI91
1760 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*3.55mm 11BP90
1761 Gioăng cao su tròn O-ring 41.20*3.55mm 11BP93
1762 Gioăng cao su tròn O-ring 42.50*3.55mm 11BI92
1763 Gioăng cao su tròn O-ring 43.70*3.55mm 11BP96
1764 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*3.55mm 11BP99
1765 Gioăng cao su tròn O-ring 46.20*3.55mm 11BQ02
1766 Gioăng cao su tròn O-ring 47.50*3.55mm 11BQ05
1767 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*3.55mm 11BQ11
1768 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*3.55mm 11BQ14
1769 Gioăng cao su tròn O-ring 54.50*3.55mm 11BQ17
1770 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*3.55mm 11BQ20
1771 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*3.55mm 11BQ23
1772 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*3.55mm 11BQ26
1773 Gioăng cao su tròn O-ring 61.50*3.55mm 11BQ29
1774 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*3.55mm 11BQ32
1775 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*3.55mm 11BQ35
1776 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*3.55mm 11BI95
1777 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*3.55mm 11BQ38
1778 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*3.55mm 11BQ41
1779 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*3.55mm 11BQ44
1780 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*3.55mm 11BQ47
1781 Gioăng cao su tròn O-ring 77.50*3.55mm 11BI97
1782 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*3.55mm 11BQ53
1783 Gioăng cao su tròn O-ring 82.50*3.55mm 11BQ56
1784 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*3.55mm 11BI98
1785 Gioăng cao su tròn O-ring 87.50*3.55mm 11BL00
1786 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*3.55mm 11BQ62
1787 Gioăng cao su tròn O-ring 92.50*3.55mm 11BQ65
1788 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*3.55mm 11BQ68
1789 Gioăng cao su tròn O-ring 97.50*3.55mm 11BQ71
1790 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*3.55mm 11BQ74
1791 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*3.55mm 11BQ77
1792 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*3.55mm 11BL06
1793 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*3.55mm 11BL07
1794 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*3.55mm 11BQ80
1795 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*3.55mm 11BQ83
1796 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*3.55mm 11BL09
1797 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*3.55mm 11BQ86
1798 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*3.55mm 11BQ89
1799 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*3.55mm 11BL12
1800 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*3.55mm 11BQ98
1801 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*3.55mm 11BL13
1802 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*3.55mm 11BL15
1803 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*3.55mm 11BR07
1804 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*3.55mm 11BL18
1805 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*3.55mm 11BR13
1806 Gioăng cao su tròn O-ring 18.30*3.60mm 11A466
1807 Gioăng cao su tròn O-ring 19.80*3.60mm 11A467
1808 Gioăng cao su tròn O-ring 21.30*3.60mm 11A468
1809 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*3.60mm 11A469
1810 Gioăng cao su tròn O-ring 24.60*3.60mm 11A470
1811 Gioăng cao su tròn O-ring 26.20*3.60mm 11A471
1812 Gioăng cao su tròn O-ring 27.80*3.60mm 11A472
1813 Gioăng cao su tròn O-ring 29.30*3.60mm 11A473
1814 Gioăng cao su tròn O-ring 30.80*3.60mm 11A474
1815 Gioăng cao su tròn O-ring 32.50*3.60mm 11A475
1816 Gioăng cao su tròn O-ring 34.10*3.60mm 11A476
1817 Gioăng cao su tròn O-ring 35.60*3.60mm 11A477
1818 Gioăng cao su tròn O-ring 37.30*3.60mm 11A478
1819 Gioăng cao su tròn O-ring 43.40*3.60mm 11A479
1820 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*4.00mm 11BS02
1821 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*4.00mm 11BR48
1822 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*4.00mm 11BR50
1823 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*4.00mm 11BR51
1824 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*4.00mm 11BR49
1825 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*4.00mm 11BR52
1826 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*4.00mm 11BR55
1827 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*4.00mm 11BR58
1828 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*4.00mm 11BR61
1829 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*4.00mm 11BS04
1830 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*4.00mm 11BR64
1831 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*4.00mm 11BR67
1832 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*4.00mm 11BR70
1833 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*4.00mm 11BR73
1834 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*4.00mm 11BR76
1835 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*4.00mm 11BR79
1836 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*4.00mm 11BR82
1837 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*4.00mm 11BR85
1838 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*4.00mm 11BR88
1839 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*4.00mm 11BR91
1840 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*4.00mm 11BR94
1841 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*4.00mm 11BR97
1842 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*4.00mm 11BS00
1843 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*4.00mm 11BS03
1844 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*4.00mm 11BS06
1845 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*4.00mm 11BS09
1846 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*4.00mm 11BS12
1847 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*4.00mm 11BS15
1848 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*4.00mm 11BS18
1849 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*4.00mm 11BS19
1850 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*4.00mm 11BS21
1851 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*4.00mm 11BS24
1852 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*4.00mm 11BS27
1853 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*4.00mm 11BS30
1854 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*4.00mm 11BS33
1855 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*4.00mm 11BS36
1856 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*4.00mm 11BS39
1857 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*4.00mm 11BS42
1858 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*4.00mm 11BS45
1859 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*4.00mm 11BS48
1860 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*4.00mm 11BS51
1861 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*4.00mm 11BS54
1862 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*4.00mm 11BS57
1863 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*4.00mm 11BS60
1864 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*4.00mm 11BS63
1865 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*4.00mm 11BS65
1866 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*4.00mm 11BS66
1867 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*4.00mm 11BS69
1868 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*4.00mm 11BS72
1869 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*4.00mm 11BS75
1870 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*4.00mm 11BS78
1871 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*4.00mm 11A480
1872 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*4.00mm 11BS84
1873 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*4.00mm 11BS87
1874 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*4.00mm 11BS90
1875 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*4.00mm 11A481
1876 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*4.00mm 11BS99
1877 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*4.00mm 11BT02
1878 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*4.00mm 11A482
1879 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*4.00mm 11A483
1880 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*4.00mm 11BT12
1881 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*4.00mm 11BT14
1882 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*4.00mm 11BT17
1883 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*4.00mm (V-070) 11BT20
1884 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*4.00mm 11A484
1885 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*4.00mm 11BT25
1886 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*4.00mm 11BT26
1887 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*4.00mm 11BT29
1888 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*4.00mm 11BT32
1889 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*4.00mm 11A485
1890 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*4.00mm 11BT38
1891 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*4.00mm 11BT41
1892 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*4.00mm 11BT44
1893 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*4.00mm 11BT47
1894 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*4.00mm 11BT50
1895 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*4.00mm 11BT53
1896 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*4.00mm 11BT56
1897 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*4.00mm 11BT57
1898 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*4.00mm (V-085) 11BT59
1899 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*4.00mm 11A486
1900 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*4.00mm 11BT65
1901 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*4.00mm 11BT66
1902 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*4.00mm 11BT68
1903 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*4.00mm 11BT71
1904 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*4.00mm 11A487
1905 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*4.00mm 11BT77
1906 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*4.00mm 11BT80
1907 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*4.00mm 11BT83
1908 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*4.00mm 11BT86
1909 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*4.00mm 11BT89
1910 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*4.00mm 11BT92
1911 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*4.00mm 11BT95
1912 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*4.00mm 11BT96
1913 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*4.00mm (S-100) 11BT97
1914 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*4.00mm 11A488
1915 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*4.00mm 11BU01
1916 Gioăng cao su tròn O-ring 102.00*4.00mm 11BU04
1917 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*4.00mm 11BU06
1918 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*4.00mm 11BU07
1919 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*4.00mm 11BU10
1920 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*4.00mm 11BU11
1921 Gioăng cao su tròn O-ring 107.00*4.00mm 11BU12
1922 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*4.00mm 11BU13
1923 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*4.00mm 11BU16
1924 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*4.00mm 11BU19
1925 Gioăng cao su tròn O-ring 111.00*4.00mm 11BU21
1926 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*4.00mm 11BU22
1927 Gioăng cao su tròn O-ring 113.00*4.00mm 11BU23
1928 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*4.00mm 11BU24
1929 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*4.00mm 11BU25
1930 Gioăng cao su tròn O-ring 116.00*4.00mm 11BU28
1931 Gioăng cao su tròn O-ring 117.00*4.00mm 11BU31
1932 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*4.00mm 11BU34
1933 Gioăng cao su tròn O-ring 119.00*4.00mm (V-120) 11BU35
1934 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*4.00mm 11BU37
1935 Gioăng cao su tròn O-ring 121.00*4.00mm 11BU38
1936 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*4.00mm 11BU40
1937 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*4.00mm 11BU41
1938 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*4.00mm 11BU43
1939 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*4.00mm 11BU46
1940 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*4.00mm 11BU49
1941 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*4.00mm 11BU50
1942 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*4.00mm 11BU51
1943 Gioăng cao su tròn O-ring 129.00*4.00mm 11BU52
1944 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*4.00mm 11BU55
1945 Gioăng cao su tròn O-ring 131.00*4.00mm 11BU56
1946 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*4.00mm 11BU58
1947 Gioăng cao su tròn O-ring 133.00*4.00mm 11BU59
1948 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*4.00mm 11BU60
1949 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*4.00mm 11BU61
1950 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*4.00mm 11BU64
1951 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*4.00mm 11BU67
1952 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*4.00mm 11BU68
1953 Gioăng cao su tròn O-ring 139.00*4.00mm 11BU69
1954 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*4.00mm 11BU70
1955 Gioăng cao su tròn O-ring 141.00*4.00mm 11BU71
1956 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*4.00mm 11BU73
1957 Gioăng cao su tròn O-ring 143.00*4.00mm 11BU74
1958 Gioăng cao su tròn O-ring 144.00*4.00mm 11BU76
1959 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*4.00mm 11BU79
1960 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*4.00mm 11BU75
1961 Gioăng cao su tròn O-ring 147.00*4.00mm 11BU77
1962 Gioăng cao su tròn O-ring 148.00*4.00mm 11BU80
1963 Gioăng cao su tròn O-ring 149.00*4.00mm 11BU81
1964 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*4.00mm 11BU82
1965 Gioăng cao su tròn O-ring 151.00*4.00mm 11BU85
1966 Gioăng cao su tròn O-ring 152.00*4.00mm 11BU78
1967 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*4.00mm 11BU87
1968 Gioăng cao su tròn O-ring 154.00*4.00mm 11BU86
1969 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*4.00mm 11BU88
1970 Gioăng cao su tròn O-ring 156.00*4.00mm 11BU89
1971 Gioăng cao su tròn O-ring 157.00*4.00mm 11BU92
1972 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*4.00mm 11BU84
1973 Gioăng cao su tròn O-ring 159.00*4.00mm 11BU90
1974 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*4.00mm 11BU91
1975 Gioăng cao su tròn O-ring 161.00*4.00mm 11BU96
1976 Gioăng cao su tròn O-ring 162.00*4.00mm 11BU93
1977 Gioăng cao su tròn O-ring 163.00*4.00mm 11BU95
1978 Gioăng cao su tròn O-ring 164.00*4.00mm 11BU94
1979 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*4.00mm 11BU97
1980 Gioăng cao su tròn O-ring 166.00*4.00mm 11BU98
1981 Gioăng cao su tròn O-ring 167.00*4.00mm 11BU99
1982 Gioăng cao su tròn O-ring 168.00*4.00mm 11BV00
1983 Gioăng cao su tròn O-ring 169.00*4.00mm 11BV02
1984 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*4.00mm 11BV03
1985 Gioăng cao su tròn O-ring 171.00*4.00mm 11BV05
1986 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*4.00mm 11BV06
1987 Gioăng cao su tròn O-ring 173.00*4.00mm (V-175) 11BV07
1988 Gioăng cao su tròn O-ring 174.00*4.00mm 11BV08
1989 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*4.00mm 11BV09
1990 Gioăng cao su tròn O-ring 176.00*4.00mm 11BV11
1991 Gioăng cao su tròn O-ring 177.00*4.00mm 11BV12
1992 Gioăng cao su tròn O-ring 178.00*4.00mm 11BV13
1993 Gioăng cao su tròn O-ring 179.00*4.00mm 11BV14
1994 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*4.00mm 11BV15
1995 Gioăng cao su tròn O-ring 181.00*4.00mm 11BV16
1996 Gioăng cao su tròn O-ring 182.00*4.00mm 11BV18
1997 Gioăng cao su tròn O-ring 183.00*4.00mm 11BV19
1998 Gioăng cao su tròn O-ring 184.00*4.00mm 11BV20
1999 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*4.00mm 11BV21
2000 Gioăng cao su tròn O-ring 187.00*4.00mm 11BV23
2001 Gioăng cao su tròn O-ring 188.00*4.00mm 11BV24
2002 Gioăng cao su tròn O-ring 189.00*4.00mm 11BV26
2003 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*4.00mm 11BV25
2004 Gioăng cao su tròn O-ring 191.00*4.00mm 11BV34
2005 Gioăng cao su tròn O-ring 192.00*4.00mm 11BV27
2006 Gioăng cao su tròn O-ring 193.00*4.00mm 11BV28
2007 Gioăng cao su tròn O-ring 194.00*4.00mm 11BV30
2008 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*4.00mm 11BV29
2009 Gioăng cao su tròn O-ring 196.00*4.00mm 11BV32
2010 Gioăng cao su tròn O-ring 198.00*4.00mm 11BV35
2011 Gioăng cao su tròn O-ring 199.00*4.00mm 11BV37
2012 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*4.00mm 11BV33
2013 Gioăng cao su tròn O-ring 203.00*4.00mm 11BV50
2014 Gioăng cao su tròn O-ring 204.00*4.00mm 11BV38
2015 Gioăng cao su tròn O-ring 205.00*4.00mm 11BV39
2016 Gioăng cao su tròn O-ring 206.00*4.00mm 11BV52
2017 Gioăng cao su tròn O-ring 207.00*4.00mm 11BV53
2018 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*4.00mm 11BV41
2019 Gioăng cao su tròn O-ring 209.00*4.00mm 11BV17
2020 Gioăng cao su tròn O-ring 210.00*4.00mm 11BV42
2021 Gioăng cao su tròn O-ring 211.00*4.00mm 11BV10
2022 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*4.00mm 11BV43
2023 Gioăng cao su tròn O-ring 213.00*4.00mm 11BV04
2024 Gioăng cao su tròn O-ring 214.00*4.00mm 11BV01
2025 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*4.00mm 11BV44
2026 Gioăng cao su tròn O-ring 217.00*4.00mm 11BV49
2027 Gioăng cao su tròn O-ring 218.00*4.00mm 11BV46
2028 Gioăng cao su tròn O-ring 219.00*4.00mm 11BU83
2029 Gioăng cao su tròn O-ring 220.00*4.00mm 11BV47
2030 Gioăng cao su tròn O-ring 221.00*4.00mm 11BU72
2031 Gioăng cao su tròn O-ring 222.00*4.00mm 11BV48
2032 Gioăng cao su tròn O-ring 225.00*4.00mm 11BV51
2033 Gioăng cao su tròn O-ring 227.00*4.00mm 11BV54
2034 Gioăng cao su tròn O-ring 228.00*4.00mm 11BV56
2035 Gioăng cao su tròn O-ring 230.00*4.00mm 11BV58
2036 Gioăng cao su tròn O-ring 231.00*4.00mm 11BV65
2037 Gioăng cao su tròn O-ring 232.00*4.00mm 11BV60
2038 Gioăng cao su tròn O-ring 234.00*4.00mm 11BV59
2039 Gioăng cao su tròn O-ring 235.00*4.00mm 11BV61
2040 Gioăng cao su tròn O-ring 236.00*4.00mm 11BV70
2041 Gioăng cao su tròn O-ring 237.00*4.00mm 11BV73
2042 Gioăng cao su tròn O-ring 238.00*4.00mm 11BV74
2043 Gioăng cao su tròn O-ring 239.00*4.00mm 11BV76
2044 Gioăng cao su tròn O-ring 240.00*4.00mm 11BV62
2045 Gioăng cao su tròn O-ring 241.00*4.00mm 11BV77
2046 Gioăng cao su tròn O-ring 242.00*4.00mm 11BV63
2047 Gioăng cao su tròn O-ring 243.00*4.00mm 11BV79
2048 Gioăng cao su tròn O-ring 244.00*4.00mm 11BV80
2049 Gioăng cao su tròn O-ring 245.00*4.00mm 11BV64
2050 Gioăng cao su tròn O-ring 246.00*4.00mm 11BV82
2051 Gioăng cao su tròn O-ring 248.00*4.00mm 11BV85
2052 Gioăng cao su tròn O-ring 249.00*4.00mm 11BV91
2053 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*4.00mm 11BV66
2054 Gioăng cao su tròn O-ring 251.00*4.00mm 11BV95
2055 Gioăng cao su tròn O-ring 252.00*4.00mm 11BV69
2056 Gioăng cao su tròn O-ring 253.00*4.00mm 11BV68
2057 Gioăng cao su tròn O-ring 254.00*4.00mm 11BV97
2058 Gioăng cao su tròn O-ring 255.00*4.00mm 11BV71
2059 Gioăng cao su tròn O-ring 256.00*4.00mm 11BV72
2060 Gioăng cao su tròn O-ring 257.00*4.00mm 11BZ01
2061 Gioăng cao su tròn O-ring 258.00*4.00mm 11BZ03
2062 Gioăng cao su tròn O-ring 259.00*4.00mm 11BZ07
2063 Gioăng cao su tròn O-ring 260.00*4.00mm 11BV75
2064 Gioăng cao su tròn O-ring 261.00*4.00mm 11BZ09
2065 Gioăng cao su tròn O-ring 262.00*4.00mm 11BZ13
2066 Gioăng cao su tròn O-ring 263.00*4.00mm 11BZ15
2067 Gioăng cao su tròn O-ring 265.00*4.00mm 11BZ18
2068 Gioăng cao su tròn O-ring 267.00*4.00mm 11BZ21
2069 Gioăng cao su tròn O-ring 268.00*4.00mm 11BZ22
2070 Gioăng cao su tròn O-ring 270.00*4.00mm 11BV81
2071 Gioăng cao su tròn O-ring 271.00*4.00mm 11BZ27
2072 Gioăng cao su tròn O-ring 272.00*4.00mm 11BZ28
2073 Gioăng cao su tròn O-ring 274.00*4.00mm 11BZ31
2074 Gioăng cao su tròn O-ring 275.00*4.00mm 11BV84
2075 Gioăng cao su tròn O-ring 276.00*4.00mm 11BZ00
2076 Gioăng cao su tròn O-ring 277.00*4.00mm 11BU63
2077 Gioăng cao su tròn O-ring 278.00*4.00mm 11BU62
2078 Gioăng cao su tròn O-ring 279.00*4.00mm 11BU57
2079 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*4.00mm 11BV86
2080 Gioăng cao su tròn O-ring 282.00*4.00mm 11BV87
2081 Gioăng cao su tròn O-ring 284.00*4.00mm 11BU47
2082 Gioăng cao su tròn O-ring 285.00*4.00mm 11BU45
2083 Gioăng cao su tròn O-ring 286.00*4.00mm 11BU44
2084 Gioăng cao su tròn O-ring 287.00*4.00mm 11BU42
2085 Gioăng cao su tròn O-ring 288.00*4.00mm 11BV88
2086 Gioăng cao su tròn O-ring 289.00*4.00mm 11BU53
2087 Gioăng cao su tròn O-ring 290.00*4.00mm 11BU39
2088 Gioăng cao su tròn O-ring 292.00*4.00mm 11BV90
2089 Gioăng cao su tròn O-ring 293.00*4.00mm 11BU36
2090 Gioăng cao su tròn O-ring 295.00*4.00mm 11BV92
2091 Gioăng cao su tròn O-ring 296.00*4.00mm 11BU32
2092 Gioăng cao su tròn O-ring 297.00*4.00mm 11BV93
2093 Gioăng cao su tròn O-ring 298.00*4.00mm 11BU29
2094 Gioăng cao su tròn O-ring 300.00*4.00mm 11BV94
2095 Gioăng cao su tròn O-ring 302.00*4.00mm 11BU26
2096 Gioăng cao su tròn O-ring 304.00*4.00mm 11BU18
2097 Gioăng cao su tròn O-ring 305.00*4.00mm 11BU17
2098 Gioăng cao su tròn O-ring 306.00*4.00mm 11BU15
2099 Gioăng cao su tròn O-ring 307.00*4.00mm 11BU14
2100 Gioăng cao su tròn O-ring 310.00*4.00mm 11BV98
2101 Gioăng cao su tròn O-ring 312.00*4.00mm 11BU03
2102 Gioăng cao su tròn O-ring 314.00*4.00mm 11BU02
2103 Gioăng cao su tròn O-ring 315.00*4.00mm 11BZ02
2104 Gioăng cao su tròn O-ring 316.00*4.00mm 11BU00
2105 Gioăng cao su tròn O-ring 317.00*4.00mm 11BT99
2106 Gioăng cao su tròn O-ring 318.00*4.00mm 11BT94
2107 Gioăng cao su tròn O-ring 319.00*4.00mm 11BT93
2108 Gioăng cao su tròn O-ring 320.00*4.00mm 11BT91
2109 Gioăng cao su tròn O-ring 323.00*4.00mm 11BT87
2110 Gioăng cao su tròn O-ring 324.00*4.00mm 11BT85
2111 Gioăng cao su tròn O-ring 325.00*4.00mm 11BT84
2112 Gioăng cao su tròn O-ring 326.00*4.00mm 11BT82
2113 Gioăng cao su tròn O-ring 327.00*4.00mm 11BT81
2114 Gioăng cao su tròn O-ring 328.00*4.00mm 11BT79
2115 Gioăng cao su tròn O-ring 329.00*4.00mm 11BT78
2116 Gioăng cao su tròn O-ring 330.00*4.00mm 11BZ04
2117 Gioăng cao su tròn O-ring 332.00*4.00mm 11BT75
2118 Gioăng cao su tròn O-ring 333.00*4.00mm 11BT73
2119 Gioăng cao su tròn O-ring 335.00*4.00mm 11BT70
2120 Gioăng cao su tròn O-ring 338.00*4.00mm 11BT64
2121 Gioăng cao su tròn O-ring 340.00*4.00mm 11BT61
2122 Gioăng cao su tròn O-ring 341.00*4.00mm 11BT60
2123 Gioăng cao su tròn O-ring 342.00*4.00mm 11BT58
2124 Gioăng cao su tròn O-ring 344.00*4.00mm 11BT54
2125 Gioăng cao su tròn O-ring 345.00*4.00mm 11BZ06
2126 Gioăng cao su tròn O-ring 346.00*4.00mm 11BT52
2127 Gioăng cao su tròn O-ring 348.00*4.00mm 11BT49
2128 Gioăng cao su tròn O-ring 350.00*4.00mm 11BT46
2129 Gioăng cao su tròn O-ring 352.00*4.00mm 11BT43
2130 Gioăng cao su tròn O-ring 354.00*4.00mm 11BT40
2131 Gioăng cao su tròn O-ring 355.00*4.00mm 11BT39
2132 Gioăng cao su tròn O-ring 356.00*4.00mm 11BT37
2133 Gioăng cao su tròn O-ring 358.00*4.00mm 11BT34
2134 Gioăng cao su tròn O-ring 360.00*4.00mm 11BZ08
2135 Gioăng cao su tròn O-ring 361.00*4.00mm 11BT31
2136 Gioăng cao su tròn O-ring 362.00*4.00mm 11BT30
2137 Gioăng cao su tròn O-ring 365.00*4.00mm 11BT24
2138 Gioăng cao su tròn O-ring 366.00*4.00mm 11BT22
2139 Gioăng cao su tròn O-ring 368.00*4.00mm 11BT19
2140 Gioăng cao su tròn O-ring 369.00*4.00mm 11BT18
2141 Gioăng cao su tròn O-ring 370.00*4.00mm 11BZ10
2142 Gioăng cao su tròn O-ring 372.00*4.00mm 11BZ11
2143 Gioăng cao su tròn O-ring 373.00*4.00mm 11BT15
2144 Gioăng cao su tròn O-ring 374.00*4.00mm 11BT13
2145 Gioăng cao su tròn O-ring 375.00*4.00mm 11BZ12
2146 Gioăng cao su tròn O-ring 378.00*4.00mm 11BT07
2147 Gioăng cao su tròn O-ring 380.00*4.00mm 11BZ14
2148 Gioăng cao su tròn O-ring 384.00*4.00mm 11BT00
2149 Gioăng cao su tròn O-ring 385.00*4.00mm 11BS98
2150 Gioăng cao su tròn O-ring 386.00*4.00mm 11BS97
2151 Gioăng cao su tròn O-ring 387.00*4.00mm 11BS95
2152 Gioăng cao su tròn O-ring 390.00*4.00mm 11BZ17
2153 Gioăng cao su tròn O-ring 391.00*4.00mm 11BS91
2154 Gioăng cao su tròn O-ring 392.00*4.00mm 11BS89
2155 Gioăng cao su tròn O-ring 393.00*4.00mm 11BS88
2156 Gioăng cao su tròn O-ring 395.00*4.00mm 11BS85
2157 Gioăng cao su tròn O-ring 397.00*4.00mm 11BS82
2158 Gioăng cao su tròn O-ring 400.00*4.00mm 11BS77
2159 Gioăng cao su tròn O-ring 403.00*4.00mm 11BS73
2160 Gioăng cao su tròn O-ring 405.00*4.00mm 11BZ19
2161 Gioăng cao su tròn O-ring 406.00*4.00mm 11BS70
2162 Gioăng cao su tròn O-ring 409.00*4.00mm 11BS64
2163 Gioăng cao su tròn O-ring 410.00*4.00mm 11BZ20
2164 Gioăng cao su tròn O-ring 414.00*4.00mm 11BS58
2165 Gioăng cao su tròn O-ring 415.00*4.00mm 11BS56
2166 Gioăng cao su tròn O-ring 417.00*4.00mm 11BS53
2167 Gioăng cao su tròn O-ring 418.00*4.00mm 11BS52
2168 Gioăng cao su tròn O-ring 419.00*4.00mm 11BS50
2169 Gioăng cao su tròn O-ring 420.00*4.00mm 11BZ23
2170 Gioăng cao su tròn O-ring 422.00*4.00mm 11BS47
2171 Gioăng cao su tròn O-ring 425.00*4.00mm 11BZ24
2172 Gioăng cao su tròn O-ring 428.00*4.00mm 11BS40
2173 Gioăng cao su tròn O-ring 430.00*4.00mm 11BZ26
2174 Gioăng cao su tròn O-ring 433.00*4.00mm 11BS34
2175 Gioăng cao su tròn O-ring 434.00*4.00mm 11BS32
2176 Gioăng cao su tròn O-ring 435.00*4.00mm 11BS31
2177 Gioăng cao su tròn O-ring 437.00*4.00mm 11BS28
2178 Gioăng cao su tròn O-ring 438.00*4.00mm 11BS26
2179 Gioăng cao su tròn O-ring 440.00*4.00mm 11BS23
2180 Gioăng cao su tròn O-ring 442.00*4.00mm 11BS20
2181 Gioăng cao su tròn O-ring 445.00*4.00mm 11BS14
2182 Gioăng cao su tròn O-ring 446.00*4.00mm 11BS13
2183 Gioăng cao su tròn O-ring 447.00*4.00mm 11BZ29
2184 Gioăng cao su tròn O-ring 448.00*4.00mm 11BS11
2185 Gioăng cao su tròn O-ring 450.00*4.00mm 11BS08
2186 Gioăng cao su tròn O-ring 455.00*4.00mm 11BY11
2187 Gioăng cao su tròn O-ring 460.00*4.00mm 11BY23
2188 Gioăng cao su tròn O-ring 463.00*4.00mm 11BY28
2189 Gioăng cao su tròn O-ring 464.00*4.00mm 11BY29
2190 Gioăng cao su tròn O-ring 468.00*4.00mm 11BY44
2191 Gioăng cao su tròn O-ring 469.00*4.00mm 11BY46
2192 Gioăng cao su tròn O-ring 470.00*4.00mm 11BZ32
2193 Gioăng cao su tròn O-ring 474.00*4.00mm 11BY53
2194 Gioăng cao su tròn O-ring 475.00*4.00mm 11BY55
2195 Gioăng cao su tròn O-ring 478.00*4.00mm 11BY61
2196 Gioăng cao su tròn O-ring 480.00*4.00mm 11BY64
2197 Gioăng cao su tròn O-ring 482.00*4.00mm 11BY67
2198 Gioăng cao su tròn O-ring 485.00*4.00mm 11BY71
2199 Gioăng cao su tròn O-ring 486.00*4.00mm 11BY73
2200 Gioăng cao su tròn O-ring 489.00*4.00mm 11BY76
2201 Gioăng cao su tròn O-ring 498.00*4.00mm 11BY91
2202 Gioăng cao su tròn O-ring 500.00*4.00mm 11BY94
2203 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*4.50mm 11BZ40
2204 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*4.50mm 11BZ42
2205 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*4.50mm 11BZ45
2206 Gioăng cao su tròn O-ring 9.50*4.50mm 11BZ33
2207 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*4.50mm 11BZ46
2208 Gioăng cao su tròn O-ring 10.50*4.50mm 11BZ39
2209 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*4.50mm 11BZ48
2210 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*4.50mm 11BZ47
2211 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*4.50mm 11BZ49
2212 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*4.50mm 11BZ51
2213 Gioăng cao su tròn O-ring 15.50*4.50mm 11BZ61
2214 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*4.50mm 11BZ64
2215 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*4.50mm 11BZ52
2216 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*4.50mm 11BZ53
2217 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*4.50mm 11BZ54
2218 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*4.50mm 11BZ60
2219 Gioăng cao su tròn O-ring 21.50*4.50mm 11BZ73
2220 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*4.50mm 11BZ58
2221 Gioăng cao su tròn O-ring 22.50*4.50mm 11BZ75
2222 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*4.50mm 11BZ57
2223 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*4.50mm 11BZ55
2224 Gioăng cao su tròn O-ring 24.50*4.50mm 11BZ76
2225 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*4.50mm 11BZ56
2226 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*4.50mm 11BZ59
2227 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*4.50mm 11BZ62
2228 Gioăng cao su tròn O-ring 27.50*4.50mm 11BZ78
2229 Gioăng cao su tròn O-ring 28.50*4.50mm 11BZ79
2230 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*4.50mm 11BZ82
2231 Gioăng cao su tròn O-ring 29.50*4.50mm 11BZ65
2232 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*4.50mm 11BZ66
2233 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*4.50mm 11BZ67
2234 Gioăng cao su tròn O-ring 31.50*4.50mm 11BZ84
2235 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*4.50mm 11BZ69
2236 Gioăng cao su tròn O-ring 34.50*4.50mm 11BZ91
2237 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*4.50mm 11BZ68
2238 Gioăng cao su tròn O-ring 35.50*4.50mm 11BJ06
2239 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*4.50mm 11BJ15
2240 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*4.50mm 11BJ17
2241 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*4.50mm 11BZ71
2242 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*4.50mm 11BZ72
2243 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*4.50mm 11BZ74
2244 Gioăng cao su tròn O-ring 40.50*4.50mm 11BJ20
2245 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*4.50mm 11BZ77
2246 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*4.50mm 11BZ80
2247 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*4.50mm 11BZ81
2248 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*4.50mm 11BZ83
2249 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*4.50mm 11BZ86
2250 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*4.50mm 11BZ89
2251 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*4.50mm 11BZ90
2252 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*4.50mm 11BJ23
2253 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*4.50mm 11BZ92
2254 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*4.50mm 11BZ94
2255 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*4.50mm 11BZ96
2256 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*4.50mm 11BJ00
2257 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*4.50mm 11B94Z
2258 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*4.50mm 11BZ97
2259 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*4.50mm 11BJ03
2260 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*4.50mm 11BZ93
2261 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*4.50mm 11BJ01
2262 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*4.50mm 11BJ02
2263 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*4.50mm 11BJ24
2264 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*4.50mm 11BJ04
2265 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*4.50mm 11BJ26
2266 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*4.50mm 11BJ05
2267 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*4.50mm 11BJ29
2268 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*4.50mm 11BJ30
2269 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*4.50mm 11BJ09
2270 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*4.50mm 11BJ10
2271 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*4.50mm 11BJ11
2272 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*4.50mm 11BJ32
2273 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*4.50mm 11BJ33
2274 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*4.50mm 11BJ12
2275 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*4.50mm 11BJ35
2276 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*4.50mm 11BJ13
2277 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*4.50mm 11BJ14
2278 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*4.50mm 11BJ38
2279 Gioăng cao su tròn O-ring 93.50*4.50mm 11BJ16
2280 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*4.50mm 11BJ19
2281 Gioăng cao su tròn O-ring 97.50*4.50mm 11BJ39
2282 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*4.50mm 11BJ41
2283 Gioăng cao su tròn O-ring 99.50*4.50mm 11BJ42
2284 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*4.50mm 11BJ21
2285 Gioăng cao su tròn O-ring 100.50*4.50mm 11BJ44
2286 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*4.50mm 11BJ22
2287 Gioăng cao su tròn O-ring 103.50*4.50mm 11BJ47
2288 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*4.50mm 11BJ25
2289 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*4.50mm 11BJ27
2290 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*4.50mm 11BJ31
2291 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*4.50mm 11BJ34
2292 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*4.50mm 11BJ37
2293 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*4.50mm 11BJ40
2294 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*4.50mm 11BJ43
2295 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*4.50mm 11BJ48
2296 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*4.50mm 11BJ46
2297 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*4.50mm 11BJ49
2298 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*4.50mm 11BJ52
2299 Gioăng cao su tròn O-ring 131.50*4.50mm 11BJ51
2300 Gioăng cao su tròn O-ring 134.50*4.50mm 11BJ50
2301 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*4.50mm 11BJ53
2302 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*4.50mm 11BJ54
2303 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*4.50mm 11BJ57
2304 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*4.50mm 11BJ59
2305 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*4.50mm 11BJ62
2306 Gioăng cao su tròn O-ring 157.00*4.50mm 11BJ67
2307 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*4.50mm 11BJ65
2308 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*4.50mm 11BJ70
2309 Gioăng cao su tròn O-ring 178.00*4.50mm 11BJ66
2310 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*4.50mm 11BJ63
2311 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*4.50mm 11BJ78
2312 Gioăng cao su tròn O-ring 186.00*4.50mm 11BJ60
2313 Gioăng cao su tròn O-ring 189.50*4.50mm 11BJ80
2314 Gioăng cao su tròn O-ring 192.00*4.50mm 11BJ81
2315 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*4.50mm 11BJ75
2316 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*4.50mm 11BJ83
2317 Gioăng cao su tròn O-ring 218.50*4.50mm 11BJ90
2318 Gioăng cao su tròn O-ring 225.00*4.50mm 11BJ77
2319 Gioăng cao su tròn O-ring 227.00*4.50mm 11BJ92
2320 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*4.50mm 11BJ93
2321 Gioăng cao su tròn O-ring 267.00*4.50mm 11BJ95
2322 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*4.50mm 11BJ96
2323 Gioăng cao su tròn O-ring 315.00*4.50mm 11BJ98
2324 Gioăng cao su tròn O-ring 4.00*5.00mm 11BJ99
2325 Gioăng cao su tròn O-ring 5.00*5.00mm 11BY01
2326 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*5.00mm 11BY02
2327 Gioăng cao su tròn O-ring 7.00*5.00mm 11BJ89
2328 Gioăng cao su tròn O-ring 8.00*5.00mm 11BY04
2329 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*5.00mm 11BY05
2330 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*5.00mm 11BJ87
2331 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*5.00mm 11BY07
2332 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*5.00mm 11BJ88
2333 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*5.00mm 11BJ91
2334 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*5.00mm 11BJ94
2335 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*5.00mm 11BJ97
2336 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*5.00mm 11BY00
2337 Gioăng cao su tròn O-ring 17.00*5.00mm 11BY03
2338 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*5.00mm 11BY06
2339 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*5.00mm 11BY09
2340 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*5.00mm 11BY12
2341 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*5.00mm 11BY14
2342 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*5.00mm 11BY15
2343 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*5.00mm 11BY16
2344 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*5.00mm 11BY18
2345 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*5.00mm 11BY21
2346 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*5.00mm 11BY24
2347 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*5.00mm 11BY27
2348 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*5.00mm 11BY30
2349 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*5.00mm 11BY31
2350 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*5.00mm 11BY33
2351 Gioăng cao su tròn O-ring 31.00*5.00mm 11BY37
2352 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*5.00mm 11BY36
2353 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*5.00mm 11BY39
2354 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*5.00mm 11BY40
2355 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*5.00mm 11BY42
2356 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*5.00mm 11BY45
2357 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*5.00mm 11BY48
2358 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*5.00mm 11BY51
2359 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*5.00mm 11BY52
2360 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*5.00mm 11BY54
2361 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*5.00mm 11BY56
2362 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*5.00mm 11BY57
2363 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*5.00mm 11BY60
2364 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*5.00mm 11BY63
2365 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*5.00mm 11BY66
2366 Gioăng cao su tròn O-ring 46.00*5.00mm 11BY69
2367 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*5.00mm 11BY72
2368 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*5.00mm 11BY75
2369 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*5.00mm 11BY77
2370 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*5.00mm 11BY81
2371 Gioăng cao su tròn O-ring 51.00*5.00mm 11BY84
2372 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*5.00mm 11BY87
2373 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*5.00mm 11BY90
2374 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*5.00mm 11BY93
2375 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*5.00mm 11BY96
2376 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*5.00mm 11BY97
2377 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*5.00mm 11BY99
2378 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*5.00mm 11BK02
2379 Gioăng cao su tròn O-ring 59.00*5.00mm 11BK04
2380 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*5.00mm 11BK05
2381 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*5.00mm 11BK08
2382 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*5.00mm 11BK11
2383 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*5.00mm 11BK14
2384 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*5.00mm 11BK17
2385 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*5.00mm 11BK20
2386 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*5.00mm 11BK23
2387 Gioăng cao su tròn O-ring 67.00*5.00mm 11BK24
2388 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*5.00mm 11BK26
2389 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*5.00mm 11BK29
2390 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*5.00mm 11BK32
2391 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*5.00mm 11BK33
2392 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*5.00mm 11BK35
2393 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*5.00mm 11BK39
2394 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*5.00mm 11BK38
2395 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*5.00mm 11BK41
2396 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*5.00mm 11BK44
2397 Gioăng cao su tròn O-ring 77.00*5.00mm 11BK45
2398 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*5.00mm 11BK47
2399 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*5.00mm 11BK50
2400 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*5.00mm 11BK53
2401 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*5.00mm 11BK55
2402 Gioăng cao su tròn O-ring 82.00*5.00mm 11BK56
2403 Gioăng cao su tròn O-ring 83.00*5.00mm 11BK57
2404 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*5.00mm 11BK58
2405 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*5.00mm 11BK59
2406 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*5.00mm 11B2
2407 Gioăng cao su tròn O-ring 87.00*5.00mm 11B3
2408 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*5.00mm 11B5
2409 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*5.00mm 11B6
2410 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*5.00mm 11B8
2411 Gioăng cao su tròn O-ring 91.00*5.00mm 11B9
2412 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*5.00mm 11BK71
2413 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*5.00mm 11BK74
2414 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*5.00mm 11BK75
2415 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*5.00mm 11BK77
2416 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*5.00mm 11BK78
2417 Gioăng cao su tròn O-ring 97.00*5.00mm 11BK80
2418 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*5.00mm 11BK81
2419 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*5.00mm 11BK83
2420 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*5.00mm 11BK86
2421 Gioăng cao su tròn O-ring 102.00*5.00mm 11BK89
2422 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*5.00mm 11BK92
2423 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*5.00mm 11BK95
2424 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*5.00mm 11BK98
2425 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*5.00mm 11BK99
2426 Gioăng cao su tròn O-ring 107.00*5.00mm 11BW01
2427 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*5.00mm 11BW04
2428 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*5.00mm 11BW06
2429 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*5.00mm 11BW07
2430 Gioăng cao su tròn O-ring 111.00*5.00mm 11BW08
2431 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*5.00mm 11BW10
2432 Gioăng cao su tròn O-ring 113.00*5.00mm 11BW11
2433 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*5.00mm 11BW13
2434 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*5.00mm 11BW16
2435 Gioăng cao su tròn O-ring 116.00*5.00mm 11BW17
2436 Gioăng cao su tròn O-ring 117.00*5.00mm 11BW19
2437 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*5.00mm 11BW22
2438 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*5.00mm 11A489
2439 Gioăng cao su tròn O-ring 121.00*5.00mm 11BW24
2440 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*5.00mm 11BW27
2441 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*5.00mm 11BW29
2442 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*5.00mm 11BW30
2443 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*5.00mm 11A490
2444 Gioăng cao su tròn O-ring 126.00*5.00mm 11BW31
2445 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*5.00mm 11BW34
2446 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*5.00mm 11BW37
2447 Gioăng cao su tròn O-ring 129.00*5.00mm 11BW38
2448 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*5.00mm 11A491
2449 Gioăng cao su tròn O-ring 131.00*5.00mm 11BW41
2450 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*5.00mm 11BW43
2451 Gioăng cao su tròn O-ring 133.00*5.00mm 11BW44
2452 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*5.00mm 11BW45
2453 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*5.00mm 11A492
2454 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*5.00mm 11BW49
2455 Gioăng cao su tròn O-ring 137.00*5.00mm 11BW51
2456 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*5.00mm 11BW52
2457 Gioăng cao su tròn O-ring 139.00*5.00mm 11BW54
2458 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*5.00mm 11A493
2459 Gioăng cao su tròn O-ring 141.00*5.00mm 11BW57
2460 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*5.00mm 11BW59
2461 Gioăng cao su tròn O-ring 143.00*5.00mm 11BW60
2462 Gioăng cao su tròn O-ring 144.00*5.00mm 11BW61
2463 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*5.00mm 11A494
2464 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*5.00mm 11BW67
2465 Gioăng cao su tròn O-ring 147.00*5.00mm 11BW68
2466 Gioăng cao su tròn O-ring 148.00*5.00mm 11BW70
2467 Gioăng cao su tròn O-ring 149.00*5.00mm 11BW73
2468 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*5.00mm 11A495
2469 Gioăng cao su tròn O-ring 152.00*5.00mm 11BW77
2470 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*5.00mm 11BW78
2471 Gioăng cao su tròn O-ring 154.00*5.00mm 11BW81
2472 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*5.00mm 11A496
2473 Gioăng cao su tròn O-ring 157.00*5.00mm 11BW83
2474 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*5.00mm 11BW82
2475 Gioăng cao su tròn O-ring 159.00*5.00mm 11BW84
2476 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*5.00mm 11A497
2477 Gioăng cao su tròn O-ring 161.00*5.00mm 11BW86
2478 Gioăng cao su tròn O-ring 162.00*5.00mm 11BW88
2479 Gioăng cao su tròn O-ring 163.00*5.00mm 11BW91
2480 Gioăng cao su tròn O-ring 164.00*5.00mm 11BW90
2481 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*5.00mm 11A498
2482 Gioăng cao su tròn O-ring 166.00*5.00mm 11BW93
2483 Gioăng cao su tròn O-ring 167.00*5.00mm 11BW95
2484 Gioăng cao su tròn O-ring 168.00*5.00mm 11BW96
2485 Gioăng cao su tròn O-ring 169.00*5.00mm 11BW98
2486 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*5.00mm 11A499
2487 Gioăng cao su tròn O-ring 171.00*5.00mm 11BW99
2488 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*5.00mm 11B*0
2489 Gioăng cao su tròn O-ring 173.00*5.00mm 11BW92
2490 Gioăng cao su tròn O-ring 174.00*5.00mm 11B*1
2491 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*5.00mm 11A500
2492 Gioăng cao su tròn O-ring 176.00*5.00mm 11B*3
2493 Gioăng cao su tròn O-ring 177.00*5.00mm 11B*2
2494 Gioăng cao su tròn O-ring 179.00*5.00mm 11B*5
2495 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*5.00mm 11A501
2496 Gioăng cao su tròn O-ring 181.00*5.00mm 11B*7
2497 Gioăng cao su tròn O-ring 182.00*5.00mm 11B*8
2498 Gioăng cao su tròn O-ring 183.00*5.00mm 11B*9
2499 Gioăng cao su tròn O-ring 184.00*5.00mm 11BX10
2500 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*5.00mm 11A502
2501 Gioăng cao su tròn O-ring 186.00*5.00mm 11BX11
2502 Gioăng cao su tròn O-ring 187.00*5.00mm 11BX13
2503 Gioăng cao su tròn O-ring 188.00*5.00mm 11BX14
2504 Gioăng cao su tròn O-ring 189.00*5.00mm 11BX16
2505 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*5.00mm 11A503
2506 Gioăng cao su tròn O-ring 191.00*5.00mm 11BX19
2507 Gioăng cao su tròn O-ring 192.00*5.00mm 11BX17
2508 Gioăng cao su tròn O-ring 193.00*5.00mm 11BX18
2509 Gioăng cao su tròn O-ring 194.00*5.00mm 11BX20
2510 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*5.00mm 11A504
2511 Gioăng cao su tròn O-ring 196.00*5.00mm 11BX26
2512 Gioăng cao su tròn O-ring 197.00*5.00mm 11BX22
2513 Gioăng cao su tròn O-ring 198.00*5.00mm 11BX32
2514 Gioăng cao su tròn O-ring 199.00*5.00mm 11BX34
2515 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*5.00mm 11A505
2516 Gioăng cao su tròn O-ring 201.00*5.00mm 11BX23
2517 Gioăng cao su tròn O-ring 202.00*5.00mm 11BX25
2518 Gioăng cao su tròn O-ring 203.00*5.00mm 11BX35
2519 Gioăng cao su tròn O-ring 204.00*5.00mm 11BX43
2520 Gioăng cao su tròn O-ring 205.00*5.00mm 11A506
2521 Gioăng cao su tròn O-ring 206.00*5.00mm 11BX44
2522 Gioăng cao su tròn O-ring 207.00*5.00mm 11BX46
2523 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*5.00mm 11BX28
2524 Gioăng cao su tròn O-ring 209.00*5.00mm 11BX29
2525 Gioăng cao su tròn O-ring 210.00*5.00mm 11A507
2526 Gioăng cao su tròn O-ring 211.00*5.00mm 11BX49
2527 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*5.00mm 11BX31
2528 Gioăng cao su tròn O-ring 213.00*5.00mm 11BX52
2529 Gioăng cao su tròn O-ring 214.00*5.00mm 11BX53
2530 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*5.00mm 11A508
2531 Gioăng cao su tròn O-ring 216.00*5.00mm 11BX56
2532 Gioăng cao su tròn O-ring 217.00*5.00mm 11BX36
2533 Gioăng cao su tròn O-ring 219.00*5.00mm 11BX58
2534 Gioăng cao su tròn O-ring 220.00*5.00mm 11A509
2535 Gioăng cao su tròn O-ring 221.00*5.00mm 11BX38
2536 Gioăng cao su tròn O-ring 222.00*5.00mm 11BX40
2537 Gioăng cao su tròn O-ring 223.00*5.00mm 11BX41
2538 Gioăng cao su tròn O-ring 224.00*5.00mm 11BX59
2539 Gioăng cao su tròn O-ring 225.00*5.00mm 11A510
2540 Gioăng cao su tròn O-ring 227.00*5.00mm 11BX62
2541 Gioăng cao su tròn O-ring 228.00*5.00mm 11BX64
2542 Gioăng cao su tròn O-ring 230.00*5.00mm 11A511
2543 Gioăng cao su tròn O-ring 231.00*5.00mm 11BX70
2544 Gioăng cao su tròn O-ring 232.00*5.00mm 11BX47
2545 Gioăng cao su tròn O-ring 233.00*5.00mm 11BX79
2546 Gioăng cao su tròn O-ring 234.00*5.00mm 11BX82
2547 Gioăng cao su tròn O-ring 235.00*5.00mm 11A512
2548 Gioăng cao su tròn O-ring 237.00*5.00mm 11BX85
2549 Gioăng cao su tròn O-ring 238.00*5.00mm 11BX50
2550 Gioăng cao su tròn O-ring 239.00*5.00mm 11BX86
2551 Gioăng cao su tròn O-ring 240.00*5.00mm 11A513
2552 Gioăng cao su tròn O-ring 241.00*5.00mm 11BX54
2553 Gioăng cao su tròn O-ring 242.00*5.00mm 11BX55
2554 Gioăng cao su tròn O-ring 243.00*5.00mm 11BX88
2555 Gioăng cao su tròn O-ring 244.00*5.00mm 11BX94
2556 Gioăng cao su tròn O-ring 245.00*5.00mm 11A514
2557 Gioăng cao su tròn O-ring 246.00*5.00mm 11BX98
2558 Gioăng cao su tròn O-ring 247.00*5.00mm 11B00A
2559 Gioăng cao su tròn O-ring 248.00*5.00mm 11B01A
2560 Gioăng cao su tròn O-ring 249.00*5.00mm 11B03A
2561 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*5.00mm 11A515
2562 Gioăng cao su tròn O-ring 251.00*5.00mm 11BX63
2563 Gioăng cao su tròn O-ring 252.00*5.00mm 11B09A
2564 Gioăng cao su tròn O-ring 253.00*5.00mm 11B10A
2565 Gioăng cao su tròn O-ring 254.00*5.00mm 11B12A
2566 Gioăng cao su tròn O-ring 255.00*5.00mm 11A516
2567 Gioăng cao su tròn O-ring 256.00*5.00mm 11B13A
2568 Gioăng cao su tròn O-ring 257.00*5.00mm 11B18A
2569 Gioăng cao su tròn O-ring 260.00*5.00mm 11BA517
2570 Gioăng cao su tròn O-ring 261.00*5.00mm 11B22A
2571 Gioăng cao su tròn O-ring 262.00*5.00mm 11BX67
2572 Gioăng cao su tròn O-ring 263.00*5.00mm 11B24A
2573 Gioăng cao su tròn O-ring 265.00*5.00mm 11A518
2574 Gioăng cao su tròn O-ring 266.00*5.00mm 11B27A
2575 Gioăng cao su tròn O-ring 267.00*5.00mm 11B28A
2576 Gioăng cao su tròn O-ring 269.00*5.00mm 11B31A
2577 Gioăng cao su tròn O-ring 270.00*5.00mm 11A519
2578 Gioăng cao su tròn O-ring 271.00*5.00mm 11BX73
2579 Gioăng cao su tròn O-ring 272.00*5.00mm 11BX71
2580 Gioăng cao su tròn O-ring 273.00*5.00mm 11BX74
2581 Gioăng cao su tròn O-ring 274.00*5.00mm 11BX76
2582 Gioăng cao su tròn O-ring 275.00*5.00mm 11A520
2583 Gioăng cao su tròn O-ring 276.00*5.00mm 11B33A
2584 Gioăng cao su tròn O-ring 278.00*5.00mm 11B36A
2585 Gioăng cao su tròn O-ring 279.00*5.00mm 11B37A
2586 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*5.00mm 11A521
2587 Gioăng cao su tròn O-ring 281.00*5.00mm 11BX78
2588 Gioăng cao su tròn O-ring 282.00*5.00mm 11B39A
2589 Gioăng cao su tròn O-ring 283.00*5.00mm 11B40A
2590 Gioăng cao su tròn O-ring 285.00*5.00mm 11A522
2591 Gioăng cao su tròn O-ring 286.00*5.00mm 11B45A
2592 Gioăng cao su tròn O-ring 287.00*5.00mm 11BX80
2593 Gioăng cao su tròn O-ring 288.00*5.00mm 11B46A
2594 Gioăng cao su tròn O-ring 290.00*5.00mm 11A523
2595 Gioăng cao su tròn O-ring 293.00*5.00mm 11B54A
2596 Gioăng cao su tròn O-ring 295.00*5.00mm 11A524
2597 Gioăng cao su tròn O-ring 296.00*5.00mm 11B57A
2598 Gioăng cao su tròn O-ring 297.00*5.00mm 11B58A
2599 Gioăng cao su tròn O-ring 298.00*5.00mm 11B60A
2600 Gioăng cao su tròn O-ring 300.00*5.00mm 11A525
2601 Gioăng cao su tròn O-ring 302.00*5.00mm 11B64A
2602 Gioăng cao su tròn O-ring 303.00*5.00mm 11B66A
2603 Gioăng cao su tròn O-ring 304.00*5.00mm 11BX84
2604 Gioăng cao su tròn O-ring 305.00*5.00mm 11BX87
2605 Gioăng cao su tròn O-ring 306.00*5.00mm 11B67A
2606 Gioăng cao su tròn O-ring 308.00*5.00mm 11B70A
2607 Gioăng cao su tròn O-ring 310.00*5.00mm 11BX90
2608 Gioăng cao su tròn O-ring 311.00*5.00mm 11BX89
2609 Gioăng cao su tròn O-ring 312.00*5.00mm 11BX91
2610 Gioăng cao su tròn O-ring 313.00*5.00mm 11BX92
2611 Gioăng cao su tròn O-ring 314.00*5.00mm 11B73A
2612 Gioăng cao su tròn O-ring 315.00*5.00mm 11BX93
2613 Gioăng cao su tròn O-ring 316.00*5.00mm 11B75A
2614 Gioăng cao su tròn O-ring 317.00*5.00mm 11B76A
2615 Gioăng cao su tròn O-ring 318.00*5.00mm 11B78A
2616 Gioăng cao su tròn O-ring 320.00*5.00mm 11B81A
2617 Gioăng cao su tròn O-ring 321.00*5.00mm 11B84A
2618 Gioăng cao su tròn O-ring 322.00*5.00mm 11BX95
2619 Gioăng cao su tròn O-ring 324.00*5.00mm 11B87A
2620 Gioăng cao su tròn O-ring 325.00*5.00mm 11BX97
2621 Gioăng cao su tròn O-ring 326.00*5.00mm 11B88A
2622 Gioăng cao su tròn O-ring 327.00*5.00mm 11BX96
2623 Gioăng cao su tròn O-ring 328.00*5.00mm 11B90A
2624 Gioăng cao su tròn O-ring 330.00*5.00mm 11BX99
2625 Gioăng cao su tròn O-ring 331.00*5.00mm 11B93A
2626 Gioăng cao su tròn O-ring 332.00*5.00mm 11B94A
2627 Gioăng cao su tròn O-ring 333.00*5.00mm 11B96A
2628 Gioăng cao su tròn O-ring 335.00*5.00mm 11B99A
2629 Gioăng cao su tròn O-ring 336.00*5.00mm 11B00B
2630 Gioăng cao su tròn O-ring 337.00*5.00mm 11B02B
2631 Gioăng cao su tròn O-ring 338.00*5.00mm 11B03B
2632 Gioăng cao su tròn O-ring 340.00*5.00mm 11B02A
2633 Gioăng cao su tròn O-ring 341.00*5.00mm 11B06A
2634 Gioăng cao su tròn O-ring 342.00*5.00mm 11B08A
2635 Gioăng cao su tròn O-ring 344.00*5.00mm 11B09B
2636 Gioăng cao su tròn O-ring 345.00*5.00mm 11B05A
2637 Gioăng cao su tròn O-ring 346.00*5.00mm 11B11B
2638 Gioăng cao su tròn O-ring 348.00*5.00mm 11B06A
2639 Gioăng cao su tròn O-ring 350.00*5.00mm 11B07A
2640 Gioăng cao su tròn O-ring 352.00*5.00mm 11B08A
2641 Gioăng cao su tròn O-ring 355.00*5.00mm 11B21B
2642 Gioăng cao su tròn O-ring 356.00*5.00mm 11B23B
2643 Gioăng cao su tròn O-ring 357.00*5.00mm 11B11A
2644 Gioăng cao su tròn O-ring 360.00*5.00mm 11B27B
2645 Gioăng cao su tròn O-ring 361.00*5.00mm 11B29B
2646 Gioăng cao su tròn O-ring 362.00*5.00mm 11B14A
2647 Gioăng cao su tròn O-ring 363.00*5.00mm 11B30B
2648 Gioăng cao su tròn O-ring 367.00*5.00mm 11B35B
2649 Gioăng cao su tròn O-ring 370.00*5.00mm 11B16A
2650 Gioăng cao su tròn O-ring 372.00*5.00mm 11B42B
2651 Gioăng cao su tròn O-ring 375.00*5.00mm 11B47B
2652 Gioăng cao su tròn O-ring 376.00*5.00mm 11B48B
2653 Gioăng cao su tròn O-ring 378.00*5.00mm 11B51B
2654 Gioăng cao su tròn O-ring 380.00*5.00mm 11B17A
2655 Gioăng cao su tròn O-ring 385.00*5.00mm 11B19A
2656 Gioăng cao su tròn O-ring 390.00*5.00mm 11B66B
2657 Gioăng cao su tròn O-ring 392.00*5.00mm 11B23A
2658 Gioăng cao su tròn O-ring 393.00*5.00mm 11B69B
2659 Gioăng cao su tròn O-ring 394.00*5.00mm 11B71B
2660 Gioăng cao su tròn O-ring 395.00*5.00mm 11B72B
2661 Gioăng cao su tròn O-ring 396.00*5.00mm 11B74B
2662 Gioăng cao su tròn O-ring 398.00*5.00mm 11B75B
2663 Gioăng cao su tròn O-ring 400.00*5.00mm 11B78B
2664 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*5.30mm 11B50A
2665 Gioăng cao su tròn O-ring 41.40*5.30mm 11A526
2666 Gioăng cao su tròn O-ring 42.50*5.30mm 11B81B
2667 Gioăng cao su tròn O-ring 43.70*5.30mm 11B56A
2668 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*5.30mm 11B83B
2669 Gioăng cao su tròn O-ring 46.20*5.30mm 11B84B
2670 Gioăng cao su tròn O-ring 47.50*5.30mm 11B62A
2671 Gioăng cao su tròn O-ring 48.70*5.30mm 11B86B
2672 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*5.30mm 11B65A
2673 Gioăng cao su tròn O-ring 54.40*5.30mm 11A527
2674 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*5.30mm 11B82A
2675 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*5.30mm 11B86A
2676 Gioăng cao su tròn O-ring 61.50*5.30mm 11B90B
2677 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*5.30mm 11B89A
2678 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*5.30mm 11B92A
2679 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*5.30mm 11B98A
2680 Gioăng cao su tròn O-ring 71.00*5.30mm 11B93B
2681 Gioăng cao su tròn O-ring 73.00*5.30mm 11B04B
2682 Gioăng cao su tròn O-ring 77.50*5.30mm 11B95B
2683 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*5.30mm 11B13B
2684 Gioăng cao su tròn O-ring 82.50*5.30mm 11B19B
2685 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*5.30mm 11B25B
2686 Gioăng cao su tròn O-ring 87.50*5.30mm 11B96B
2687 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*5.30mm 11B28B
2688 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*5.30mm 11B31B
2689 Gioăng cao su tròn O-ring 97.50*5.30mm 11B01C
2690 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*5.30mm 11B34B
2691 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*5.30mm 11B04C
2692 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*5.30mm 11B37B
2693 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*5.30mm 11B05C
2694 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*5.30mm 11B07C
2695 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*5.30mm 11B08C
2696 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*5.30mm 11B11C
2697 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*5.30mm 11B13C
2698 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*5.30mm 11B52B
2699 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*5.30mm 11B55B
2700 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*5.30mm 11B58B
2701 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*5.30mm 11B17C
2702 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*5.30mm 11B19C
2703 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*5.30mm 11B20C
2704 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*5.30mm 11B64B
2705 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*5.30mm 11B23C
2706 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*5.30mm 11B25C
2707 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*5.30mm 11B26C
2708 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*5.30mm 11B28C
2709 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*5.30mm 11B73B
2710 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*5.30mm 11B29C
2711 Gioăng cao su tròn O-ring 10.46*5.33mm (AS309) 11A528
2712 Gioăng cao su tròn O-ring 12.07*5.33mm (AS310) 11A529
2713 Gioăng cao su tròn O-ring 13.64*5.33mm (AS311) 11A530
2714 Gioăng cao su tròn O-ring 15.24*5.33mm (AS312) 11A531
2715 Gioăng cao su tròn O-ring 16.81*5.33mm (AS313) 11A532
2716 Gioăng cao su tròn O-ring 18.42*5.33mm (AS314) 11A533
2717 Gioăng cao su tròn O-ring 19.99*5.33mm (AS315) 11A534
2718 Gioăng cao su tròn O-ring 21.59*5.33mm (AS316) 11A535
2719 Gioăng cao su tròn O-ring 23.17*5.33mm (AS317) 11A536
2720 Gioăng cao su tròn O-ring 24.77*5.33mm (AS318) 11A537
2721 Gioăng cao su tròn O-ring 26.34*5.33mm (AS319) 11A538
2722 Gioăng cao su tròn O-ring 27.94*5.33mm (AS320) 11A539
2723 Gioăng cao su tròn O-ring 29.51*5.33mm (AS321) 11A540
2724 Gioăng cao su tròn O-ring 31.12*5.33mm (AS322) 11A541
2725 Gioăng cao su tròn O-ring 32.69*5.33mm (AS323) 11A542
2726 Gioăng cao su tròn O-ring 34.29*5.33mm (AS324) 11A543
2727 Gioăng cao su tròn O-ring 37.47*5.33mm (AS325) 11A544
2728 Gioăng cao su tròn O-ring 40.64*5.33mm (AS326) 11A545
2729 Gioăng cao su tròn O-ring 43.82*5.33mm (AS327) 11A546
2730 Gioăng cao su tròn O-ring 46.99*5.33mm (AS328) 11A547
2731 Gioăng cao su tròn O-ring 50.17*5.33mm (AS329) 11A548
2732 Gioăng cao su tròn O-ring 53.34*5.33mm (AS330) 11A549
2733 Gioăng cao su tròn O-ring 56.52*5.33mm (AS331) 11A550
2734 Gioăng cao su tròn O-ring 59.69*5.33mm (AS332) 11A551
2735 Gioăng cao su tròn O-ring 62.87*5.33mm (AS333) 11A552
2736 Gioăng cao su tròn O-ring 66.04*5.33mm (AS334) 11A553
2737 Gioăng cao su tròn O-ring 69.22*5.33mm (AS335) 11A554
2738 Gioăng cao su tròn O-ring 72.39*5.33mm (AS336) 11A555
2739 Gioăng cao su tròn O-ring 74.63*5.33mm (AS619) 11A556
2740 Gioăng cao su tròn O-ring 75.57*5.33mm (AS337) 11A557
2741 Gioăng cao su tròn O-ring 78.74*5.33mm (AS338) 11A558
2742 Gioăng cao su tròn O-ring 79.73*5.33mm (AS620) 11A559
2743 Gioăng cao su tròn O-ring 81.92*5.33mm (AS339) 11A560
2744 Gioăng cao su tròn O-ring 85.09*5.33mm (AS340) 11A561
2745 Gioăng cao su tròn O-ring 88.27*5.33mm (AS341) 11A562
2746 Gioăng cao su tròn O-ring 89.69*5.33mm (AS621) 11A563
2747 Gioăng cao su tròn O-ring 91.44*5.33mm (AS342) 11A564
2748 Gioăng cao su tròn O-ring 94.62*5.33mm (AS343) 11A565
2749 Gioăng cao su tròn O-ring 97.79*5.33mm (AS344) 11A566
2750 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*5.33mm (AS622) 11A567
2751 Gioăng cao su tròn O-ring 100.97*5.33mm (AS345) 11A568
2752 Gioăng cao su tròn O-ring 104.14*5.33mm (AS346) 11A569
2753 Gioăng cao su tròn O-ring 107.32*5.33mm (AS347) 11A570
2754 Gioăng cao su tròn O-ring 109.54*5.33mm (AS623) 11A571
2755 Gioăng cao su tròn O-ring 110.49*5.33mm (AS348) 11A572
2756 Gioăng cao su tròn O-ring 113.67*5.33mm (AS349) 11A573
2757 Gioăng cao su tròn O-ring 116.84*5.33mm (AS350) 11A574
2758 Gioăng cao su tròn O-ring 117.48*5.33mm (AS860) 11A575
2759 Gioăng cao su tròn O-ring 120.02*5.33mm (AS351) 11A576
2760 Gioăng cao su tròn O-ring 120.65*5.33mm (AS861) 11A577
2761 Gioăng cao su tròn O-ring 123.19*5.33mm (AS352) 11A578
2762 Gioăng cao su tròn O-ring 123.83*5.33mm (AS862) 11A579
2763 Gioăng cao su tròn O-ring 126.37*5.33mm (AS353) 11A580
2764 Gioăng cao su tròn O-ring 127.00*5.33mm (AS863) 11A581
2765 Gioăng cao su tròn O-ring 129.54*5.33mm (AS354) 11A582
2766 Gioăng cao su tròn O-ring 130.18*5.33mm (AS864) 11A583
2767 Gioăng cao su tròn O-ring 132.72*5.33mm (AS355) 11A584
2768 Gioăng cao su tròn O-ring 133.35*5.33mm (AS865) 11A585
2769 Gioăng cao su tròn O-ring 135.89*5.33mm (AS356) 11A586
2770 Gioăng cao su tròn O-ring 136.53*5.33mm (AS866) 11A587
2771 Gioăng cao su tròn O-ring 139.07*5.33mm (AS357) 11A588
2772 Gioăng cao su tròn O-ring 139.70*5.33mm (AS867) 11A589
2773 Gioăng cao su tròn O-ring 142.24*5.33mm (AS358) 11A590
2774 Gioăng cao su tròn O-ring 142.88*5.33mm (AS868) 11A591
2775 Gioăng cao su tròn O-ring 145.42*5.33mm (AS359) 11A592
2776 Gioăng cao su tròn O-ring 146.05*5.33mm (AS869) 11A593
2777 Gioăng cao su tròn O-ring 148.59*5.33mm (AS360) 11A594
2778 Gioăng cao su tròn O-ring 149.23*5.33mm (AS870) 11A595
2779 Gioăng cao su tròn O-ring 151.77*5.33mm (AS361) 11A596
2780 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*5.33mm (AS644) 11B49C
2781 Gioăng cao su tròn O-ring 158.12*5.33mm (AS362) 11A597
2782 Gioăng cao su tròn O-ring 161.30*5.33mm (AS645) 11B506
2783 Gioăng cao su tròn O-ring 164.47*5.33mm (AS363) 11A598
2784 Gioăng cao su tròn O-ring 167.70*5.33mm (AS646) 11B52C
2785 Gioăng cao su tròn O-ring 170.82*5.33mm (AS364) 11A599
2786 Gioăng cao su tròn O-ring 174.00*5.33mm 11A53C
2787 Gioăng cao su tròn O-ring 177.17*5.33mm (AS365) 11A600
2788 Gioăng cao su tròn O-ring 183.52*5.33mm (AS366) 11A601
2789 Gioăng cao su tròn O-ring 189.87*5.33mm (AS367) 11A602
2790 Gioăng cao su tròn O-ring 196.22*5.33mm (AS368) 11A603
2791 Gioăng cao su tròn O-ring 202.57*5.33mm (AS369) 11A604
2792 Gioăng cao su tròn O-ring 208.92*5.33mm (AS370) 11A605
2793 Gioăng cao su tròn O-ring 215.27*5.33mm (AS371) 11A606
2794 Gioăng cao su tròn O-ring 221.62*5.33mm (AS372) 11A607
2795 Gioăng cao su tròn O-ring 227.97*5.33mm (AS373) 11A608
2796 Gioăng cao su tròn O-ring 234.32*5.33mm (AS374) 11A609
2797 Gioăng cao su tròn O-ring 240.67*5.33mm (AS375) 11A610
2798 Gioăng cao su tròn O-ring 247.02*5.33mm (AS376) 11A611
2799 Gioăng cao su tròn O-ring 253.37*5.33mm (AS377) 11A612
2800 Gioăng cao su tròn O-ring 266.07*5.33mm (AS378) 11A613
2801 Gioăng cao su tròn O-ring 278.77*5.33mm (AS379) 11A614
2802 Gioăng cao su tròn O-ring 291.47*5.33mm (AS380) 11A615
2803 Gioăng cao su tròn O-ring 304.17*5.33mm (AS381) 11A616
2804 Gioăng cao su tròn O-ring 329.57*5.33mm (AS382) 11A617
2805 Gioăng cao su tròn O-ring 354.97*5.33mm (AS383) 11A618
2806 Gioăng cao su tròn O-ring 380.37*5.33mm (AS384) 11A619
2807 Gioăng cao su tròn O-ring 405.26*5.33mm (AS385) 11A620
2808 Gioăng cao su tròn O-ring 430.66*5.33mm (AS386) 11A621
2809 Gioăng cao su tròn O-ring 481.41*5.33mm (AS388) 11A623
2810 Gioăng cao su tròn O-ring 506.81*5.33mm (AS389) 11A624
2811 Gioăng cao su tròn O-ring 532.21*5.33mm (AS390) 11A625
2812 Gioăng cao su tròn O-ring 557.61*5.33mm (AS391) 11A626
2813 Gioăng cao su tròn O-ring 582.68*5.33mm (AS392) 11A627
2814 Gioăng cao su tròn O-ring 608.08*5.33mm (AS393) 11A628
2815 Gioăng cao su tròn O-ring 633.48*5.33mm (AS394) 11A629
2816 Gioăng cao su tròn O-ring 658.88*5.33mm (AS395) 11A630
2817 Gioăng cao su tròn O-ring 35.20*5.70mm 11B27E
2818 Gioăng cao su tròn O-ring 39.20*5.70mm 11B32E
2819 Gioăng cao su tròn O-ring 44.20*5.70mm 11A631
2820 Gioăng cao su tròn O-ring 44.30*5.70mm 11A632
2821 Gioăng cao su tròn O-ring 45.30*5.70mm 11A633
2822 Gioăng cao su tròn O-ring 47.60*5.70mm (P-048A) 11B38E
2823 Gioăng cao su tròn O-ring 49.20*5.70mm 11A634
2824 Gioăng cao su tròn O-ring 49.30*5.70mm 11A635
2825 Gioăng cao su tròn O-ring 51.60*5.70mm (P-052) 11B42E
2826 Gioăng cao su tròn O-ring 52.30*5.70mm 11A636
2827 Gioăng cao su tròn O-ring 52.50*5.70mm 11A637
2828 Gioăng cao su tròn O-ring 52.60*5.70mm (P-053) 11B44E
2829 Gioăng cao su tròn O-ring 54.20*5.70mm 11A638
2830 Gioăng cao su tròn O-ring 54.30*5.70mm 11A639
2831 Gioăng cao su tròn O-ring 54.60*5.70mm (P-055) 11B45E
2832 Gioăng cao su tròn O-ring 55.30*5.70mm 11A640
2833 Gioăng cao su tròn O-ring 55.60*5.70mm (P-056) 11B47E
2834 Gioăng cao su tròn O-ring 59.20*5.70mm 11A641
2835 Gioăng cao su tròn O-ring 59.30*5.70mm 11A642
2836 Gioăng cao su tròn O-ring 59.60*5.70mm (P-060) 11B53E
2837 Gioăng cao su tròn O-ring 59.70*5.70mm 11A643
2838 Gioăng cao su tròn O-ring 61.60*5.70mm (P-062) 11B62E
2839 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*5.70mm 11A644
2840 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*5.70mm 11A646
2841 Gioăng cao su tròn O-ring 64.20*5.70mm 11A647
2842 Gioăng cao su tròn O-ring 64.30*5.70mm 11A648
2843 Gioăng cao su tròn O-ring 64.60*5.70mm (P-065) 11B57E
2844 Gioăng cao su tròn O-ring 66.60*5.70mm (P-067) 11B59E
2845 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*5.70mm 11A649
2846 Gioăng cao su tròn O-ring 69.20*5.70mm 11A650
2847 Gioăng cao su tròn O-ring 69.30*5.70mm 11A651
2848 Gioăng cao su tròn O-ring 69.60*5.70mm (P-070) 11B63E
2849 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*5.70mm 11A652
2850 Gioăng cao su tròn O-ring 74.20*5.70mm 11A653
2851 Gioăng cao su tròn O-ring 74.30*5.70mm 11A654
2852 Gioăng cao su tròn O-ring 74.60*5.70mm (P-075) 11B97F
2853 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*5.70mm 11A655
2854 Gioăng cao su tròn O-ring 79.20*5.70mm 11A656
2855 Gioăng cao su tròn O-ring 79.30*5.70mm 11A657
2856 Gioăng cao su tròn O-ring 79.60*5.70mm (P-080) 11B01G
2857 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*5.70mm 11A658
2858 Gioăng cao su tròn O-ring 84.10*5.70mm 11A659
2859 Gioăng cao su tròn O-ring 84.30*5.70mm 11A660
2860 Gioăng cao su tròn O-ring 89.00*5.70mm 11A661
2861 Gioăng cao su tròn O-ring 89.10*5.70mm 11A662
2862 Gioăng cao su tròn O-ring 89.30*5.70mm 11A663
2863 Gioăng cao su tròn O-ring 89.60*5.70mm (P-090) 11B34G
2864 Gioăng cao su tròn O-ring 94.00*5.70mm 11A664
2865 Gioăng cao su tròn O-ring 94.10*5.70mm 11A665
2866 Gioăng cao su tròn O-ring 94.30*5.70mm 11A666
2867 Gioăng cao su tròn O-ring 94.60*5.70mm (P-095) 11B42G
2868 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*5.70mm 11A667
2869 Gioăng cao su tròn O-ring 99.10*5.70mm 11A668
2870 Gioăng cao su tròn O-ring 99.30*5.70mm 11A669
2871 Gioăng cao su tròn O-ring 99.60*5.70mm (P-100) 11B45G
2872 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*5.70mm 11A670
2873 Gioăng cao su tròn O-ring 104.10*5.70mm 11A671
2874 Gioăng cao su tròn O-ring 104.30*5.70mm 11A672
2875 Gioăng cao su tròn O-ring 104.60*5.70mm (P-105) 11B48G
2876 Gioăng cao su tròn O-ring 109.00*5.70mm 11A673
2877 Gioăng cao su tròn O-ring 109.10*5.70mm 11A674
2878 Gioăng cao su tròn O-ring 109.30*5.70mm 11A675
2879 Gioăng cao su tròn O-ring 109.60*5.70mm (P-110) 11B49G
2880 Gioăng cao su tròn O-ring 111.60*5.70mm (P-112) 11B54G
2881 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*5.70mm 11A676
2882 Gioăng cao su tròn O-ring 114.30*5.70mm 11A677
2883 Gioăng cao su tròn O-ring 114.60*5.70mm (P-115) 11B55G
2884 Gioăng cao su tròn O-ring 119.00*5.70mm 11A678
2885 Gioăng cao su tròn O-ring 119.30*5.70mm 11A679
2886 Gioăng cao su tròn O-ring 119.60*5.70mm (P-120) 11B57G
2887 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*5.70mm 11A680
2888 Gioăng cao su tròn O-ring 124.30*5.70mm 11A681
2889 Gioăng cao su tròn O-ring 124.60*5.70mm (P-125) 11B58G
2890 Gioăng cao su tròn O-ring 129.30*5.70mm 11A682
2891 Gioăng cao su tròn O-ring 129.60*5.70mm (P-130) 11B60G
2892 Gioăng cao su tròn O-ring 134.30*5.70mm 11A683
2893 Gioăng cao su tròn O-ring 139.30*5.70mm 11A684
2894 Gioăng cao su tròn O-ring 139.60*5.70mm (P-140) 11B04L
2895 Gioăng cao su tròn O-ring 144.30*5.70mm 11A685
2896 Gioăng cao su tròn O-ring 144.60*5.70mm (P-145) 11B06L
2897 Gioăng cao su tròn O-ring 149.30*5.70mm (G-150) 11A686
2898 Gioăng cao su tròn O-ring 149.60*5.70mm 11B07L
2899 Gioăng cao su tròn O-ring 154.30*5.70mm (G-155) 11A687
2900 Gioăng cao su tròn O-ring 164.30*5.70mm (G-165) 11A689
2901 Gioăng cao su tròn O-ring 169.30*5.70mm (G-170) 11A690
2902 Gioăng cao su tròn O-ring 174.30*5.70mm (G-175) 11A691
2903 Gioăng cao su tròn O-ring 179.30*5.70mm (G-180) 11A693
2904 Gioăng cao su tròn O-ring 184.30*5.70mm (G-185) 11A693
2905 Gioăng cao su tròn O-ring 189.30*5.70mm (G-190) 11A694
2906 Gioăng cao su tròn O-ring 194.30*5.70mm (G-195) 11A695
2907 Gioăng cao su tròn O-ring 199.30*5.70mm (G-200) 11A696
2908 Gioăng cao su tròn O-ring 209.30*5.70mm (G-210) 11A697
2909 Gioăng cao su tròn O-ring 219.30*5.70mm (G220) 11A698
2910 Gioăng cao su tròn O-ring 229.30*5.70mm (G-230) 11A699
2911 Gioăng cao su tròn O-ring 239.30*5.70mm (G240) 11A700
2912 Gioăng cao su tròn O-ring 249.30*5.70mm (G-250) 11A701
2913 Gioăng cao su tròn O-ring 259.30*5.70mm (G-260) 11A702
2914 Gioăng cao su tròn O-ring 269.30*5.70mm (G-270) 11A703
2915 Gioăng cao su tròn O-ring 279.30*5.70mm (G-280) 11A704
2916 Gioăng cao su tròn O-ring 289.30*5.70mm (G-290) 11A705
2917 Gioăng cao su tròn O-ring 299.30*5.70mm (G-300) 11A706
2918 Gioăng cao su tròn O-ring 319.30*5.70mm (G-320) 11A707
2919 Gioăng cao su tròn O-ring 329.30*5.70mm (G-330) 11A708
2920 Gioăng cao su tròn O-ring 339.30*5.70mm (G-340) 11A709
2921 Gioăng cao su tròn O-ring 359.30*5.70mm (G-360) 11A710
2922 Gioăng cao su tròn O-ring 379.30*5.70mm (G-380) 11A711
2923 Gioăng cao su tròn O-ring 399.30*5.70mm (G-400) 11A712
2924 Gioăng cao su tròn O-ring 419.30*5.70mm (G-420) 11A713
2925 Gioăng cao su tròn O-ring 439.30*5.70mm (G-440) 11A714
2926 Gioăng cao su tròn O-ring 459.30*5.70mm 11A715
2927 Gioăng cao su tròn O-ring 479.30*5.70mm 11A716
2928 Gioăng cao su tròn O-ring 499.30*5.70mm 11A717
2929 Gioăng cao su tròn O-ring 6.00*6.00mm 11B26F
2930 Gioăng cao su tròn O-ring 9.00*6.00mm 11B11F
2931 Gioăng cao su tròn O-ring 10.00*6.00mm 11B13F
2932 Gioăng cao su tròn O-ring 11.00*6.00mm 11B14F
2933 Gioăng cao su tròn O-ring 12.00*6.00mm 11B17F
2934 Gioăng cao su tròn O-ring 13.00*6.00mm 11B20F
2935 Gioăng cao su tròn O-ring 14.00*6.00mm 11B22F
2936 Gioăng cao su tròn O-ring 15.00*6.00mm 11B27F
2937 Gioăng cao su tròn O-ring 16.00*6.00mm 11B28F
2938 Gioăng cao su tròn O-ring 18.00*6.00mm 11B29F
2939 Gioăng cao su tròn O-ring 19.00*6.00mm 11B31F
2940 Gioăng cao su tròn O-ring 19.50*6.00mm 11B32F
2941 Gioăng cao su tròn O-ring 20.00*6.00mm 11B33F
2942 Gioăng cao su tròn O-ring 21.00*6.00mm 11B34F
2943 Gioăng cao su tròn O-ring 22.00*6.00mm 11B35F
2944 Gioăng cao su tròn O-ring 23.00*6.00mm 11B36F
2945 Gioăng cao su tròn O-ring 24.00*6.00mm 11B39F
2946 Gioăng cao su tròn O-ring 25.00*6.00mm 11B4F0
2947 Gioăng cao su tròn O-ring 26.00*6.00mm 11B41F
2948 Gioăng cao su tròn O-ring 27.00*6.00mm 11B43F
2949 Gioăng cao su tròn O-ring 28.00*6.00mm 11B42F
2950 Gioăng cao su tròn O-ring 29.00*6.00mm 11B46F
2951 Gioăng cao su tròn O-ring 30.00*6.00mm 11B45F
2952 Gioăng cao su tròn O-ring 32.00*6.00mm 11B49F
2953 Gioăng cao su tròn O-ring 33.00*6.00mm 11B51F
2954 Gioăng cao su tròn O-ring 34.00*6.00mm 11B52F
2955 Gioăng cao su tròn O-ring 35.00*6.00mm 11B53F
2956 Gioăng cao su tròn O-ring 36.00*6.00mm 11B54F
2957 Gioăng cao su tròn O-ring 37.00*6.00mm 11B55F
2958 Gioăng cao su tròn O-ring 38.00*6.00mm 11B57F
2959 Gioăng cao su tròn O-ring 39.00*6.00mm 11B58F
2960 Gioăng cao su tròn O-ring 39.50*6.00mm 11B59F
2961 Gioăng cao su tròn O-ring 40.00*6.00mm 11B61F
2962 Gioăng cao su tròn O-ring 41.00*6.00mm 11B62F
2963 Gioăng cao su tròn O-ring 41.50*6.00mm 11B64F
2964 Gioăng cao su tròn O-ring 42.00*6.00mm 11B60F
2965 Gioăng cao su tròn O-ring 43.00*6.00mm 11B63F
2966 Gioăng cao su tròn O-ring 44.00*6.00mm 11B65F
2967 Gioăng cao su tròn O-ring 44.50*6.00mm 11B67F
2968 Gioăng cao su tròn O-ring 45.00*6.00mm 11B66F
2969 Gioăng cao su tròn O-ring 47.00*6.00mm 11B70F
2970 Gioăng cao su tròn O-ring 48.00*6.00mm 11B72F
2971 Gioăng cao su tròn O-ring 49.00*6.00mm 11B74F
2972 Gioăng cao su tròn O-ring 50.00*6.00mm 11B75F
2973 Gioăng cao su tròn O-ring 52.00*6.00mm 11B77F
2974 Gioăng cao su tròn O-ring 53.00*6.00mm 11B78F
2975 Gioăng cao su tròn O-ring 54.00*6.00mm 11B79F
2976 Gioăng cao su tròn O-ring 55.00*6.00mm 11B81F
2977 Gioăng cao su tròn O-ring 56.00*6.00mm 11B80F
2978 Gioăng cao su tròn O-ring 57.00*6.00mm 11B82F
2979 Gioăng cao su tròn O-ring 58.00*6.00mm 11B83F
2980 Gioăng cao su tròn O-ring 60.00*6.00mm 11B87F
2981 Gioăng cao su tròn O-ring 61.00*6.00mm 11B86F
2982 Gioăng cao su tròn O-ring 62.00*6.00mm 11B88F
2983 Gioăng cao su tròn O-ring 63.00*6.00mm 11B89F
2984 Gioăng cao su tròn O-ring 64.00*6.00mm 11B90F
2985 Gioăng cao su tròn O-ring 65.00*6.00mm 11B93F
2986 Gioăng cao su tròn O-ring 66.00*6.00mm 11B94F
2987 Gioăng cao su tròn O-ring 68.00*6.00mm 11B96F
2988 Gioăng cao su tròn O-ring 69.00*6.00mm 11B98F
2989 Gioăng cao su tròn O-ring 70.00*6.00mm 11B99F
2990 Gioăng cao su tròn O-ring 72.00*6.00mm 11B03G
2991 Gioăng cao su tròn O-ring 74.00*6.00mm 11B08G
2992 Gioăng cao su tròn O-ring 75.00*6.00mm 11B11G
2993 Gioăng cao su tròn O-ring 76.00*6.00mm 11B10G
2994 Gioăng cao su tròn O-ring 78.00*6.00mm 11B09G
2995 Gioăng cao su tròn O-ring 78.50*6.00mm 11B07G
2996 Gioăng cao su tròn O-ring 79.00*6.00mm 11B06G
2997 Gioăng cao su tròn O-ring 80.00*6.00mm 11B12G
2998 Gioăng cao su tròn O-ring 81.00*6.00mm 11B13G
2999 Gioăng cao su tròn O-ring 84.00*6.00mm 11B16G
3000 Gioăng cao su tròn O-ring 85.00*6.00mm 11B14G
3001 Gioăng cao su tròn O-ring 86.00*6.00mm 11B17G
3002 Gioăng cao su tròn O-ring 88.00*6.00mm 11B20G
3003 Gioăng cao su tròn O-ring 90.00*6.00mm 11B23G
3004 Gioăng cao su tròn O-ring 92.00*6.00mm 11B22G
3005 Gioăng cao su tròn O-ring 93.00*6.00mm 11B24G
3006 Gioăng cao su tròn O-ring 95.00*6.00mm 11B25G
3007 Gioăng cao su tròn O-ring 96.00*6.00mm 11B26G
3008 Gioăng cao su tròn O-ring 98.00*6.00mm 11B27G
3009 Gioăng cao su tròn O-ring 99.00*6.00mm 11B28G
3010 Gioăng cao su tròn O-ring 100.00*6.00mm 11B29G
3011 Gioăng cao su tròn O-ring 101.00*6.00mm 11B32G
3012 Gioăng cao su tròn O-ring 103.00*6.00mm 11B36G
3013 Gioăng cao su tròn O-ring 104.00*6.00mm 11B37G
3014 Gioăng cao su tròn O-ring 105.00*6.00mm 11B38G
3015 Gioăng cao su tròn O-ring 106.00*6.00mm 11B41G
3016 Gioăng cao su tròn O-ring 108.00*6.00mm 11B44G
3017 Gioăng cao su tròn O-ring 110.00*6.00mm 11B50G
3018 Gioăng cao su tròn O-ring 112.00*6.00mm 11B52G
3019 Gioăng cao su tròn O-ring 114.00*6.00mm 11B53G
3020 Gioăng cao su tròn O-ring 115.00*6.00mm 11B56G
3021 Gioăng cao su tròn O-ring 118.00*6.00mm 11B59G
3022 Gioăng cao su tròn O-ring 120.00*6.00mm 11B62G
3023 Gioăng cao su tròn O-ring 122.00*6.00mm 11B63G
3024 Gioăng cao su tròn O-ring 123.00*6.00mm 11B64G
3025 Gioăng cao su tròn O-ring 124.00*6.00mm 11B66G
3026 Gioăng cao su tròn O-ring 125.00*6.00mm 11B65G
3027 Gioăng cao su tròn O-ring 128.00*6.00mm 11B68G
3028 Gioăng cao su tròn O-ring 130.00*6.00mm 11B70G
3029 Gioăng cao su tròn O-ring 132.00*6.00mm 11B74G
3030 Gioăng cao su tròn O-ring 134.00*6.00mm 11B75G
3031 Gioăng cao su tròn O-ring 135.00*6.00mm 11B76G
3032 Gioăng cao su tròn O-ring 136.00*6.00mm 11B78G
3033 Gioăng cao su tròn O-ring 138.00*6.00mm 11B77G
3034 Gioăng cao su tròn O-ring 139.20*6.00mm 11B79G
3035 Gioăng cao su tròn O-ring 140.00*6.00mm 11B80G
3036 Gioăng cao su tròn O-ring 142.00*6.00mm 11B83G
3037 Gioăng cao su tròn O-ring 145.00*6.00mm 11B87G
3038 Gioăng cao su tròn O-ring 146.00*6.00mm 11B81G
3039 Gioăng cao su tròn O-ring 148.00*6.00mm 11B89G
3040 Gioăng cao su tròn O-ring 150.00*6.00mm 11B92G
3041 Gioăng cao su tròn O-ring 153.00*6.00mm 11B05H
3042 Gioăng cao su tròn O-ring 154.00*6.00mm 11B07H
3043 Gioăng cao su tròn O-ring 155.00*6.00mm 11B08H
3044 Gioăng cao su tròn O-ring 155.50*6.00mm 11B10H
3045 Gioăng cao su tròn O-ring 156.00*6.00mm 11B11H
3046 Gioăng cao su tròn O-ring 157.00*6.00mm 11B24H
3047 Gioăng cao su tròn O-ring 158.00*6.00mm 11B25H
3048 Gioăng cao su tròn O-ring 159.00*6.00mm 11B26H
3049 Gioăng cao su tròn O-ring 160.00*6.00mm 11B95G
3050 Gioăng cao su tròn O-ring 165.00*6.00mm 11B90G
3051 Gioăng cao su tròn O-ring 166.00*6.00mm 11B27H
3052 Gioăng cao su tròn O-ring 169.00*6.00mm 11B82G
3053 Gioăng cao su tròn O-ring 170.00*6.00mm 11B91G
3054 Gioăng cao su tròn O-ring 172.00*6.00mm 11B84G
3055 Gioăng cao su tròn O-ring 175.00*6.00mm 11B29H
3056 Gioăng cao su tròn O-ring 176.00*6.00mm 11B30H
3057 Gioăng cao su tròn O-ring 180.00*6.00mm 11B32H
3058 Gioăng cao su tròn O-ring 182.00*6.00mm 11B88G
3059 Gioăng cao su tròn O-ring 184.00*6.00mm 11B33H
3060 Gioăng cao su tròn O-ring 185.00*6.00mm 11B35H
3061 Gioăng cao su tròn O-ring 188.00*6.00mm 11B36H
3062 Gioăng cao su tròn O-ring 190.00*6.00mm 11B38H
3063 Gioăng cao su tròn O-ring 191.20*6.00mm 11B39H
3064 Gioăng cao su tròn O-ring 193.00*6.00mm 11B41H
3065 Gioăng cao su tròn O-ring 195.00*6.00mm 11B42H
3066 Gioăng cao su tròn O-ring 196.00*6.00mm 11B44H
3067 Gioăng cao su tròn O-ring 198.00*6.00mm 11B45H
3068 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*6.00mm 11B85G
3069 Gioăng cao su tròn O-ring 201.00*6.00mm 11B47H
3070 Gioăng cao su tròn O-ring 203.00*6.00mm 11B50H
3071 Gioăng cao su tròn O-ring 205.00*6.00mm 11B54H
3072 Gioăng cao su tròn O-ring 208.00*6.00mm 11B56H
3073 Gioăng cao su tròn O-ring 210.00*6.00mm 11B93G
3074 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*6.00mm 11B57H
3075 Gioăng cao su tròn O-ring 215.00*6.00mm 11B59H
3076 Gioăng cao su tròn O-ring 217.00*6.00mm 11B62H
3077 Gioăng cao su tròn O-ring 218.00*6.00mm 11B71H
3078 Gioăng cao su tròn O-ring 220.00*6.00mm 11B94G
3079 Gioăng cao su tròn O-ring 225.00*6.00mm 11B74H
3080 Gioăng cao su tròn O-ring 226.00*6.00mm 11B75H
3081 Gioăng cao su tròn O-ring 229.00*6.00mm 11B77H
3082 Gioăng cao su tròn O-ring 230.00*6.00mm 11B78H
3083 Gioăng cao su tròn O-ring 235.00*6.00mm 11B81H
3084 Gioăng cao su tròn O-ring 236.00*6.00mm 11B83H
3085 Gioăng cao su tròn O-ring 237.00*6.00mm 11B84H
3086 Gioăng cao su tròn O-ring 238.00*6.00mm 11B87H
3087 Gioăng cao su tròn O-ring 240.00*6.00mm 11B96G
3088 Gioăng cao su tròn O-ring 242.00*6.00mm 11B89H
3089 Gioăng cao su tròn O-ring 244.00*6.00mm 11B90H
3090 Gioăng cao su tròn O-ring 247.00*6.00mm 11B92H
3091 Gioăng cao su tròn O-ring 250.00*6.00mm 11B02H
3092 Gioăng cao su tròn O-ring 259.00*6.00mm 11B96H
3093 Gioăng cao su tròn O-ring 260.00*6.00mm 11B99H
3094 Gioăng cao su tròn O-ring 262.00*6.00mm 11B04I
3095 Gioăng cao su tròn O-ring 265.00*6.00mm 11B05I
3096 Gioăng cao su tròn O-ring 266.00*6.00mm 11B07I
3097 Gioăng cao su tròn O-ring 270.00*6.00mm 11B08I
3098 Gioăng cao su tròn O-ring 278.00*6.00mm 11B10I
3099 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*6.00mm 11B11I
3100 Gioăng cao su tròn O-ring 285.00*6.00mm 11B14I
3101 Gioăng cao su tròn O-ring 290.00*6.00mm 11B17I
3102 Gioăng cao su tròn O-ring 295.00*6.00mm 11B20I
3103 Gioăng cao su tròn O-ring 300.00*6.00mm 11B22I
3104 Gioăng cao su tròn O-ring 301.00*6.00mm 11B23I
3105 Gioăng cao su tròn O-ring 305.00*6.00mm 11A718
3106 Gioăng cao su tròn O-ring 310.00*6.00mm 11A719
3107 Gioăng cao su tròn O-ring 315.00*6.00mm 11A720
3108 Gioăng cao su tròn O-ring 320.00*6.00mm 11A721
3109 Gioăng cao su tròn O-ring 325.00*6.00mm 11A722
3110 Gioăng cao su tròn O-ring 330.00*6.00mm 11A723
3111 Gioăng cao su tròn O-ring 333.00*6.00mm 11B28I
3112 Gioăng cao su tròn O-ring 335.00*6.00mm 11A724
3113 Gioăng cao su tròn O-ring 338.00*6.00mm 11B00H
3114 Gioăng cao su tròn O-ring 340.00*6.00mm 11A725
3115 Gioăng cao su tròn O-ring 345.00*6.00mm 11A726
3116 Gioăng cao su tròn O-ring 348.00*6.00mm 11B31I
3117 Gioăng cao su tròn O-ring 350.00*6.00mm 11A727
3118 Gioăng cao su tròn O-ring 355.00*6.00mm 11A728
3119 Gioăng cao su tròn O-ring 358.00*6.00mm 11B04H
3120 Gioăng cao su tròn O-ring 360.00*6.00mm 11A729
3121 Gioăng cao su tròn O-ring 365.00*6.00mm 11A730
3122 Gioăng cao su tròn O-ring 368.00*6.00mm 11B32I
3123 Gioăng cao su tròn O-ring 370.00*6.00mm 11A731
3124 Gioăng cao su tròn O-ring 375.00*6.00mm 11A732
3125 Gioăng cao su tròn O-ring 376.00*6.00mm (V-380) 11B34I
3126 Gioăng cao su tròn O-ring 380.00*6.00mm 11A733
3127 Gioăng cao su tròn O-ring 385.00*6.00mm 11A734
3128 Gioăng cao su tròn O-ring 386.00*6.00mm 11B35I
3129 Gioăng cao su tròn O-ring 388.00*6.00mm 11B37I
3130 Gioăng cao su tròn O-ring 389.00*6.00mm 11B38I
3131 Gioăng cao su tròn O-ring 390.00*6.00mm 11A735
3132 Gioăng cao su tròn O-ring 392.00*6.00mm 11B06H
3133 Gioăng cao su tròn O-ring 394.00*6.00mm 11B40I
3134 Gioăng cao su tròn O-ring 395.00*6.00mm 11A736
3135 Gioăng cao su tròn O-ring 400.00*6.00mm 11A737
3136 Gioăng cao su tròn O-ring 415.00*6.00mm 11B43I
3137 Gioăng cao su tròn O-ring 422.00*6.00mm 11B44I
3138 Gioăng cao su tròn O-ring 429.00*6.00mm 11B09H
3139 Gioăng cao su tròn O-ring 448.00*6.00mm 11B47I
3140 Gioăng cao su tròn O-ring 450.00*6.00mm 11B49I
3141 Gioăng cao su tròn O-ring 453.00*6.00mm 11B50I
3142 Gioăng cao su tròn O-ring 470.00*6.00mm 11B52I
3143 Gioăng cao su tròn O-ring 478.00*6.00mm 11B53I
3144 Gioăng cao su tròn O-ring 480.00*6.00mm 11B12H
3145 Gioăng cao su tròn O-ring 486.00*6.00mm 11B56I
3146 Gioăng cao su tròn O-ring 489.00*6.00mm 11B58I
3147 Gioăng cao su tròn O-ring 500.00*6.00mm 11B59I
3148 Gioăng cao su tròn O-ring 504.00*6.00mm 11B61I
3149 Gioăng cao su tròn O-ring 505.00*6.00mm 11B62I
3150 Gioăng cao su tròn O-ring 508.00*6.00mm 11B64I
3151 Gioăng cao su tròn O-ring 510.00*6.00mm 11B65I
3152 Gioăng cao su tròn O-ring 516.00*6.00mm 11B67I
3153 Gioăng cao su tròn O-ring 530.00*6.00mm 11B68I
3154 Gioăng cao su tròn O-ring 540.00*6.00mm 11B13H
3155 Gioăng cao su tròn O-ring 544.00*6.00mm 11B70I
3156 Gioăng cao su tròn O-ring 549.00*6.00mm 11B71I
3157 Gioăng cao su tròn O-ring 555.00*6.00mm 11B74I
3158 Gioăng cao su tròn O-ring 560.00*6.00mm 11B76I
3159 Gioăng cao su tròn O-ring 569.00*6.00mm 11B77I
3160 Gioăng cao su tròn O-ring 575.00*6.00mm 11B79I
3161 Gioăng cao su tròn O-ring 579.00*6.00mm 11B80I
3162 Gioăng cao su tròn O-ring 113.67*6.99mm (AS425) 11A738
3163 Gioăng cao su tròn O-ring 114.70*6.99mm (AS624) 11A739
3164 Gioăng cao su tròn O-ring 116.84*6.99mm (AS426) 11A740
3165 Gioăng cao su tròn O-ring 120.02*6.99mm (AS427) 11A741
3166 Gioăng cao su tròn O-ring 123.19*6.99mm (AS428) 11A742
3167 Gioăng cao su tròn O-ring 124.60*6.99mm (AS625) 11A743
3168 Gioăng cao su tròn O-ring 126.37*6.99mm (AS429) 11A744
3169 Gioăng cao su tròn O-ring 129.54*6.99mm (AS430) 11A745
3170 Gioăng cao su tròn O-ring 132.72*6.99mm (AS431) 11A746
3171 Gioăng cao su tròn O-ring 134.50*6.99mm (AS626) 11A747
3172 Gioăng cao su tròn O-ring 135.89*6.99mm (AS432) 11A748
3173 Gioăng cao su tròn O-ring 139.07*6.99mm (AS433) 11A749
3174 Gioăng cao su tròn O-ring 142.24*6.99mm (AS434) 11A750
3175 Gioăng cao su tròn O-ring 145.42*6.99mm (AS435) 11A751
3176 Gioăng cao su tròn O-ring 148.59*6.99mm (AS436) 11A752
3177 Gioăng cao su tròn O-ring 151.77*6.99mm (AS437) 11A753
3178 Gioăng cao su tròn O-ring 155.60*6.99mm (AS872) 11A754
3179 Gioăng cao su tròn O-ring 158.12*6.99mm (AS438) 11A755
3180 Gioăng cao su tròn O-ring 159.50*6.99mm (AS627) 11A756
3181 Gioăng cao su tròn O-ring 161.90*6.99mm (AS874) 11A757
3182 Gioăng cao su tròn O-ring 164.47*6.99mm (AS439) 11A758
3183 Gioăng cao su tròn O-ring 166.70*6.99mm (AS628) 11A759
3184 Gioăng cao su tròn O-ring 168.30*6.99mm (AS876) 11A760
3185 Gioăng cao su tròn O-ring 170.82*6.99mm (AS440) 11A761
3186 Gioăng cao su tròn O-ring 174.60*6.99mm (AS878) 11A762
3187 Gioăng cao su tròn O-ring 177.17*6.99mm (AS441) 11A763
3188 Gioăng cao su tròn O-ring 181.00*6.99mm (AS880) 11A764
3189 Gioăng cao su tròn O-ring 183.52*6.99mm (AS442) 11A765
3190 Gioăng cao su tròn O-ring 187.30*6.99mm (AS882) 11A766
3191 Gioăng cao su tròn O-ring 189.87*6.99mm (AS443) 11A767
3192 Gioăng cao su tròn O-ring 193.70*6.99mm (AS884) 11A768
3193 Gioăng cao su tròn O-ring 196.22*6.99mm (AS444) 11A769
3194 Gioăng cao su tròn O-ring 200.00*6.99mm (AS886) 11A770
3195 Gioăng cao su tròn O-ring 202.57*6.99mm (AS445) 11A771
3196 Gioăng cao su tròn O-ring 208.92*6.99mm (AS674) 11A772
3197 Gioăng cao su tròn O-ring 215.27*6.99mm (AS446) 11A773
3198 Gioăng cao su tròn O-ring 221.62*6.99mm 11A774
3199 Gioăng cao su tròn O-ring 227.97*6.99mm (AS447) 11A775
3200 Gioăng cao su tròn O-ring 234.32*6.99mm (AS678) 11A776
3201 Gioăng cao su tròn O-ring 240.67*6.99mm (AS448) 11A777
3202 Gioăng cao su tròn O-ring 247.00*6.99mm (AS680) 11A778
3203 Gioăng cao su tròn O-ring 253.37*6.99mm (AS449) 11A779
3204 Gioăng cao su tròn O-ring 259.70*6.99mm (AS682) 11A780
3205 Gioăng cao su tròn O-ring 266.07*6.99mm (AS450) 11A781
3206 Gioăng cao su tròn O-ring 272.40*6.99mm (AS684) 11A782
3207 Gioăng cao su tròn O-ring 278.77*6.99mm (AS451) 11A783
3208 Gioăng cao su tròn O-ring 285.10*6.99mm (AS686) 11A784
3209 Gioăng cao su tròn O-ring 291.47*6.99mm (AS452) 11A785
3210 Gioăng cao su tròn O-ring 297.80*6.99mm (AS688) 11A786
3211 Gioăng cao su tròn O-ring 304.17*6.99mm (AS453) 11A787
3212 Gioăng cao su tròn O-ring 310.50*6.99mm (AS648) 11B65H
3213 Gioăng cao su tròn O-ring 316.87*6.99mm (AS454) 11A788
3214 Gioăng cao su tròn O-ring 323.20*6.99mm (AS649) 11B66H
3215 Gioăng cao su tròn O-ring 329.57*6.99mm (AS455) 11A789
3216 Gioăng cao su tròn O-ring 335.90*6.99mm (AS650) 11B68H
3217 Gioăng cao su tròn O-ring 342.27*6.99mm (AS456) 11A790
3218 Gioăng cao su tròn O-ring 354.97*6.99mm (AS457) 11A791
3219 Gioăng cao su tròn O-ring 367.67*6.99mm (AS458) 11A792
3220 Gioăng cao su tròn O-ring 380.37*6.99mm (AS459) 11A793
3221 Gioăng cao su tròn O-ring 393.07*6.99mm (AS460) 11A794
3222 Gioăng cao su tròn O-ring 405.26*6.99mm (AS461) 11A795
3223 Gioăng cao su tròn O-ring 417.96*6.99mm (AS462) 11A796
3224 Gioăng cao su tròn O-ring 430.66*6.99mm (AS463) 11A797
3225 Gioăng cao su tròn O-ring 443.36*6.99mm (AS464) 11A798
3226 Gioăng cao su tròn O-ring 456.06*6.99mm (AS465) 11A799
3227 Gioăng cao su tròn O-ring 468.76*6.99mm (AS466) 11A800
3228 Gioăng cao su tròn O-ring 481.46*6.99mm (AS467) 11A801
3229 Gioăng cao su tròn O-ring 494.16*6.99mm (AS468) 11A802
3230 Gioăng cao su tròn O-ring 506.86*6.99mm (AS469) 11A803
3231 Gioăng cao su tròn O-ring 532.26*6.99mm (AS470) 11A804
3232 Gioăng cao su tròn O-ring 557.66*6.99mm (AS471) 11A805
3233 Gioăng cao su tròn O-ring 582.68*6.99mm (AS472) 11A806
3234 Gioăng cao su tròn O-ring 608.08*6.99mm (AS473) 11A807
3235 Gioăng cao su tròn O-ring 633.48*6.99mm (AS474) 11A808
3236 Gioăng cao su tròn O-ring 658.88*6.99mm (AS475) 11A809
3237 Gioăng cao su tròn O-ring 206.00*7.00mm 11B47L
3238 Gioăng cao su tròn O-ring 212.00*7.00mm 11B50L
3239 Gioăng cao su tròn O-ring 224.00*7.00mm 11B57L
3240 Gioăng cao su tròn O-ring 230.00*7.00mm 11B60L
3241 Gioăng cao su tròn O-ring 243.00*7.00mm 11B66L
3242 Gioăng cao su tròn O-ring 272.00*7.00mm 11B79L
3243 Gioăng cao su tròn O-ring 280.00*7.00mm 11B81L
3244 Gioăng cao su tròn O-ring 290.00*7.00mm 11B83L
3245 Gioăng cao su tròn O-ring 300.00*7.00mm 11B92L
3246 Gioăng cao su tròn O-ring 307.00*7.00mm 11B96L
3247 Gioăng cao su tròn O-ring 315.00*7.00mm 11B97L
3248 Gioăng cao su tròn O-ring 325.00*7.00mm 11B99L
3249 Gioăng cao su tròn O-ring 335.00*7.00mm 11B01M
3250 Gioăng cao su tròn O-ring 345.00*7.00mm 11B08M
3251 Gioăng cao su tròn O-ring 365.00*7.00mm 11B13M
3252 Gioăng cao su tròn O-ring 375.00*7.00mm 11B12M
3253 Gioăng cao su tròn O-ring 387.00*7.00mm 11B14M
3254 Gioăng cao su tròn O-ring 400.00*7.00mm 11B15M
3255 Gioăng cao su tròn O-ring 425.00*7.00mm 11B18M
3256 Gioăng cao su tròn O-ring 437.00*7.00mm 11B23M
3257 Gioăng cao su tròn O-ring 450.00*7.00mm 11B24M
3258 Gioăng cao su tròn O-ring 457.20*7.00mm 11A810
3259 Gioăng cao su tròn O-ring 462.00*7.00mm 11B26M
3260 Gioăng cao su tròn O-ring 475.00*7.00mm 11B29M
3261 Gioăng cao su tròn O-ring 487.00*7.00mm 11B30M
3262 Gioăng cao su tròn O-ring 494.67*7.00mm 11A811
3263 Gioăng cao su tròn O-ring 500.00*7.00mm 11B32M
3264 Gioăng cao su tròn O-ring 515.00*7.00mm 11B33M
3265 Gioăng cao su tròn O-ring 530.00*7.00mm 11B35M
3266 Gioăng cao su tròn O-ring 545.00*7.00mm 11B36M
3267 Gioăng cao su tròn O-ring 545.47*7.00mm 11A812
3268 Gioăng cao su tròn O-ring 560.00*7.00mm 11B38M
3269 Gioăng cao su tròn O-ring 580.00*7.00mm 11B39M
3270 Gioăng cao su tròn O-ring 596.27*7.00mm 11A813
3271 Gioăng cao su tròn O-ring 600.00*7.00mm 11B41M
3272 Gioăng cao su tròn O-ring 615.00*7.00mm 11B42M
3273 Gioăng cao su tròn O-ring 630.00*7.00mm 11B47M
3274 Gioăng cao su tròn O-ring 647.07*7.00mm 11A814
3275 Gioăng cao su tròn O-ring 650.00*7.00mm 11B48M
3276 Gioăng cao su tròn O-ring 670.00*7.00mm 11B50M
3277 Gioăng cao su tròn O-ring 144.10*8.40mm 11A815
3278 Gioăng cao su tròn O-ring 149.10*8.40mm 11A816
3279 Gioăng cao su tròn O-ring 149.50*8.40mm (P-150A) 11B73N
3280 Gioăng cao su tròn O-ring 154.10*8.40mm 11A817
3281 Gioăng cao su tròn O-ring 154.50*8.40mm (P-155) 11B11Q
3282 Gioăng cao su tròn O-ring 159.10*8.40mm 11A818
3283 Gioăng cao su tròn O-ring 164.10*8.40mm 11A819
3284 Gioăng cao su tròn O-ring 169.10*8.40mm 11A820
3285 Gioăng cao su tròn O-ring 169.50*8.40mm (P-170) 11B79N
3286 Gioăng cao su tròn O-ring 174.10*8.40mm 11A821
3287 Gioăng cao su tròn O-ring 174.50*8.40mm (P-175) 11B80N
3288 Gioăng cao su tròn O-ring 179.10*8.40mm 11A822
3289 Gioăng cao su tròn O-ring 179.50*8.40mm (P-180) 11B54P
3290 Gioăng cao su tròn O-ring 184.10*8.40mm 11A823
3291 Gioăng cao su tròn O-ring 184.50*8.40mm (P-185) 11B82N
3292 Gioăng cao su tròn O-ring 189.10*8.40mm 11A824
3293 Gioăng cao su tròn O-ring 189.50*8.40mm (P-190) 11B83N
3294 Gioăng cao su tròn O-ring 194.10*8.40mm 11A825
3295 Gioăng cao su tròn O-ring 194.50*8.40mm (P-195) 11B85N
3296 Gioăng cao su tròn O-ring 199.10*8.40mm 11A826
3297 Gioăng cao su tròn O-ring 199.50*8.40mm (P-200) 11B86N
3298 Gioăng cao su tròn O-ring 204.10*8.40mm 11A827
3299 Gioăng cao su tròn O-ring 209.10*8.40mm 11A828
3300 Gioăng cao su tròn O-ring 209.50*8.40mm (P-210) 11B91N
3301 Gioăng cao su tròn O-ring 214.50*8.40mm (P-215) 11B52P
3302 Gioăng cao su tròn O-ring 219.10*8.40mm 11A829
3303 Gioăng cao su tròn O-ring 224.50*8.40mm (P-225) 11B95N
3304 Gioăng cao su tròn O-ring 229.10*8.40mm 11A830
3305 Gioăng cao su tròn O-ring 229.50*8.40mm 11B97N
3306 Gioăng cao su tròn O-ring 234.10*8.40mm 11A831
3307 Gioăng cao su tròn O-ring 239.10*8.40mm 11A832
3308 Gioăng cao su tròn O-ring 239.50*8.40mm (P-240) 11B01P
3309 Gioăng cao su tròn O-ring 244.50*8.40mm (P-245) 11B03P
3310 Gioăng cao su tròn O-ring 249.10*8.40mm 11A833
3311 Gioăng cao su tròn O-ring 249.50*8.40mm (P-250) 11B04P
3312 Gioăng cao su tròn O-ring 254.50*8.40mm (P-255) 11B06P
3313 Gioăng cao su tròn O-ring 259.50*8.40mm (P-260) 11B09P
3314 Gioăng cao su tròn O-ring 264.50*8.40mm (P-265) 11B10P
3315 Gioăng cao su tròn O-ring 269.50*8.40mm (P-270) 11B12P
3316 Gioăng cao su tròn O-ring 274.50*8.40mm (P-275) 11B13P
3317 Gioăng cao su tròn O-ring 279.50*8.40mm (P-280) 11B16P
3318 Gioăng cao su tròn O-ring 284.50*8.40mm (P-285) 11B57P
3319 Gioăng cao su tròn O-ring 289.50*8.40mm (P-290) 11B60P
3320 Gioăng cao su tròn O-ring 294.50*8.40mm (P-295) 11B61P
3321 Gioăng cao su tròn O-ring 299.50*8.40mm (P-300) 11B63P
3322 Gioăng cao su tròn O-ring 314.50*8.40mm (P-315) 11B64P
3323 Gioăng cao su tròn O-ring 319.50*8.40mm (P-320) 11B66P
3324 Gioăng cao su tròn O-ring 334.50*8.40mm (P-335) 11B67P
3325 Gioăng cao su tròn O-ring 339.50*8.40mm (P-340) 11B69P
3326 Gioăng cao su tròn O-ring 354.50*8.40mm (P-355) 11B70P
3327 Gioăng cao su tròn O-ring 359.50*8.40mm (P-360) 11B72P
3328 Gioăng cao su tròn O-ring 374.50*8.40mm (P-375) 11B73P
3329 Gioăng cao su tròn O-ring 384.50*8.40mm (P-385) 11B75P

Kết luận

Hy vọng với những thông tin vừa rồi các bạn đã biết đến nhiều hơn về gioăng cao su O- ring. Gioăng O- ring luôn được đảm bảo về chất lượng và thiết kế phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành và phục vụ các bạn.

Xem thêm: Gioăng cao su silicone